top of page
Søk

Overtidsbruk – brudd på arbeidsmiljøloven

Administrasjonsutvalget behandlet i sitt siste møte en melding om ansattes bruk av overtid i 2022. Selv om tallene for dem med mest overtid, generelt var lavere enn foregående år, var den rapporterte overtidsbruken for flere svært høy fortsatt.


Askøylisten har ved flere anledninger satt søkelyset på kommunens bruk av overtid. Vi har ment de høye overtidsvolumene kan være i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser.


For å få belyst om kommunens høye overtidstall var et systematisk brudd på arbeidsmiljøloven, sendte Askøylisten i august 2021 inn en interpellasjon med flere spørsmål. Du kan lese interpellasjonen med ordførers svar i lenken under:


Ordfører svarte at kommunen bruker overtid i begrenset grad, og at de høye volumene som var registrert for enkeltpersoner, skyldtes spesielle tidsavgrensede forhold. I svaret ga ordfører videre uttrykk for at kommunen hadde god kontroll på overtidsbruken, og at det ble vurdert at bruken av overtid representerte en liten arbeids- og sikkerhetsmessig risiko.


Ordfører så heller ikke et behov for at kommunen skulle be om et tilsyn fra Arbeidstilsynet for å få hjelp til å kartlegge omfanget av brudd på arbeidsmiljøloven, og for å få et konstruktivt utgangspunkt for korrigeringer og forbedringer. Ordfører konkluderte med at kommunen hadde god oversikt over hvilke korrigerende tiltak som skulle iverksettes.


På bakgrunn av ordførers svar på vår interpellasjon, er det derfor svært overraskende at kommunens administrasjon bekreftet at overtidsbruken for flere ansatte også i 2022 representerte brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser.


Forklaringen for bruddene i 2022, er i stor grad de samme som for foregående år. Årsaken sies bl.a. å være organisering av en vaktordning og lav bemanning ved døgnkontinuerlig turnus.


Allerede for flere år siden, har det vært opplyst at den aktuelle ordningen for beredskapsvakt skulle legges om slik at overtidsbruken skulle reduseres kraftig for enkeltmedarbeidere med høy overtidsbelastning. Dette har tydeligvis ennå ikke blitt gjennomført. Det kan derfor stilles et berettiget spørsmål ved om kommunen arbeider systematisk for å sikre at kommunens bruk av overtid er innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser.


Gjennom systematisk arbeidsmiljøarbeid burde kommunen ha forebygget de vedvarende bruddene på arbeidsmiljøloven. Bruk av gode rutiner og retningslinjer for bruk av overtid, vil bidra til at arbeidsmiljøloven følges. Hvis det i tillegg utøves god kontroll med at retningslinjene blir fulgt, vil kritiske avvik bli fanget opp tidlig.


Kommunens gjentagende brudd på arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser, kan innebære en risiko for at Arbeidstilsynet kan ilegge kommunen et overtredelsesgebyr.


Dersom Arbeidstilsynet hadde satt søkelys på kommunens brudd på arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser, ville de sikkert bl.a. ha lagt vekt på om bruddene kunne vært unngått, om bruddene har skjedd flere ganger og om bruddene har gitt kommunen «fordeler». Forhold som Arbeidstilsynet vil vektlegge, er nedfelt i arbeidsmiljølovens § 18-10.


Overtidsrapportene vi har behandlet i arbeidsmiljøutvalget de siste årene, viser at kommunen ikke har arbeidet systematisk nok for å styre og kontrollere at bruken av overtid er innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er alvorlig og betenkelig at kommunen over lengre tid har brutt loven.


Arbeidstilsynets tilsyn med loven og praksis ved overtredelser, viser at det er realiteter i lovens «straffebestemmelser». Risikoen for at kommunen kan få en straff fra Arbeidstilsynet, bør umiddelbart føre til at kommunen tar en gjennomgang av at alle rutiner og kontroller er på plass for å sikre at lovens overtidsbestemmelser overholdes.


Her har kommunedirektøren et særlig ansvar. Han skal påse at kommunen har «orden i eget hus», og at vi driver i henhold til alle lov- og regelverkskrav.
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page