top of page
Søk

Askøylisten – Politikk for hele Askøy

Askøylisten går til valg med et program som favner alle innbyggere og hele kommunen. Programmet beskriver prioriteringene til Askøylisten for å utvikle et godt samfunn for alle.


Selv om programmet vårt utvikles noe for hver kommunestyreperiode, er det noen bærende prinsipper og standpunkter som ligger til grunn. Slik situasjonen er i lokalpolitikken, mener vi at grunnverdiene våre best ivaretas gjennom en lokal liste, nemlig Askøylisten.


For Askøylisten er et levende lokaldemokrati svært viktig. Hva betyr nå det? Det innebærer at vi ønsker at kommunen skal legge til rette for åpenhet, innsyn og medvirkning. Dersom dette praktiseres på en god måte, vil det bygge tillit mellom innbyggere og kommune.


Askøylisten vil arbeide for at kommunens politikere og kommunens administrasjon snakker med og lytter til kommunens innbyggere. Vi synes ikke denne kommunikasjonen fungerer godt nok i dag. Askøylisten vil arbeide for at kommunens innbyggere skal oppleve at det nytter å engasjere seg.


Askøylisten vil alltid betrakte innbyggerne som våre oppdragsgivere i lokalpolitikken. Spesielt viktig er det å lytte til dem som blir berørt av endringer som er foreslått eller vedtatt politisk og administrativt. Askøylisten ønsker å være en stemme for at alles syn bringes inn i den administrative og politiske saksbehandlingen.


Vi ønsker derfor å formidle interessene til innbyggere, lag og organisasjoner inn i lokalpolitikken. Askøy­listens lokalpolitikere vil legge vekt på å utøve ombudsrollen for de som har behov for det. Som aktive ombud for innbyggere, kan vi i noen saker balansere kommunens politiske og administrative makt.


Askøylisten vil være svært lojale til mandatet vi får fra velgere. Det innebære at vi i størst mulig grad vil følge valgprogrammet vårt. Vi vil også aktivt prøve å få opp saker som opptar lag, organisasjoner og innbyggergrupper, på den politiske dagsorden. Dette kan vi få til ved å stille spørsmål, reise interpellasjoner, fremme forslag til politiske vedtak og foreslå endringer i budsjett og økonomiplaner.


Askøylisten har i de to periodene vi har vært representert i kommunestyret, vist at vi er svært aktive i politiske organ for å få svar på saker og til å komme med alternative forslag til kommunedirektørens innstilling til vedtak. I mange tilfeller har vi gjort dette på grunnlag av engasjerte og konstruktive innspill fra innbyggere. Dette vil vi fortsette med i neste periode. Gjennom bakkekontakt og bruk av sunn fornuft, vil vi være nær velgerne våre.


Askøylisten vil ha et langsiktig perspektiv gjennom vår deltagelse i lokalpolitikken. Vårt fokus er derfor ikke enkeltsaker eller saksforhold som endelig vedtas i neste kommunestyreperiode. Vi ønsker å stå for en politikk som legger til rette for langsiktige og gode løsninger og som står seg i et generasjonsperspektiv.


Dette innebærer at vi i ulike saker vil arbeide for at barn og unges interesser ivaretas best mulig. Videre vil vi arbeide for at eldre kan ha et godt og aktivt liv, og at eldreomsorgen gir et forutsigbart og verdig tilbud når behovet er der. Vi ønsker også å legge til rette for at de som trenger kommunens tjenester mest, får støtte og muligheter til normale og anstendige liv.


Innenfor natur- og klimaområdet, vil vi arbeide ut fra den «forutsetningen» at vi har kommunens naturverdier og naturmangfold til låns fra fremtidige generasjoner. Dette gir oss en særlig forpliktelse til å ivareta naturområdene i kommunen. Vern av natur er viktig for å møte klimautfordringene vi står overfor. Et av de viktigste klimatiltakene vi kan gjennomføre lokalt, er derfor vern av naturtyper og naturmangfold.


I vårt politiske virke, vil vi arbeide grundig med politiske saker. Vi vil prøve å forankre våre standpunkt på solid kunnskap, bred erfaring og tett dialog med innbyggere. Vi vil også legge vekt på å presentere våre politiske standpunkt og forslag på et klart og tydelig vis.


Vi vil arbeide aktivt for at det politiske og administrative språket blir lett forståelig for kommunens innbyggere. Mange innbyggere opplever at kommunen kommuniserer byråkratisk og komplisert. Dette kan fort bli et demokratisk problem hvis innbyggere ikke forstår hvordan de skal ivareta sine rettigheter og interesser. Vi vil også arbeide for at innbyggere får svar når de henvender seg til kommunen. I dag opplever flere at kommunen ikke gir svar på henvendelser. Det er uakseptabelt.


Askøylisten er et åpent, uavhengig og inkluderende lokalpolitisk alternativ. Vi er uavhengige av partitaktiske og partipolitiske føringer. Dette kan bidra til at innbyggere som ikke er medlemmer i et nasjonalt parti, eller uenige med eget parti i lokalpolitikken, kan finne en mulighet til å engasjere seg i askøypolitikken. Derfor er Askøylisten åpen for alle, uavhengig av nasjonale partipreferanser. Ønsker du å være med å påvirke vår politikk, er du hjertelig velkommen til å melde deg inn. Det kan du gjøre via denne lenken https://www.askoylisten.no/bli-medlem0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page