top of page
Søk

Høstens første kommunestyremøte

Askøylistens representanter var torsdag klare for det første ordinære kommunestyremøtet etter sommerferien. Dessverre ble møtet preget av mye frustrasjon og bruk av unødvendig tid på grunn av rotete saksbehandling. Dette ble forsterket av at møtet foregikk digitalt, pga. av den pågående smittesituasjonen. Digitale møter er bedre enn ingen møter, men Askøylisten mener fysiske møter er det som best sikrer lokaldemokratiets interesser. Digitale møter kan være et godt hjelpemiddel, under betingelse av at sakslisten er overkommelig, at møteledelsen er god og at det er relevant kompetanse fra administrasjonen til stede under møtet.


Når kommunestyrets talerstol blir kameraet og mikrofonen på representantens PC, så mister man det fysiske møtets dynamikk, og mulighetene for direkte kommunikasjon mellom representanter og med administrasjonen. Maktbalansen i digitale møter blir skjev når ordfører kan styre lyd og bilde, ta ordet når det passer, fremme forslag etter at sakens debatt er avsluttet, og samtidig ha direkte kontakt med administrasjonen. Askøylisten mener derfor at kommunens politiske organer snarest må møtes gjennom fysiske møter med gode og sikre smittevernrutiner.


Flere viktige saker ble behandlet under møtet, blant annet endring av saksbehandlingsreglement, to lovlighetsklager, utbyggingsavtale for Myrane, og en oppklaring av Askøy kommunale Eiendomsselskaps (AKE) sin rolle i utviklingen og driften av kommunale bygg og eiendommer.


Endring av saksbehandlingsreglementet.

Siden vi nå ikke har en gyldig nasjonal forskrift som gir muligheter for å arrangere digitale fjernmøter, kan hver kommune “omgå” dette ved å gi bestemmelser om digitale fjernmøter i det kommunale saksbehandlingsreglementet. Flertallet i kommunestyret ville at det politiske organets leder skal kunne bestemme møter skal arrangeres som fjernmøte. Askøylisten ville at det er organets flertall som skal bestemme bruken av fjernmøte. Vi mener det er mer demokratisk at organet selv vedtar møteformen, men vi ble nedstemt.


Lovlighetsklage Marikoven.

Planen for Marikoven kai- og næringsområde har vært behandlet flere ganger i kommunestyret. Denne gangen var behandlingen knyttet til et krav om lovlighetskontroll av tidligere vedtak i saken. Askøylisten mener at kommunestyret i møte har vedtatt vesentlige og uklare endringer i reguleringsbestemmelsene. Vi er av den oppfatning at disse endringene må ut på høring, slik at innbyggere og berørte parter får muligheter til å uttale seg og komme med merknader. Flertallet i kommunestyret ønsket ikke det, og lovlighetsklagen går nå til behandling hos fylkesmannen.


Lovlighetsklage Skarpevardane.

Skarpevardane er en reguleringsplan øverst på Øvre Kleppe. Planen berører viktige tur- og naturområder, og er derfor omstridt. I tillegg vil den kreve flytting av det øverste prosjekterte høydebassenget for vann. Plasseringen av dette bassenget er bestemt gjennom en egen grundig planprosess.


Bl.a. på grunn av at høydebassenget nå må flyttes, har FNB og MDG fremmet krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets planvedtak for Skarpevardane. Askøylisten støttet dette kravet, spesielt fordi vi er bekymret for at flytting av det kommunale høydebassenget kan gi usikker og upålitelig forsyning av vann til høyereliggende bebyggelse. Dette kan være kritisk for eksempel i en brannsituasjon.


Vi hadde trodd at alle partier som sier at trygg og god vannforsyning er øverst på deres politiske agenda, ville støttet kravet om lovlighetskontroll. Der tok vi feil. SP ville ikke ha nærmere utredning av konsekvensene av å flytte det strategisk viktige høydebassenget fra plassen der det er regulert inn, til en ny.


Utbygging av Myrane.

Vestland fylkeskommune sin oppgradering av den videregående skolen i Myrane, er en veldig viktig sak for kommunen og Askøys befolkning. Utbyggingen representerer et nødvendig løft som sikrer at ungdommer fortsatt har mulighet for å ta relevant videregående utdanning på Askøy. Den nye skolen blir også det første store tiltaket innenfor den nylig vedtatte områdeplanen for Myrane.


Som alle andre reguleringsplaner, har også Myraneplanen rekkefølgebestemmelser som sikrer at nødvendig infrastruktur er på plass før nye bygg kan tas i bruk. Den nye planen introduserer store endringer for tilkomst, parkering, renovasjon og energibruk i området.


Mange av kravene til infrastruktur er derfor felles for både fylkeskommunen og Askøy kommune. I forbindelse med utbyggingen av den videregående skolen er det derfor utarbeidet en avtale mellom Askøy kommune og fylkeskommunen om økonomisk fordeling av kostnadene til å få realisert felles rekkefølgebestemmelser.


I Askøylistens program for perioden 2019 - 2023 ønsker vi å prioritere Myrane, og særlig den nye Askøyhallen. Vi er derfor i utgangspunktet positiv til å inngå en avtale med fylkeskommunen. Som i alle saker der kommunale investeringer skal besluttes, er Askøylisten opptatt av å forstå både hva man forplikter seg til, og den økonomiske risikoen. Vi har dessverre erfart at i flere store utbyggingsprosjekter hvor det opprinnelige kostnadsbildet har vist seg å være urealistisk, har risikoen vært underkommunisert.


Askøylisten hadde derfor utarbeidet flere spørsmål som ble besvart i et notat til kommunestyret. Noen av punktene i avtalen ble svart ut, men det var fremdeles en del momenter vi mente var usikre.


Debatten i kommunestyret bar preg av den økonomiske usikkerheten og risikoen, hvor et mindretall bestående av FrP, SP og PP, mente at avtalen med fylkeskommunen burde reforhandles. I lys av fylkeskommunens dårlige økonomi, mener Askøylisten at en slik omkamp vil innebære en vesentlig risiko for at prosjektet om å bygge ny videregående skole ikke blir gjennomført. Vi stemte derfor, sammen med flertallet, for å signere avtalen.


For å redusere den økonomiske risikoen, fremmet Askøylisten et tilleggspunkt til vedtaket som sikrer at gjennomføringen av Askøy kommunes tiltak i prosjektet styres i henhold til prinsippene i statens prosjektmodell. Vi mener dette vil være et godt tiltak for å redusere risikoen i prosjektets videre faser. Flertallet i kommunestyret var enig med Askøylistens betraktninger, og stemte for det ekstra punktet.


Askøylisten anerkjenner at alle prosjekter har en iboende risiko, men vi mener at vedtaket kommunestyret fattet var klokt. Det sikrer videre fremdrift i Myrane, og inneholder viktige føringer som kan redusere den iboende risikoen i prosjektet. Dette vil gi en bedre forutsigbarhet for fremdrift og kostnader.


Askøy Kommunale Eiendomsselskap AS.

Flertallet i kommunestyret ønsker å overføre ansvaret for å utvikle og drive kommunale bygg og eiendommer fra kommunens administrasjonen til kommunens eiendomsselskap. Posisjonen har fattet ulike vedtak i ulike politiske organ for å få dette gjennomført. Disse vedtakene er uklare og motstridende når de ses i sammenheng. Kommunestyret ble derfor bedt om avklare hva vedtakene egentlig skulle innebære.


Når saker knyttet til det kommunale eiendomsselskapet behandles i kommunestyret, vil flere av representantene være inhabile fordi de sitter i styret for eiendomsselskapet. Dette viser hvor uheldig det er å velge kommunestyrerepresentanter til å sitte i styret til kommunale selskaper. Det blir rolleblanding og uheldige bindinger. Det er derfor generelt anbefalt at en ikke velger politiske representanter inn i styret for kommunale aksjeselskap. Askøylisten påpekte sterkt denne anbefalingen om å etablere tydelige skiller mellom politisk styring og selskapsstyring under valgene av nytt styre til vårt kommunale eiendomsselskap. Flertallspartiene i kommunestyret mente, til vår overraskelse, at det var ønskelig med “politisk” styring av vårt kommunale eiendomsselskap. Derfor vil vi få jevnlige diskusjoner om habilitet og rolleblanding når saker som berører eiendomsselskapet kommer til behandling.


Under behandling av saken, fikk Askøylisten flertall for forslaget vi stod bak. Vi mener at innstillingen fra en ad-hoc gruppe som har sett på hvordan eiendomsselskapet kan bli brukt i kommunens eiendomsforvaltning, skal behandles i relevante politiske organ. Vi mener at saken har konsekvenser for både kommunens administrasjon og for eiendomsselskapet. Saken bør derfor utredes skikkelig og behandles grundig politisk. Flertallspartiene i kommunestyret ønsket ikke dette. Tvert imot, de ønsket å overføre flere oppgaver til eiendomsselskapet uten videre begrunnelse eller utredning.


Utsettelse av saker og interpellasjoner.

Nok en gang ble det ikke tid til å behandle alle sakene, meldinger og innkomne interpellasjoner. Det at interpellasjoner ikke blir behandlet er svært uheldig. Sakene som tas opp gjennom interpellasjoner, kan både være aktuelle og viktige for kommunens innbyggere. Når behandlingen av interpellasjoner nå systematisk blir nedprioritert, bør ordfører ta en skikkelig vurdering av om dette er ønskelig. I andre kommuner blir interpellasjoner som det ikke blir tid til å behandle i det møtet der de er fremmet, behandlet først på neste møte. Denne praksisen bør vi også vurdere i vår kommune. Mange innbyggere blir frustrerte når viktige saker for dem blir utsatt fra møte til møte. Askøylisten vil arbeide for at det blir endring av dette.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

留言


bottom of page