top of page
Søk

Askøy trenger en lokal liste

Til høstens kommunevalg vil kommunens innbyggere kunne velge mellom 16 listealternativer. Det er 15 partilister og en lokal liste. Den lokale listen er Askøylisten.


Noen mener at det høye antallet lister er problematisk. Når mange såkalte småpartier kan bli representert i kommunestyret, hevdes det at det vil bli vanskelig å etablere et styringsdyktig flertall. Ofte er det de store nasjonale partiene som uttrykker at det er utfordrende med mange mindre partier og lokale lister ved lokale valg. De argumenterer ofte med at lokale lister bidrar til at det ikke blir «sammenheng» mellom de ulike politiske beslutningsnivåene.


Askøylisten blir også møtt med ulike oppfatninger når vi nå stiller til valg for tredje gang. Noen mener vi er en protestliste. Andre oppfatter at vi er en Kleppestøliste, eller at vi bare er bare opptatt av en enkeltsak. Vi registrerer også at noen ønsker å stemple oss som kverulantiske.


Disse oppfatningene av Askøylisten kan skyldes ulike forhold. Vi har sikkert ikke vært flinke nok til å informere om vårt politiske program, våre politiske standpunkter og vårt politiske arbeid.


Det som også er åpenbart, er at vi i ulike sammenhenger har vært utsatt for «svertekampanjer». Vi har ulike tilbakemeldinger om at politiske aktører ønsker å sette et lite fordelaktig stempel på listen og vår berettigelse. Disse forsøkene på å marginalisere oss, ser vi mer som en bekreftelse på at vi oppfattes som en utfordrende lokalpolitisk kraft.


En hovedargumentasjon mot lokale lister er at disse ikke er en del av de politiske strukturene som knytter de lokale, regionale og nasjonale beslutningsorganene sammen. Det hevdes at her spiller partiene en avgjørende rolle for å trekke linjer mellom lokalpolitikken og stortingspolitikken. Skal en få gjennomslag i lokale saker som avgjøres på fylkes- eller stortingsnivå, er oppfatningen at dette bare kan oppnås gjennom nasjonale partistrukturer.


Et annet argument mot lokale lister er at disse ikke har et ideologisk eller samfunnsmessig grunnsyn. Derfor kan det være vanskelig å plassere de lokale listene i den løpende samfunnsdebatten som er frikoplet fra lokalpolitiske saker. Det påstås derfor at lokale lister kan være ideologiske og verdimessig uforutsigbare i ulike samfunnsspørsmål.


Askøylisten mener at disse motforestillingene til berettigelsen av lokale lister, ikke overskygger verdien av at en gruppe innbyggere har samlet seg om et lokalpolitisk program som de ønsker å styre kommunen etter. Vi tror at det er mobiliserende og engasjerende når en lokal liste ønsker å bli en politisk kraft i styringen av kommunen.


I Norge er det kommunale selvstyret godt forankret i formannskapslovene fra 1837, som seinere er videreført i kommuneloven.


Det lokale selvstyret innebærer fortsatt at svært mange oppgaver og mye ansvar håndteres av det enkelte kommunestyret. Her kan bl.a. nevnes kommuneøkonomi, kommunal tjenesteyting, arealbruk, plan- og byggesaksbehandling, helse- og omsorgstilbud, skole- og barnehagestruktur og steds- og samfunnsutvikling. I tillegg er det lokalpolitikkens oppgave å styre og utvikle kommunens rolle som tjenesteleverandør, myndighetsutøver og forvaltningsorgan.


Lokalpolitikken fortjener at alternative perspektiver og forslag enn de som kommer fra administrasjonen, bringes inn i de politiske prosessene.


Som politisk tillitsvalgte, skal Askøylisten også være ombud for innbyggere i saker der de har behov for hjelp og støtte. Vi har ingen skjulte bindinger eller «blind» lojalitet til nærings-, politiske- eller administrative interesser. Vi er uavhengige.


Vi arbeider også for at det skal være enkelt å få innsyn i kommunale dokumenter og at politiske og administrative prosesser skal være åpne og gi muligheter for medvirkning.


Askøylisten mener at det som vedtas i lokalpolitikken har stor betydning for utviklingen av Askøy fremover. Vi har derfor utarbeidet et omfattende program som tydeliggjør våre standpunkter og hva vi vil arbeide for. Er du interessert i programmet vårt for den kommende valgperioden, kan du lese det her https://www.askoylisten.no/kopi-av-program.


Askøylisten stiller til valg med en liste av samfunnsengasjerte personer. Vi har ulike partipreferanser nasjonalt, men vi har samlet oss om et lokalt politisk program som vi mener vil tjene Askøy sine innbyggere godt. Gjennom de årene vi har vært aktive i Askøypolitikken, har vi vist at vi kan styre og utvikle kommunen på en god måte. Vi setter oss inn i sakene, utarbeider alternative forslag til vedtak og er villige til å prioritere bruken av kommunens ressurser på dem som trenger kommunens ytelser og tjenester mest.


Vi har vist at en lokal liste kan arbeide helhetlig med lokalpolitikken selv om vi ikke er tilknyttet et politisk parti. Vi har kommet med mange saklige og gjennomarbeidede forslag til alternative vedtak, vi har tydelige standpunkter i de fleste saker og vi har tatt opp ulike saker og tema som innbyggere har vært opptatte av.


Askøylistens historie og engasjement i lokalpolitikken, viser klart at det er behov for en lokal liste. Derfor vil Askøylisten være et svært godt alternativ når stemmeseddelen skal legges i valgurnene til høsten.0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page