top of page
Søk

Tøffe tak for mange

På torsdag behandlet kommunestyret kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for de neste fire årene. Dette forslaget gir et utilslørt budskap om kommuneøkonomien. Den økonomiske situasjonen til kommunen er kritisk svak. Derfor legger kommunedirektøren opp til drastiske tiltak som vil merkes av mange.


En av de viktigste årsakene til at kommuneøkonomien er så anstrengt, er at vi nå med full kraft belastes med vekstens pris. Den sterke utbyggingen de siste tiårene, har krevd store lånefinansierte investeringer i teknisk og sosial infrastruktur. Kostnadene for å betjene de høye lånene spiser en altfor stor andel av driftsbudsjettet. Derfor blir det vanskelig å finansiere nødvendige tjenestebehov og gode kommunale tilbud.


Den sterke befolkningsveksten fører også til stor belastning på det kommunale tjenestebudet. Spesielt innenfor skolesektoren er det grunn til bekymring. Sprengt kapasitet og stramme rammer, utfordrer læreres arbeidsmiljø og elevenes læringsmiljø negativt.


Samtidig er det grunn til bekymring for om behovet for omsorgsboliger, institusjonsplasser, kapasitet i hjemmetjenestene, helsetjenester til barn og unge og rus- og psykiatritilbud vil kunne møtes.


Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan legger opp til harde tak for å få på plass et saldert budsjett. Det foreslås parkeringsavgift og eiendomsskatt for å øke kommunens inntekter. Samtidig legges det opp til omfattende og utfordrende nedskjæringer, effektiviseringer og omstillinger.


I løpet av økonomiplanperioden, vil kommunedirektørens forslag om parkeringsavgift og eiendomsskatt, øke inntektene årlig med 70 millioner kroner. Forslagene til kostnadsreduksjoner vil utgjøre vel 50 millioner kroner årlig.


Det har vært utfordrende å finne alternative inntektskilder og alternative innsparinger til det som er foreslått av kommunedirektøren. Det økonomiske handlingsrommet i budsjettprosessen har derfor vært svært trangt.


Med dette utgangspunktet, har Askøylisten prioritert å opprettholde og styrke kommunens velferdstjenester i vårt alternative budsjettforslag. Derfor har vi har vi sett oss tvunget til å akseptere flere omstridte grep i kommunedirektørens forslag, bl.a. bruk av eiendomsskatt. Vi har imidlertid lagt inn et betydelig bunnfradrag for å styrke den den sosiale omfordelingsprofilen til denne skatten. I tillegg har vi utfordret investeringsrammene innenfor vann og avløp. Dette vil bidra til å dempe veksten i VA-gebyrene.


Selv med et vanskelig utgangspunkt, har vi gjennom vårt grundige budsjettarbeid, funnet realistiske inntektsøkninger og kostnadsbesparende tiltak som ikke er lagt inn i kommunedirektørens forslag. Det har gitt oss muligheter til spesielt å styrke rammene til sektor skole. Her har vi økt budsjettet med 10 millioner kroner i 2024, og 15 millioner kroner hvert av de påfølgende år.


I budsjettprosessen har det vært gitt tydelige signaler og innspill fra skolens ledere, ansatte og foreldre om skolens behov og utfordringer.


Skolen trenger flere voksne for å gi alle elever den hjelp de trenger. Tidlig innsats, spesialundervisning og tilpasset opplæring kan bli honnørord uten innhold slik kommunens økonomiske situasjon avtegner seg.


Det er oppsiktsvekkende at kommunedirektøren i sitt budsjettforslag sier at askøyskolene ikke vil oppfylle alle lov- og forskriftskrav. Det er svært betenkelig at kommunedirektøren foreslår en ramme for skolen som vil ha sterkt negative konsekvenser for barna og ungdommene våre og for skolens ansatte.


Mange var spente på hvordan de ulike partier og grupperinger ville adressere kommunens vanskelige økonomiske situasjon gjennom sine budsjettforslag. Tydeligvis hadde dette vært en krevende øvelse. Samtidig som de fleste prioriterte å reversere kommunedirektørens bruk av eiendomsskatt, var mange av de alternative budsjettforslagene krydret med spekulative inntektsøkninger og uspesifiserte innsparinger.


Det kunne vært gitt mange kommentarer til realismen og ansvarligheten til de ulike budsjettforslagene. Siden kommunen skal styres etter det som ble foreslått flertallet fra H, FrP, PP, KrF og V, er det dette styringsgrunnlaget kommunens innbyggere må forholde seg til.


I dette forslaget legges det opptil kostnadsbesparelser gjennom utstrakt konkurranseutsetting og privatisering av kommunale tjenester. Prosessene som nå settes i gang, vil i tillegg bidra til at mange kommunale ansatte vil oppleve usikkerhet om ansettelsesforhold og pensjonsbetingelser. Askøylisten tror at dette ikke vil gi de kostnadsbesparelser som flertallspartiene legger opp til. Vi tror derimot at det vil bidra til at kommunen ikke blir oppfattet som en forutsigbar og ansvarlig arbeidsgiver.


Videre legges det opp til en forsterket boligutbygging der manglende skolekapasitet ikke skal være et hinder. Det betyr at presset på skolen øker, uten at ressursene økes tilsvarende. I tillegg vil elevenes fysiske arbeidsmiljø forringes ved at det legges opp til at minstearealet for uteområder skal reduseres. Denne skolepolitikken viser at flertallspartiene prioriterer utbyggeres næringsinteresser foran rettighetene og arbeidsforholdene til elever og ansatte.


I tillegg inneholder det vedtatte budsjettet økning av kommunens skatteinntekter som er høyst usikre. Flertallspartiene har også funnet rom for å finansiere kostnadsdrivende «kjepphester» fra de ulike partiene. Kommunen må derfor bekoste tiltak som burde vært nedprioritert i en situasjon der kommunen ikke er i stand til å levere tjenester som er lovpålagte.


Det vedtatte budsjettet som kommunen skal styres etter de nærmeste årene, vil prioritere næringsøkonomiske særinteresser. Det vil føre til at tjenester, skoler, barnehager og kommunale arbeidsplasser vil bli satt i spill.


Askøylisten mener at det vedtatte budsjettet vil forverre kommunens økonomiske situasjon. Det vil dessverre innbyggere merke. Det kan bli tøffe tak for mange fremover.


Askøylisten vil samtidig ønske innbyggere, kommunens ansatte og lokalpolitikere en avslappende og fredfull jul.
0 kommentarer

Comments


bottom of page