top of page
Søk

Interpellasjon – Midlertidig flytting av voksenopplæringen

Gjennom FAU ved Strusshamn skole er vi blitt gjort kjent med at kommunen arbeider med å flytte voksenopplæringen midlertidig fra Myrane til Strusshamn skole sitt uteområde.


Siden en slik flytting vil kunne påvirke skolens uteareal, og derved begrense elev­enes muligheter for lek og aktivitet, har naturlig nok FAU reagert. FAU har stilt politikere spørsmål om grunnlaget for beslutningen om midlertidig flytting til Strusshamn skole, og uttrykt bekymring for hvordan en slik flytting vil kunne påvirke elevenes utemiljø negativt. FAU har også etterlyst informasjon om, og muligheter for å påvirke, den pågående beslutningsprosessen.

På bakgrunn av FAU sitt engasjement i saken, stilte interpellanten i siste formann­skapsmøte, avholdt 7. mars, et spørsmål om når det ble politisk besluttet å flytte voksenopplæringen til Strusshamn skole.


Administrasjonen viste til at dette var politisk vedtatt. Ordfører uttrykte at en slik midlertidig flytting kunne besluttes administrativt, slik det var gjort da voksenopp­læringen ble flyttet fra Florvåg til Myrane.


Da voksenopplæringen ble flyttet til Myrane i 2016, var det på grunnlag av en administrativ vurdering om at en midlertidig flytting ikke var en prinsipiell sak, og at kostnadene kunne dekkes innenfor gjeldene budsjettrammer. Det ble derfor vurdert at beslutningsmyndigheten for midlertidig flytting lå innenfor rådmannens (nå kommunedirektør) sin delegasjon. Politisk hold uttrykte misnøye med at politiske utvalg ikke ble involvert i saken om flytting av voksenopplæringen fra Florvåg til Myrane.


Siden midlertidig flytting av voksenopplæringen nå igjen er aktuelt, vil det være viktig å få avklart om denne saken skal behandles politisk, og på hvilke premisser en flytting skal skje. For å få lagt gode premisser til grunn, vil det være avgjørende at elever, foreldre og skoleledelse involveres. På bakgrunn av at saken om midlertidig flytting av voksenopplæringen kan få vesentlige konsekvenser for skolemiljøet til elevene på Strusshamn skole, ønsker interpellanten å stille følgende spørsmål til ordfører:


  • Foreligger det politiske vedtak som legger føringer for at voksen­opplæringen kan flyttes midlertidig til Strusshamn skole?

  • Mener ordfører at spørsmålet om midlertidig flytting av voksenopplæringen til Strusshamn skole er en ikke-prinsipiell sak som kan besluttes administra­tivt? Hvis ja, hvorfor?

  • Hvordan vil elever, foreldre og skolens ledelse bli involvert i beslutningspro­ses­sen om midlertidig flytting av voksenopplæringen til Strusshamn skole?

  • Vil kostnadene knyttet til midlertidig flytting av voksenopplæringen til Strusshamn skole dekkes over drifts- eller investeringsbudsjettet?

  • Dersom kostnadene må dekkes over driftsbudsjettet, er det budsjettmessig dekning for dette?

  • Vil ordfører ta initiativ til at saken om midlertidig flytting av voksenopp­læringen fremmes som en godt utredet og opplyst politisk sak?

  • Har ordfører så langt vært involvert i beslutningsprosessen om midlertidig flytting av voksenopplæringen til Strusshamn skole?


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page