top of page
Søk

Hvor bærer det hen?

I går var formannskapet samlet til budsjettseminar. Der la rådmannen fram sitt forslag til årsbudsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021-2024. Forslaget er et omfattende dokument, men selv uten å ha lest alle detaljer, er det åpenbart at den økonomiske kuttpolitikken fortsetter med full styrke. Kuttforslagene vil merkes av svært mange.


I sin presentasjon av budsjettforslaget, var rådmannen svært tydelig på at verktøykassen hans for å få gjennomført ytterligere kutt og effektiviseringer, begynner å bli tom. Han understreket derfor at dersom en skal få budsjettet til å gå i hop uten å bruke eiendomsskatt, er det helt nødvendig at politikerne vedtar strukturendringer i skole, barnehage og innenfor helse og omsorg.

Hva betyr det? Jo, skolene i nord må legges ned. Ifølge rådmannen er denne strukturendringen «overmoden». Han legger også opp til salg av skolebygningene i løpet av økonomiplanperioden. I tillegg vil det foreslås reduksjon av barnehagekapasiteten og vesentlige endringer i dagens tilbud innenfor helse og omsorg.


Rådmannen legger et betydelig press, nesten et ultimatum, om at strukturendringer må vedtas for at budsjettet skal gå i hop. Det gjør det svært tydelig hva askøysamfunnet må ofre når flertallet i kommunestyret er «vaksinert» mot å øke kommunens inntekter ved bruk av eiendomsskatt. Med rådmannens utspill og budsjett, blir det svært spennende å se hvordan flertallsposisjonen vil stille seg når skolebruksplanen skal behandles. Handlingsrommet deres har nå blitt svært begrenset.


Rådmannen foreslår også andre vesentlige kutt i tjenestene. Han vil fjerne miljøarbeiderne i skolen. Konsekvensene av dette kuttet kan bli at flere vil slite med skolehverdagen. Flere elever vil derfor få et svekket læringsutbytte. Det er heller ikke funnet rom for å styrke ressursene til dem som trenger spesialpedagogisk oppfølging. Rådmannen er ærlig, og sier i budsjettforslaget at kommunen trolig ikke vil være i stand til å levere lovpålagte tiltak og tjenester innenfor skole- og undervisningssektoren.

Det er heller ikke avsatt midler til vedlikehold av kommunale bygg i 2021. Dette vil bidra til akselerert forfall og verdiforringelse av kommunens realkapital, samtidig som arbeidsmiljøet for kommunens ansatte og brukere av kommunale tjenester vil bli svekket.


Rådmannen foreslår også å innskrenke åpningstidene til biblioteket slik at det bare vil være åpent 3 dager i uken. Han vil fryse sosialhjelpssatsene på 2019-nivå. Det vil bli ytterligere kutt i tjenestetilbud som betyr mye for mange. Dette reflekterer den usosiale innretningen på de økonomiske prioriteringene rådmannen foreslår.


I et langsiktig perspektiv bidrar rådmannens budsjettforslag til en utvikling der tjenester sentraliseres og det legges til rette for vekst i sør. Dette vil nok mange utbyggere være glade for. For kommunens innbyggere vil rådmannens økonomiske prioriteringer gi et svekket tjenestetilbud og mindre tilgjengelighet av tjenester lokalt. For innbyggere i nord som kjemper for bygdeskolene sine, må rådmannens budsjettforslag oppleves som et «slag i trynet».


Askøylisten har ment at eiendomsskatt er nødvendig for å opprettholde og utvikle et godt tjenestetilbud til kommunens innbyggere. Rådmannens foreslåtte budsjett viser at dette er et riktig standpunkt. Dersom vi hadde opprettholdt eiendomsskatten, ville kommunens inntekter for årene 2019-2021 vært mer enn 120 millioner høyere. Dette ville bidratt til å opprettholde bygdeskolene våre og til å utvikle viktige velferdstjenester for kommunens innbyggere.


Det er også et paradoks at budsjettene til dagens posisjon, der en budsjetterer med betydelige driftsunderskudd, ikke hadde vært mulige uten å bruke penger fra disposisjonsfondet (penger på bok) som den forrige posisjonen bygget opp.


Askøylisten vil kjempe mot skolenedleggelser og uakseptable reduksjoner i det kommunale tjenestetilbudet. I motsetning til rådmannen, som primært teller kroner og øre for å tilfredsstille flertallspartienes føring om ikke å bruke eiendomsskatt, er vi opptatt av konsekvensene budsjettet gir for kommunens innbyggere. Askøylisten vil prøve å få reversert mange av de negative og usosiale forslagene som ligger i rådmannens budsjettforslag. Vi ønsker gode velferdstjenester og en annen utvikling av kommunen enn det rådmannen foreslår.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page