top of page
Søk

Interpellasjon – Eierstyring av Askøy Kommunale Eiendomsselskap AS (AKE)

I kommunestyrets møte i desember i 2022, ble meldingen RS 142/22 «Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Askøy Kommunale Eiendomsselskap AS» behandlet.


Under behandlingen, spurte interpellanten om kommunestyret som aksjeeier var kalt inn til den ekstraordinære generalforsamlingen, og om kom­mune­styret som aksjeeier hadde bemyndiget ordfører til å representere aksjeeier i den ekstraordi­nære generalforsamlingen.


Ordfører sendte sitt svar i etterkant av kommunestyrets møte i februar 2023.


I svaret kommer det frem at kommunestyret som aksjeeier ikke ble kalt inn til den ekstraordinære generalforsamlingen. Ordfører svarer videre at kom­mune­styret gjennom eierskapsmeldingen har gitt ordfører fullmakt til å stemme på kom­munens vegne i generalforsamlingen, med mindre annet bestemmes av kom­mune­styret.


Realiteten i ordførers svar, er at ordfører egenhendig kan opptre som AKE sitt øverste selskapsorgan, nemlig generalforsamlingen. Dette fordi en har unnlatt å kalle inn kommunestyret til generalforsamlingen og at kommune­styret ikke har blitt gitt anledning til i forkant å diskutere, og gjøre vedtak, i sakene som skal behandles på generalforsamlingen. AKE sitt øverste eierorgan har derved blitt fratatt muligheten til å instruere organets representant/full­mektig som møter på vegne av eieren i generalfor­sam­lingen.


Denne «tilsidesettelsen» av kommunestyret som aksjeeier, mener inter­pellanten strider mot både lovverk og intensjoner i eierskapsmeldingen.


Både aksjelov og eierskapsmelding er tydelige på at det er generalforsamlingen, i AKE sitt tilfelle representert ved kommunestyret som aksjeeier, som er aksjesel­skapets øverste organ. Eierstyring skal skje gjennom saksbehandling og vedtak i selskapets øverste eierorgan. Eierskapsmeldingen innebærer at ord­­fører kan møte som fullmek­tig på generalforsamlingen til AKE og stemme i henhold til det kom­mune­styret som aksjeeier har vedtatt.

Ordførers oppfatning av at eierskapsmeldingen gir ordfører fullmakt til egenhen­dig å behand­le, avgjøre og stemme i saker som skal opp i AKE sine generalforsam­linger, kan ikke være korrekt. I eierskapsmeldingen står det bl.a. at kommunestyr­et godkjenner vedtekter i selskaper. Den ekstraordinære generalforsamlingen i AKE behandlet vedtektsendringer.


På bakgrunn av ordførers svar på spørsmålene reist av interpellanten under behandlingen av RS 142/22, bes ordfører å svare på følgende spørsmål:


  • Mener ordfører at eierskapsmeldingen gir ordfører fullmakt til å repre­sentere kommunestyret som aksjeeier i AKE sin generalforsamling uten at kommune­styr­et har mottatt innkalling til generalforsamlingen, uten å ha bli gitt informasjon om sakene som skal behandles og uten å ha blitt gitt mulig­heten til egen saksbehandling og til å fatte egne vedtak?


  • Når mottok ordfører skriftlig innkalling til den ekstraordinære generalfor­samlingen i AKE, som ble avholdt 06.12.2022, og hva er begrunnelsen for at kommunestyret som aksjeeier ikke fikk innkallingen?


  • I svaret sier ordfører at vedtektsendringen om at AKE sitt styre kan bestå av 1-5 medlemmer gir kommunestyret større fleksibilitet. Siden det åpnes for at styret nå kan bestå av bare ett medlem, hvordan begrunner ordfører at dette kan være iht. kommunelovens § 21-1 «Representasjon av begge kjønn i styret»?


  • På slutten av sitt svar, gir ordfører uttrykk for at vedtektsendringen ikke er vurdert å være av en slik karakter som gjorde det naturlig med en forut­gå­ende politisk behandling. Innebærer denne vurderingen at ordfører mener å ha mandat til å avgjøre hvilke generalforsamlings­saker som kommune­styr­et, AKE sin aksjeeier, skal involveres i, saksbehandle og gjøre vedtak i?


  • I eierskapsmeldingen står følgende under kap. 1.7.1: «I aksjeselskap er generalforsamlingen den øverste myndighet og kan ikke overstyres av andre organ. Myndigheten må utøves i generalforsamlingen. En kan politisk behandle saker på forhånd som skal opp i generalforsamlingen, men gene­ral­forsamlingen må aksepteres som selskapets øverste organ.» Er ordfører enig i at dette innebærer at kommunestyret som aksjeeier skal involveres i forkant av alle saker som skal på behandles i AKE sine ordinære eller ekstra­ordinære generalforsamlinger?0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page