top of page
Søk

Askøylisten og dispensasjoner

På torsdag hadde utvalg for teknikk og miljø (UTM) møte. Flere av sakene som var til behandling, dreide seg om å gi dispensasjon fra rekkefølgekravet om skolekapasitet for større boligprosjekter. For de fleste sakene, var det et flertall i utvalget for å gi dispensasjon.


Askøylisten sin politikk er at det ikke skal gis dispensasjon fra et så vesentlig rekkefølgekrav som skolekapasitet. Slike dispensasjoner kan føre til elevtallet på enkeltskoler vil være større enn kapasiteten. Det kan også bidra til å legge føringer for hvilke skoler som må bygges ut, gjerne i strid med overordnet planlegging av utbygging av skolekapasitet i kommunen.


En av Askøylistens representanter i UTM bidro til at det ble flertall for å gi dispensasjoner. Dette synes vi i Askøylisten er svært beklagelig, fordi dette er i strid med vår politikk. Vi er også svært betenkte over at flertallet i UTM trolig heller ikke reflekterer kommunestyrets holdninger til å gi dispensasjoner fra rekkefølgekrav.


Askøylisten mener at det gir en lite styrt samfunnsutvikling når UTM gir så vesentlige dispensasjoner fra planer som kommunestyret som planmyndighet har vedtatt. Fra kommunens delegasjonsreglement så vi at UTM ikke hadde blitt gitt den formelle myndigheten til å behandle denne type dispensasjoner. UTM behandlet disse søknadene fordi det hadde blitt en sedvane at de gjorde det.


Dette syntes vi i Askøylisten var betenkelig. I kommunestyrets maimøte, stilte vi derfor ordfører spørsmål om ikke dispensasjonssøknader fra vesentlige rekkefølgekrav i reguleringsplaner, burde behandles av planmyndigheten selv, nemlig kommunestyret. Da ordfører svarte på spørsmålet nå i august, bekreftet han at han ville følge delegasjonsreglementets føringer når slike dispensasjonssøknader skal behandles. Det betyr at det er kommunestyret og ikke UTM som skal gi det endelige svaret for slike søknader. Det er vi i Askøylisten glade for.

Når dispensasjonssøknadene, som har blitt behandlet av UTM, kommer opp igjen i kommunestyret, vil Askøylisten samlet stemme mot å gi dispensasjon fra rekkefølgekravet om skolekapasitet. Vi vil dermed rette opp at Askøylistens prinsipielle standpunkt ble fraveket i UTM. Vi håper derfor at Askøylisten samlet vil være en del av flertallet når dispensasjonssøknadene forhåpentligvis blir avslått av kommunestyret.0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page