top of page
Søk

«Du må forbedre møteledelsen din, ordfører»

Åpent brev til ordfører:


Ordførers møteledelse er svært viktig for å legge en god tone i kommunestyremøter og derved skape et godt møteklima. Møtelederens oppgave er også å skape tillit, slik at representantene i kommunestyret opplever at det å ta ordet er trygt og at det blir satt pris på. En god møteleder skal være upartisk og behandle alle representantene likt. En slik møteledelse vil legge grunn­laget for et saklig ordskifte der det utvises respekt for andre representanter og deres meninger.


Vi, som utgjør deler av kommunestyrets mindretall, opplevde at ordførers møteledelse også under kommune­styre­møtet 29. oktober bidro til et lite konstruktivt møte- og debattklima. Flere representanter vegret seg for å ta ordet, selv om de hadde meninger de ønsket å fremføre. De som tok ordet, opplevde å bli møtt med formaliteter, og et kroppsspråk fra møteleder, som gjorde det vanske­lig å få fremført budskapet i innlegget på en god og konstruktiv måte. En represen­tant ble også nektet å ta ordet til en sak som var satt på sakslisten fordi ordfører mente at saken hadde vært diskutert tidligere. Dette er en utilbørlig inngripen i folkevalgte sin talerett i kom­mune­styret.


Ordfører irettesatte også på en uheldig måte en representant for ikke å ha reist spørsmålet om mulig inhabilitet før den aktuelle saken kom til behandling. Siden viktig informasjon i saken ikke var vedlagt saksgrunnlaget, var det selvfølgelig ikke mulig for representanten å forutse en mulig inhabilitet. I denne saken burde ordfører heller beklaget at saken ikke var skikkelig opplyst.


For at ordfører skal kunne vurdere grunnlaget for vår kritikk, skal vi konkretisere noen punkter som vi mener at ordfører må arbeide spesielt med:


  • Ordfører må arbeide aktivt med å finne et godt balansepunkt mellom å være møteleder, debattant og irettesetter. Slik vi opplevde ordførers møteledelse i det siste kommune­styre­­møtet, førte det til et polariserende og konfronterende debatt- og møteklima.

  • Ordfører har tidligere fått tilbakemeldinger på at et negativt kroppsspråk bidrar til dårlig møteklima, og at representanter kvier seg for å ta ordet. Det oppleves ikke bra når ord­fører så tydelig gjennom sin agering uttrykker misnøye når noen av representantene ber om ordet og med budskapet de fremfører.

  • Ordfører kommer under debatter med kommentarer og vurderinger til saker og inn­legg. Hvis ordfører ønsker å uttrykke sin mening i en sak, skal ordfører sette seg på talerlisten og overlate møteledelsen til varaordfører. Vi oppfat­ter ikke ordførers kommentarer til representanters innlegg som saks­opplysninger, men som ordførers personlige og poli­tiske meninger. Det å tilta seg ordet på denne måten når saker diskuteres, er sterkt i strid med reglementet for god møteledelse og god møte­skikk. Vi opplever at ordfører gjennom sine kommentarer prøver å sette politiske mot­standere i et mindre godt lys. Dette er uakseptabelt.

  • Slik ordfører styrer ordskiftet, med en utilbørlig utøvelse av redusert taletid og setting av strek for nye innlegg, bidrar det til å avskjære representanter fra å få fremført sine stand­punkter og meninger på godt vis. Det er betenkelig at ordfører gjennom sin møte­ledelse hindrer en fri og opplysende debatt i viktige saker som kommunestyret har til behandling.

Ordførers praktisering av møteledelse i kommunestyremøter, bidrar til at kommunestyret ikke får utøvet sin funksjon slik våre innbyggere forventer og fortjener. Dette setter lokaldemokratiet i et dårlig lys, samtidig som det fører til at rekrutteringen til politikken svekkes.


For å gripe fatt i problemene, oppfordrer vi ordfører til å kalle inn alle gruppeledere til et møte der vi setter ordførers møteledelse og møte- og debattklimaet i kommunestyret på agendaen. Det kan kanskje være verdifullt om ordfører tar med seg en ressursperson fra KS som kan fremme en god dialog i møtet, samt sikre at vi får endringer i hvordan møteledelsen utøves i kommune­styret.Miriam Haavik Bård Espelid Oddvar Juvik

Gruppeleder AP Gruppeleder AL Gruppeleder FNBThomas Remme Inge Abrahamsen

Gruppeleder MDG Gruppeleder Rødt

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page