top of page
Søk

Appell valgkampåpningen

På lørdag var det valgkampåpning på Askøy Amfi. På grunn av tidsnød var det ikke mulig å få fremført hele appellen Askøylisten hadde forberedt. Her kan du lese appellen.

Askøylisten er en lokalpolitisk liste. Vi har bare Askøys og innbyggernes interesser å ta hensyn til. Askøylisten har ingen partiledelse i Oslo som overstyrer oss, eller forteller hva vi skal mene. Askøylisten sine sjefer er innbyggerne på Askøy.


Samfunnet forandrer seg raskere enn noen gang. Å programfeste i detalj hva som skal skje fire år fram i tid er umulig. Teknologiske, økonomiske eller politiske forutsetninger kan endres raskere enn vi forutser.


Verdier er derimot evigvarende. Askøylisten vil jobbe for at Askøy-samfunnet skal bygges på fellesskapsløsninger og utjevning av sosiale forskjeller. Askøy skal være en inviterende, inkluderende og inspirerende kommune - både for innbyggere og besøkende.

Det er menneskene som skaper Askøy. Nærmere 30.000 personer med ulike behov, ulike interesser og ulik bakgrunn - og en ting til felles; vi trives på Askøy. Det er derfor vi bor her, det er derfor vi har meninger om utviklingen i kommunen, og det er derfor vi ønsker at det

skal bli enda litt bedre å bo her i morgen enn i dag. Det gjelder også oss som stiller til valg for Askøylisten. Vi bor på Askøy, og har klare meninger om hvordan Askøy kan utvikles til en bedre kommune.

Askøylisten vil at Askøy skal være en kommune der alle innbyggere skal kunne utnytte mulighetene og interessene sine, og bidra til samfunnet rundt seg.

Nå er det valgkamp og valgløftene sitter løst. Askøylisten ønsker ikke å være med i kampen om å love mest. Vi ønsker å være de som gjennomfører mest. Askøylisten samler ildsjeler som brenner for Askøy. Vi ønsker å samle flest mulig bak løsninger som tjener Askøy-samfunnet. Det er ikke valgløfter som bringer Askøy framover, men handlingsvilje og evne. Den evnen og viljen har Askøylisten.


Askøylisten mener gode kommunale tjenester er det som best sikrer velferd og ytelser til innbyggerne, ikke privatisering. Den beste måten å sikre gode kommunale tjenester, er når kommunen tilpasser seg endringene i samfunnet, ser kritisk på egen ressursbruk og evner å prioritere pengene der det er viktigst.

Forutsetningen for utviklingen av gode tjenester og riktig politisk prioritering er langsiktig styring. Askøylisten mener at framtiden bygges med tydelige politiske mål, dyktige ledere som har fullmakter til å nå målene og ansatte som har kunnskap, tillit og handlingsrom. De ansatte er den viktigste ressursen kommunen har for å nå sine mål.


For at vi skal kunne levere gode kommunale tjenester, må vi ha en sunn økonomi. Dessverre er en svak kommunal økonomi en av kommunens største utfordringer. Askøylisten vil derfor arbeide for at vi politisk kan bli enige om sentrale finansielle handlingsregler knyttet til størrelsen på driftsresultatet, hvor mye penger vi skal ha på bok og hvor stor gjeldsgrad vi bør ha. Hvis vi får dette til, vil alle lage budsjetter og økonomiplaner som bidrar til oppnå de overordnede målene. Over tid vil vi da få en sterkere kommuneøkonomi med et større handlingsrom enn det vi har i dag. Når økonomien styrkes, kan vi realisere mye av det mange ønsker, for eksempel et kulturhus.


På forsommeren leverte kommunen smittefarlig vann til innbyggerne sine. Dette førte til krise, med mange sjuke og to dødsfall der smitten i vannet kan ha vært en medvirkende årsak. Det er brei politisk enighet om at dette ikke skal skje igjen. Det er mye som kunne vært kommentert og trukket frem i kjølvannet av krisen vi har vært gjennom. Det skal utstå til en seinere anledning. Nå skal vi ha en ekstern granskning, og med det politiske engasjementet saken har fått, skal vi i Askøylisten arbeide hardt, sammen med de andre politiske partiene og administrasjonen, for at påliteligheten til vannforsyningen i Askøy fullt ut tilfredsstiller lover, forskrifter og regler. Askøy kommune skal levere trygt og godt drikkevann.


For Askøylisten er det viktig å ivareta hele kommunen, ikke bare deler av den. Derfor er vi skeptiske til forslagene til byvekstavtale og ny arealplan. Vi mener disse vil virke sentraliserende og utarme utviklingsmulighetene for bygdene utenfor vekstområdene i sør. Sentraliseringen og omformingen av Askøysamfunnet som forslagene til byvekstavtale og ny arealplan legger opp til, vil Askøylisten kjempe mot.


Når det gjelder miljø og klima, er Askøylistens oppfatning at «vi arver ikke jorda fra våre forfedre, vi låner den av våre barnebarn.» Dette vil vi ha med oss når vi prioriterer og meisler ut våre standpunkter.

Askøylisten brenner for demokratiske prosesser, åpenhet og ærlighet fordi dette gir et sterkt og levende lokaldemokrati. Vi ønsker å være nær innbyggerne fordi det medfører bakkekontakt og bruk av alminnelig sunn fornuft. Vi ønsker å snakke klart og tydelig fordi vi har satt oss inn i sakene. Askøylisten ønsker å stå for grundig, konstruktiv og gjennomsiktig behandling av saker, og vi er spesielt opptatt av å ivareta ulike parters interesser.

Husk at "Valget gjelder Askøy". Da lønner det seg å stemme på en lokal liste. Godt valg!
����

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page