top of page
Søk

Interpellasjon - Overføring av oppgaver til Askøy Kommunale Eiendomsselskap AS

I kommunestyremøtet 4. februar 2021, vedtok kommunestyret i sak PS 4/21, med knapt flertall, å over­føre vesentlige kommunale oppgaver knyttet til drift, utvikling og forvaltning av kommunale bygg og eiendommer til Askøy Kommunale Eiendomsselskap AS (AKE). Saken var ikke utredet eller opplyst.


I møtet kom det bl.a. frem opplysning­er om at konsekvensen av vedtaket ville bli at budsjettbalansen for 2021 svekkes.


I etterkant av møtet, ble det etter innsynsbegjæring mottatt dokumentasjon som er relevant for K-sak PS 4/21.Denne dokumentasjon bestod bl.a. av referat fra møte mellom kommunens administrasjon og ledelsen til eiendomsselskapet, samt utkast til ulike avtaler mellom disse partene.

Siden kommunestyresaken manglet saksutredning, er det behov for å fremme flere spørsmål om selve vedtaket som ble gjort, og om konsekvensene dette vil få for Askøy kommune. Derfor er det ønskelig at ordfører svarer på følgende spørsmål:


· Hvorfor var ikke relevant informasjon knyttet til forholdet mellom AKE og Askøy kommune sendt til kommunestyret i forbindelse med behandlingen av sak PS 4/21?


· Vedtaket som ble gjort i saken, speiler i svært stor grad AKE sine interesser slik disse er gjengitt i møtereferatet og i utkastene til tilleggsavtaler. Deler av vedtaket gjengir ordrett partier fra møtereferater og tilleggsavtaler. Det kan derfor synes som om posisjonen har hatt tilgang til dokumentasjonen som Askøylisten først fikk kunnskap om etter å ha bedt om innsyn. Kjenner ordfører til om posisjonen har fått tilgang til disse dokumentene i forkant av behandling­en av sak PS 4/21 i kommunestyret?


· I referatet fra møtet mellom kommuneledelsen og ledelsen i AK fremkommer det at partene ikke er helt sikker på hva kommunestyret har ment med «forvaltning». Kan ordfører klargjøre hvilken betydning kommunestyrets flertall har lagt i ordet «forvaltning» når dette er brukt i ulike vedtak om forholdet mellom eiendomsselskapet og kommunen?


· I vedtaket til kommunestyret i sak PS 4/21, står det at husleie og inntekter skapt fra de overførte eiendommene skal tilfalle AKE. Kan ordfører opplyse om hvor store husleieinntekter og andre inntekter det er snakk om? Vil frafallet av disse inntektene svekke kommunens vedtatte drifts­budsjett for 2021?


· Hvordan vil kommunen håndtere medarbeidere som blir berørt av bortfall av oppgaver og av et eventuelt svekket driftsbudsjett?


· AKE driver utleie og eiendomsutvikling i kommersielle markeder. Det er derfor viktig å få fastslått om alle avtaler knyttet til forvaltning og utvikling av eiendom, samt andre oppdrag, vil omfattes av anskaffelsesforskriften. Dette må gjelde både for tilfeller der Askøy kommune bestiller oppdrag fra AKE og når AKE kjøper kompetanse og kapasitet fra Askøy kommune. Mener ordfører at anskaffelsesforskriften vil gjelde for disse forretningsmessige relasjonene? Hvis svaret er nei, bes ordfører gi en vurdering av om unntak på grunn av «utvidet egenregi» er relevant.


· Vil bestilling av oppdraget om å utvikle, og muligvis realisere, et kommunalt tjenestebygg på eiendommen til Haugland Næringspark AS omfattes av anskaffelsesforskriften?

· Kjenner ordfører til om det er ansatt en fast daglig leder i AKE? Hvis det er gjort, har stillingen vært lyst ut på normalt vis?
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page