top of page
Søk

Tilstanden i Askøyskolene

I siste kommunestyremøte var"Kvalitetsmelding 2019" på sakslisten. Kvalitetsmeldingen gir en statusrapport om tilstanden i Askøyskolene. Da kvalitetsmeldingen ble behandlet, var taletiden satt ned slik at forberedte innlegg ikke kunne fremføres i sin helhet. Masoomeh Atashfaraz måtte derfor på talerstolen flere ganger for å få presentert Askøylisten sitt innlegg om kvalitetsmeldingen. For at alle som er interessert skal få med seg hele innleggget, gjengis dette under:


"I behandlingen av tidligere kvalitetsmeldinger, har Askøylisten påpekt viktigheten av at humankapitalen vår økes gjennom utdanning og opplæring. Derfor er det viktig at vi tenker på ressursbruken i skolen mer som en investering enn som en utgift.

I dette perspektiver er skolen en sentral arena. Her legges avgjørende forutset­ning­er for utdannings- og livsløpet for barn- og unge. For oss kommunepoli­tikere, som også formelt er eiere av grunnskolen i Askøy, er det derfor svært viktig at vi er opptatt av hvordan det står til i våre skoler, og at vi reflekterer over hvor­dan vi kan bidra til at askøyskolene rustes best mulig til å utøve sitt samfunns­oppdrag. Vi i Askøylisten er derfor bekymret for at de økonomiske kuttene som har rammet askøyskolen, vil svekke skolenes mulighet til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag.


Kvalitetsmeldingen skole 2019 gir et godt bidrag til at vi som skoleeiere får et innsyn i hvordan det jobbes faglig og utviklingsmessig i askøyskolen. Formatet på årets kvalitetsmelding gir oss politikere et godt innsyn i arbeidet som legges ned i askøyskolene, og resultatene det gir.


I saksunderlaget utfordrer rådmannen oss til politiske drøftinger om følgende sentrale tema:

· Fagfornyelsen

· Inkluderende læringsmiljø

· Medvirkningen fra skolens aktører

· Elevenes motivasjon

· Digitale læremidler

Dette er svært sentrale tema som ikke har noen enkle svar. For at vi som skoleeiere skal bli en konstruktiv aktør i diskusjonen omkring disse spørs­målene, tror vi at det må legges til rette for prosesser der vi som politikere blir løpende involvert i skolens arbeid og utfordringer. Skolen trenger en aktiv, bevisst og tydelig skoleeier.


Askøylisten vil gjerne gi noen innspill til de spørsmålene som rådmannen har reist.


Fagfornyelsen skal sikre at det elevene lærer er relevant for det samfunnet de er en del av. Fagfornyelsen skal bidra til å utvikle reflekterende, kritiske, utforskende og kreative barn og unge. Dette er en flott målsetting fordi det forhåpentligvis vil bidra til at alle elever vil oppleve mestring i skolehverdagen. Lykkes vi med dette i Askøyskolen, tror vi at dette også vil være svært viktig for elevenes motivasjon.


Vi som skoleeiere har også et ansvar for at arbeidet med å fornye læreplanene gir forventede resultater. Vi må stille nødvendige ressurser til disposisjon og sørge for at skolene har rammebetingelser som gjør det mulig for den enkelte skole å sette seg inn i og ta læreplanverket i bruk på en god måte. Askøylisten vil arbeide for å styrke skolenes økonomiske rammer for å understøtte målsettingene til, og arbeidet med, fagfornyelsen.


Det å skape et inkluderende læringsmiljø for å forebygge utenforskap og mobbing, er en stor utfordring. Et inkluderende læringsmiljø skal gi den enkelte elev sosial tilhørighet og sosialt fellesskap med jevnaldrende. Samtidig skal opplæringen være tilpasset evner og behov slik at alle elever lærer og utvikler seg både menneskelig og faglig. Et inkluderende læringsmiljø krever innsats, vilje og kompetanse. Holdninger hos ledelse på skolene, personale, medelever og foreldre har stor betydning for å lykkes med inkludering. Askøylisten er bekymret for at ikke alle opplever et inkluderende læringsmiljø. Vi er bekymret for at ressursene for å sikre nødvendig spesialpedagogisk kompetanse og ressurser ikke er tilstrekkelige. Det vil dessverre føre til at flere elever i askøyskolene ikke får mulighetene til å utvikle eget potensial og ta del I fellesskapet på lik linje med sine medelever. Denne utfordringen håper vi at vi som skoleeier blir involvert i å håndtere.

Antimobbearbeid er også viktig for å sikre et godt læringsmiljø. Vi tror at det systematiske og langsiktige arbeidet som vi oppfatter at askøyskolene legger ned for å bekjempe dette samfunnsproblemet, vil virke og gi resultater. Derfor er det viktig at dette arbeidet fortsetter med full styrke.


Gode skoler er avhengig av bidrag og engasjement fra mange. Spesielt er skolens samarbeid med hjemmene en bærebjelke i arbeidet for at skolen skal bli god for absolutt alle. Forhåpentligvis er samarbeidet mellom skole og hjem generelt godt og konstruktivt på Askøy. Vi tror at alle skolene våre legger opp til at samarbeidet mellom skole og hjem skal fungere godt. Imidlertid er dette avhengig av at foreldre tar sin del av ansvaret. Når det ikke skjer, er det viktig å ansvarliggjøre foreldrene. Dette kan sikkert være utfordrende. Derfor er det viktig at kommunen også har tjenester som gjør alle foreldre best mulig I stand til å utøve sitt foreldreansvar. Her vil sosiale tjenester og familieoppfølging være viktig. Som skoleeiere må vi være bevisste på hvordan kapasiteten og kvaliteten til disse tjenesten kan påvirke noen elevers muligheter I skolen.


Til slutt vil vi i Askøylisten takke for en opplysende kvalitetsmelding. For oss skoleeiere er det viktig å huske på at alle som arbeider i skolen må håndtere skolenes utfor­dringer hver eneste dag. Det er mange som strekker strikken langt for å møte behov og forventninger som ulike aktører har. De skaper gode resultater med knappe ressurser. Her ligger imidlertid også en utfordring til oss som skoleeier. Vi må ha en målsetting om at i Askøyskolen har vi kvalifiserte lærere i alle timer, og at disse gis tilstrekkelig tid til å følge opp alle elever. Vi må også ha tillit til at det er lærerne som vet best hvordan undervisningen skal gjennomføres.


Askøylisten vil takke for den betyde­lige innsatsen som legges ned. Den skal vi verdsette."0 kommentarer

Comments


bottom of page