top of page
Søk

Interpellasjon - Håndtering av lokalt smitteutbrudd

Koronapandemien har nå vart i over ett år, og den kommunale kriseledelsen har vært operativ like lenge.


Den pågående smitten kan gi livstruende sykdom og senskader. Det er betydelige krefter og kostnader som settes i sving når et stort smitteutbrudd oppdages og skal utredes. Smitte­ut­brudd har store konsekvenser, økonomisk, samfunnsmessig og for enkeltpersoner.


I en pandemihåndtering er det avgjørende at myndighetene har befolkningens tillit, og at vi alle forstår bakgrunnen for regelverk, tiltak og håndteringen fra dag til dag, uke til uke, måned til måned.

Askøy kommunes ledelse har, før det store, lokale smitteutbruddet kom, hatt en god håndtering av pandemien. Vi har stort sett fulgt Bergen og de omliggende kommunene i tykt og tynt.

Når vi fikk et akutt, lokalt, stort og truende smitteutbrudd, fremstår kommunal kriseledelse mer utydelig.


Ungdommer som fester, statsministeren som feirer og Ap-nestlederen som tar en øl på nach­spiel politi-etterforskes for mulige brudd på smittevernreglene. Her på Askøy får smittespredere selv definere om de mener seg uskyldige, og frita seg selv for mulige brudd på smittevernregler.


I pressen kunne vi lese at kommuneledelsen vurderte å anmelde forsamlingen der smitteut­brud­det hadde sitt opphav. Dette ble ikke gjort, fordi kommuneledelsen lot forsamlingen selv foreta en egenvurdering av om smittevernregler var brutt. Dersom smitteutbruddet hadde blitt politi-etterforsket, ville lederne for forsamlinger sluppet å ta på seg å måtte vurdere eget ansvar, skyld og straff.


I etterkant av smitteutbruddet, har forsamlingen knyttet til Kleppe bedehus, opplevd grov hets på nettet. Dette har blitt en stor belastning for forsamlingen og dens ledere. Det er derfor viktig å vurdere om «folkets domstol» ville vært mindre fremtredende dersom lovens håndhevere hadde fått vurdert om smitteutbruddet skyldtes brudd på lokale og nasjonale smittevernregler.


Så langt i pandemien, har det vært svært begrensede muligheter å diskutere den kommunale krise­ledelsens håndtering av smittesituasjonen. Derfor fremmes følgende spørsmål til ordfører, spesielt knyttet til det store, lokale smitteutbruddet:


· Kommunen annonserte at de ville vurdere å politianmelde om gudstjenesten i Kleppe bedehus var et brudd på smittevernreglene. Hvorfor konkluderte kommunen med at politianmeldelse ikke var egnet virkemiddel for å avdekke om lokale eller nasjonale smittevernregler var brutt?


· Har ordfører noen oppfatning av om netthetsen forsamlingen ved Kleppe bedehus har vært/er utsatt for, kunne vært redusert dersom en uavhengig instans som politiet, hadde undersøkt om det hadde foregått et brudd på smittevernregler?


· Mener ordfører at det alltid vil være best om enkeltpersoner eller grupper selv foretar en egenvurdering av om smittevernregler er brutt slik at kommunen slipper å gå til anmeldelse?


· Som følge av at kommunen ikke gikk til anmeldelse av gudstjenesten i Kleppe bedehus, innebærer det at kommunen ikke vil anmelde forhold som kan være brudd på smitte­vern­reglene?


Er kommunen opptatt av å likebehandle alle når det foreligger mistanke om brudd på smittevernreglene?0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page