top of page
Søk

Askøylistens klage til KOFA

Før sommerferien inngikk kommunen en leieavtale om å etablere midlertidige lokaler for hjelpemiddelsentralen på Storebotn. For å kunne klargjøre utlånte hjelpemidler til ny bruk, var det nødvendig å bygge om en del av leieobjektet til vaskehall. Utleier skulle også ta ansvar for ombyggingsarbeidene, og kostnadene for disse var en del av den fremforhandlede leiekontrakten.


Askøylisten var av den oppfatning at leiekontrakten som kommunen ville inngå, omfattet to ulike ytelser, nemlig leie av lokaler og ombyggingsarbeider. En av ytelsene, leie av lokaler, er ikke omfattet av anskaffelsesregelverket mens den andre, ombyggingsarbeider, omfattes av dette regelverket.


Siden kommunen ville inngå en kontrakt med to separate ytelser, mente Askøylisten at det var viktig å få avklart om ikke kommunens anskaffelse av lokaler til hjelpemiddelsentralen måtte håndteres i henhold til føringer og bestemmelser gitt i anskaffelsesregelverket. Vi spurte derfor kommunens administrasjon om kontrakten de ønsket å inngå, ville omfattes av anskaffelsesregelverket.


Kommunedirektøren svarte at så lenge utleier stod for ombyggingen, og fakturerte ombyggingskostnadene som påslag på husleien, så var de to ytelsene å anse som en ren utleiekontrakt. Kommunedirektøren mente at utleier anskaffet ombyggingen og ikke kommunen. Kommunedirektøren anså derfor at kontrakten var en ren leiekontrakt der anskaffelsesregelverket ikke kom til anvendelse.

Askøylisten mente at kontrakten med utleier i realiteten bestod av to ytelser, nemlig leie av lokaler og ombygging for å tilrettelegge for at alle nødvendige funksjoner for hjelpemiddelsentralen kunne ivaretas. Vi mente at kontrakten med utleier i realiteten var en blandet anskaffelse, bestående av to uavhengige ytelser.


I anskaffelsesregelverket står det at dersom «ytelsene kan skilles fra hverandre på en objektiv måte», så skal hele anskaffelsen følge reglene i anskaffelsesregelverket. Vi mente at den påkrevde ombyggingen kunne vært anskaffet som en separat ytelse, der det var mulig for flere å konkurrere om det aktuelle oppdraget. På denne bakgrunn klaget vi anskaffelsen inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).


Sekretariatet til KOFA har vurdert klagen vår, og konkludert med at det ikke er mulig å skille ytelsene leie og ombygging objektivt når hjelpemiddelsentralen skal etablere seg i nye lokaler. Begrunnelsen for dette er følgende: «Vaskehallen utgjorde således en integrert del av innklagedes behov, og innklagede kunne ikke selv initiere eller stå for en ombygging uten utleiers eventuelle samtykke. Det innebærer at ytelsene, leie av lokalet og tilpasningen av dette til innklagedes behov, objektivt sett ikke kunne skilles fra hverandre.»


Når ytelser ikke kan skilles objektivt fra hverandre, skal anskaffelsen behandles etter ytelsen som utgjør hovedelementet i kontrakten. I dette tilfellet er det leie av lokaler, som er unntatt anskaffelsesregelverket. Derfor avviste sekretariatet Askøylistens klage for videre behandling.


Askøylisten mener at klagesekretariatets vurdering av om det var mulig å skille de to ytelsene i kontrakten fra hverandre eller ei, er basert på et tynt skjønnsmessig grunnlag. Da Askøyværingen omtalte Askøylistens klage, svarte utleier følgende på spørsmål fra journalisten som dekket saken:


«– Hva er vanlig når leietakere ber om tilpasninger før leie, hvem betaler?


– Spesialtilpasninger etter brukernes behov betaler leietaker vanligvis for. De kan gjøre arbeidet selv, sette det ut til profesjonelle eller be utleier om å stå for gjennomføringen.»


Svaret fra utleier viser tydelig at ombyggingsarbeidet kunne vært anskaffet gjennom en separat avtale. På tross av klagesekretariatets avgjørelse, er Askøylisten fortsatt av den oppfatning av at leie av lokaler til hjelpemiddelsentralen og nødvendige ombyggingsarbeider for å kunne ta disse i bruk, klart kan «skilles fra hverandre på en objektiv måte».


Selv om vi ikke formelt nådde gjennom med vår klage til KOFA, har behandlingen av klagen vist at kommunedirektørens svar på Askøylistens spørsmål, var feil. Anskaffelsen av nye lokaler til hjelpemiddelsentralen, er en blandet anskaffelse. Dette viser at det var riktig å klage anskaffelsen inn til KOFA. På tross av sin feiltolkning av anskaffelsesregelverket, har kommunedirektøren hatt «flaks» siden klagesekretariatet skjønnsmessig har vurdert at de anskaffede ytelsene "ikke kunne skilles objektivt." Dersom alle sakens faktum hadde blitt tatt i betraktning, ville kommunens anskaffelse trolig fremstått i strid med lov og forskrift om offentlige anskaffelser.


Askøylistens klage viser at kommunedirektørens utredning av spørsmålet om nye lokaler til hjelpemiddelsentralen, var mangelfull. Askøylisten vil derfor fortsatt følge med på kommunens anskaffelser for å sikre at det legges til rette for reell konkurranse om kommunale innkjøp.


0 kommentarer

Kommentare


bottom of page