top of page

Vår politikk – Utfyllende program
 
2023 - 2027

Hvorfor Askøylisten
 

Askøylisten ble startet i 2015 for å etablere en lokalpolitisk liste som kunne arbeide med lokale saker på fritt grunnlag, uten førende bindinger til landsdekkende organisasjoner og partier. Vår politikk tar derfor utgangspunkt i Askøy sine muligheter og utfordringer. Vi skal være et uavhengig og uredd alternativ som arbeider for å gjennomføre de politiske verdiene og standpunktene vi går til valg på.

 

Vi ønsker at kommunens innbyggere skal ha muligheter til å påvirke aktuelle politiske saker. Askøylisten vil derfor være en pådriver for at kommunen skal legge til rette for åpenhet, medvirkning og innsyn. Dette er avgjørende forutsetninger for at lokaldemokratiet skal fungere. Askøylisten skal være innbyggernes talerør og ombud inn i administrative- og politiske saker og prosesser.

  

Vår poltikk tar utgangspunkt i at innbyggerne som bor i kommunen har ulike behov, ulike inte­res­­ser og ulik bakgrunn. Det er dette mangfoldet som gjør Askøy til en spennende kommune å bo i. Askøylisten vil arbeide for en politikk som gjør Askøy til en enda bedre kommune enn den er i dag. Dette valgprogrammet viser hvilke veivalg Askøylisten vil prioritere de neste fire årene. Vi lover å arbeide for gjennomføring av programmet vårt slik at Askøy blir en kommune vi er stolte av og som det er godt å bo i.

 

Askøylisten er parti- og blokkuavhengig. Vi kan inngå samarbeid om saker med alle. Dersom vi deltar i en flertallskoalisjon, skal det være på grunnlag av en fremforhandlet politisk plattform.

 

Askøylisten gir muligheter for alle til å delta i en lokalpolitisk dugnad på Askøy uavhengig av hvilket parti de sympatiserer med nasjonalt.

 

 

Kommunal forvaltning
 

Askøylisten ønsker at Askøy kommune skal framstå som en god arbeidsgiver, tjenesteyter og myndighetsutøver.

Vi vil arbeide for et godt og tillitsfullt forhold mellom kommune og inn­byggerne. Kommunens tjenester skal oppleves som kvalitativt gode av innbyggere og brukere.

 

Vi ønsker en enkel og oversiktlig administrasjon, og en åpen, lettfattelig og effektiv saksbehand­ling. Ved behandling av store utviklings- og utbyggingssaker skal det utredes alternative løsning­er som dekker både flertallets og mindretallets syn. Fordeler og ulemper for alle berørte parter bør drøftes og beskrives i saksut­redningene.

 

Askøylisten ønsker at innbyggere lett skal komme i kontakt med kommunen. Henvendelser til kommunen skal besvares i henhold til god forvaltningspraksis. Kommunen skal bruke et forståelig og lettlest språk når de kommuniserer med innbyggere og brukere.

 

En effektiv organisasjon er en god organisasjon. Derfor skal Askøy kommune kontinuerlig arbei­de med å effektivisere drift og tjenesteproduksjon. I dette arbeidet må kommunen utnytte potensialet som ligger i å digitalisere tjenester og funksjoner. I kommunens digitaliseringsarbeid må brukerens behov være styrende.

 

Askøylisten vil arbeide for at kommunens organisasjon er kvalitetsbevisst og at alle organisasjonsledd bidrar til at det utøves god internkontroll.

 

 Ansatte skal tas på alvor og skal ha muligheten til å uttale seg. De skal involveres i spørsmål om arbeidsforhold, endringer, omorganiseringer og omdisponeringer. Askøy­listen vil arbeide for at fulltidsstillinger er regelen og ikke unntaket. Vi ønsker å styrke tre­partssamar­beidet, der rollene til ansatte, administrasjon og politikere tydelig avklares. Askøylisten vil støtte arbeid som kan bidra til å redusere sykefraværet i kommunen. Dette er for høyt. Gjennom omforente og konstruktive tiltak bør et sykefravær på 5 % være oppnåelig.

 

Askøylisten ønsker at kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver, bl.a. gjennom et sosialt og inspirerende arbeidsmiljø. Kommunen må legge til rette for etter- og videreut­danning og konti­nuer­lig kompetanseheving.

 

Askøylisten vil at kommunen tar opplæringsansvar ved å etablere lærlingeplasser i kommunale virksomheter. Askøy kommune bør ha et antall lærlingeplasser som til enhver tid tilsvarer 2 promille av innbyggertallet, dvs. ca. 60 ved inngangen til programperioden. 

 

Askøylisten vil arbeide for at innbyggere skal oppleve at det er enkelt å få innsyn i saker og dokumenter. Vi vil at administrative og politiske prosesser skal være åpne. Vi vil at kommunen skal oppleves som åpen og serviceorientert.

 

 

Kommuneøkonomi og investeringer

 

Askøy kommune har en stram økonomi. En stor utfordring er at økonomiplanen legger opp til at lånegjelden vil øke prosentvis mer enn inntektene. Dette inne­bærer at utgiftene til å betjene av­drag og renter på lån vil spise mer og mer av driftsbudsjettet. Dette vil kunne legge et press på tjenesteomfang og tjenestekval­itet fremover.

 

Askøylisten vil at kommunen fører en ansvarlig og nøktern økonomisk politikk der kommunens oppgave som leverandør av velferdstjenester prioriteres. For at tjenestetilbudet ikke skal svekkes, må vi styre økningen i lånegjelden og begrense hvor mye vi bruker av kommunens driftsmidler på å nedbetale lån. Askøylisten vil at kommunen møter øko­no­miske utfordringer med mer effektiv tjenesteproduksjon enn ved å redusere kvaliteten på tjenes­te­ne.

 

Investeringsbudsjettet i økonomiplanen er ekspansivt. I programperioden vil Askøylisten prioritere bygging av ny barne- og ungdomsskole på Erdal og ny idrettshall på Myrane. I tillegg vil vi sikre at det settes av nok midler til å vedlikeholde kommunens bygg og eiendommer.

 

Askøy kommune har store investeringsbehov innenfor vann- og avløpssektoren. Det er viktig å styre disse investeringene tidsmessig slik at det ikke gir urimelige høye vann- og avløpsgebyrer.

 

Askøylisten mener at bruk av eiendomsskatt bare skal vurderes når kommunens   økonomiske situasjon gir uakseptable reduksjoner i tjenestetilbud og manglende vedlikehold av kommunens eiendommer. I tillegg må den økonomiske belast­ning­en for kommunens innbyggere ikke blir urimelig.

 

Dersom det blir aktuelt å innføre eiendomsskatt skal denne ha en svært god sosial profil slik at det er de som har en god økonomisk ryggrad som skal bidra mest.

 

 

Plan, areal og byggesak

 

Plan- og bygningsloven er vår viktigste lov for samfunnsplanlegging.  Den bestemmer hvordan vi skal bruke kommunens arealer, hvor vi kan bygge og hvor det anlegges ulik infrastruktur. Plan og bygningsloven skal balansere ulike interesser og sikre reell medvirkning av involverte parter.

 

I praksis, også i vår kommune, ser vi at en del grupper ikke kommer godt nok til orde underveis når viktige beslutninger om folks hverdag skal besluttes av kommunestyre eller planutvalg. Viktige grupper, som barn og unge og berørte naboer, kommer ofte for seint inn i pro­ses­sene med sine synspunkter. Dette kan føre til at sentrale interesser ikke blir godt nok ivaretatt i viktige plan- og byggesaker.

 

Askøylisten vil arbeide for at ulike gruppers interesser, og at overordnede hensyn til natur, miljø og landbruk, vil bli ivaretatt i plan- og byggesaker. Vi er spesielt opptatt av at barn og unges interesser er hensyntatt i kommunale arealplaner.

 

Når ulike hensyn er godt balansert i vedtatte arealplaner, er det viktig at kommunen er restriktiv til å gi dispensasjoner fra disse planene. Utviklingen av kommunen skal skje gjennom gode areal­planer og ikke gjennom dispensjoner fra disse.

 

Askøylisten ønsker at hele kommunen skal utvikles. Derfor er det viktig at det tilrettelegges for utarbeidelse av arealplaner som gir grunnlag for boligbygging, næringsutvikling og forbedret infrastruktur i hele kommunen. Arealplanene skal inneholde rekkefølgebestemmelser som sikrer at nødvendig infrastruktur, som skole, vei og vann og avløp, er på plass før boliger kan bygges.

 

Askøylisten vil arbeide for at byggesaksbehandlingen i kommunen er av høy kvalitet. Dette er et område som berører mange innbyggere, enten som tiltakshavere eller naboer.

 

Askøylisten vil arbeide for at byggesaksvedtak bygger på gode administrative prosesser der alle parter har fått en reell vur­dering av sine merknader og innspill. Dette kan gi færre konflikter og en mer effektiv byggesaks­behandling.

 

Det er også viktig at dialogen og besvarelse av innbyggeres henvendelser i byggesaker er god og rettidig.

 

 

Arbeid og næring

 

Askøylisten vil arbeide for at det skapes flere og nye arbeidsplasser i kommunen. Dette vil redusere utpendling og øke inntektsgrunnlaget.

 

Vi vil legge til rette for etablering og utvikling av et variert næringsliv. Vi ønsker å opprette nye, og videreutvikle eksisterende næringsområder. Askøylisten mener det er et arealpotensial i å transformere eldre nærings- og industriområder til attraktive områder for etablering av ny næringsvirksomhet. Lykkes en med dette, vil behovet for å omregulere annet areal reduseres. Askøylisten vil at industri- og næringsaktører etablerer seg i områder avsatt til industri- og næringsformål.

 

 

Det skal det være attraktivt å etablere næringsvirksomhet i hele kommunen. På Askøy kan det utvikles næringsområder med god infrastruktur, nærhet til sjø, hovedvei og flyplass. I disse områdene skal det være muligheter å samlokalisere og samvirke med andre sentrale industri- og næringsaktører. Dette kan skape attraktive næringsklynger. Disse kan også gi gode vekst- og utviklingsmuligheter for gründere og virksomheter i etableringsfasen.

 

Utvikling og vekst av etablerte og nye bedrifter, er avhengig effektive og forutsigbare kommunale saksprosesser. Askøylisten vil arbeide for at kommunen tilbyr næringslivet gode og effektive tjenester med høy kvalitet.

 

 

Bosetting, befolkningsvekst og utvikling

 

Askøylisten ønsker utvikling i hele kommunen. Bygdene i kommunen gir trygge og gode oppvekstsvilkår. Der er det gode og sterke sosiale nettverk, dugnadsånd og attraktive bo- og fritidsmuligheter. Disse kvalitetene ønsker Askøylisten å ta vare på. Derfor er det viktig at det også legges til rette for boligbygging i bygdene. Gode bygdemiljø gjør Askøy til et godt sted å bo for unge og gamle.

 

Askøy skal være mer enn regionsenteret i Kleppestø. Mangfoldet av bygder, lokalmiljø og men­nesker er Askøy sitt fremste fortrinn. Dette løfter kvaliteten til Askøysamfunnet. Askøy skal være en blanding av konsentrert bosetting, villa, blokk, asfalt og landbruk, med turmuligheter i skog og mark og muligheter for bading og fisking i sjøen.  

 

For å bevare mangfoldet må kommunen også satse ressurser utenfor Kleppestø sentrum, og legge til rette for at hele kommunen kan utvikle seg. Askøylisten ønsker å utvikle Kleppestø som et kommunesenter innenfor de rammene som er gitt i vedtatt areal- og område­plan.

 

Askøylisten ønsker at det legges til rette for handelsvirksomhet også utenfor Kleppestø sentrum. Dette vil kunne gi rasjonelle handlemuligheter internt i kommunen som kan bidra til å redusere handelslekkasjen fra kommunen.

 

Askøylisten vil legge til rette for at det bygges forskjellige typer boliger. Det skal finnes byggefelt og områder for spredt bebyggelse i hele kommunen. Det skal også finnes byggefelt i kort avstand fra de største arbeidsplassene. Det skal unntaksvis være mulig å skille ut tomter i LNF-områder når det ikke finnes gode grunner til å nekte fradeling.

 

Askøylisten vil arbeide for at det skal etableres utleieboliger hvor leietakere kan bo så lenge de vil til akseptable og forutsigbare priser. Dette vil fjerne usikkerhet og utrygghet som mange opplever i leiemarkedet. Utleieboligene skal være et tilbud til både barnefamilier og enslige. For å realisere et slikt prosjekt, må det etableres et forpliktende samarbeid mellom kommunen, Husbanken og en samfunnsbyggende utbygger.

 

Valgmulighetene når det gjelder bolig, bidrar til at Askøy er en attraktiv bosettingskommune. Befolkningsvekst skal styres gjennom gode arealplaner og rekkefølgekrav. Det må være balanse mellom boligbygging, utvikling av nødvendig infrastruktur og kommunens evne til å betjene lånefinansierte invester­inger.

 

Askøylisten vil at veksten skal styres av innbyggernes behov og ikke av utbyggeres økonomiske interesser.

 

 

Samferdsel

 

Innbyggere og næringsliv trenger gode og trygge veier for å legge til rette for miljøvennlig og effektiv transport. Askøylisten vil arbeide for at kollektivtrafikk, gang og sykkel vil bli viktigere og mer attraktive transportformer for flere av kommunens innbyggere. Et konkurransedyktig kollektivtilbud vil bidra til å redusere køproblemene på Askøybroen og på veiene våre. Askøylisten vil arbeide for at gang- og sykkelveiene i kommunen oppgraderes og utvides langs alle fylkes- og kommunale veier.

 

Askøy er omgitt av sjø på alle kanter. Vi har derfor tilgang til en transportåre som ofte kalles det «blå kollektivfeltet». Dette er gratis infrastruktur som kan bringe oss raskt til Bergen og andre lokale anløpssteder. Det «blå kollektivfeltet» kan betjene store deler av transport­behovet i kommun­en, og derved avlaste veiene våre. Askøylisten vil arbeide for at det etableres miljøvennlige båtruter med flere anløpssteder på Askøy og i Bergensregionen. Vi vil at kommunen skal være en pådriver i dette arbeidet. Gjennom arealplaner må det legges til rette for flere anløpssteder strategisk plassert på hele øyen.

 

Askøylisten vil arbeide for at det etableres «park and ride» tilbud ulike steder i kommunen. Dette vil gjøre det mulig for kommunens innbyggere å benytte seg av kollektivtilbud både langs vei og på sjø.

 

Askøylisten vil prioritere bedre vedlikehold og opprusting av de kommunale veiene. Dette er viktig for å sikre at kommunale veier blir trygge å ferdes på for syklende og gående i alle aldre.

 

 

Barn og unge

 

Barn og unge er den aller viktigste gruppen å satse på i et samfunn. En slik prioritering vil forebygge sosiale problemer og bygge framtidig kompetanse og kunnskap i befolkningen. En god oppvekst bidrar til at ungdommen flytter tilbake etter endt utdanning.

 

 • Barnehage

Vi vil at alle kommunens barnehager skal være gode barnehager med høy kvalitet. Dette betyr at omsorg, trygghet og læring skal stå sentralt. Forsvarlig voksentetthet, kompetente ansatte og gode rammebetingelser er viktige faktorer for at vi skal få dette til.

 

Vi skal ha et variert barnehagetilbud i Askøy. Dette vil gi flest mulig tilbud om barnehageplass i sitt eget nærmiljø. Vi ønsker at de kommunale barnehagene har en åpningstid som er tilpasset foreldrenes arbeidstid.

 

 • Skole

De gode skolene i Askøy er en styrke for bygdene våre og for kommunen som helhet. Vi vil styrke og satse på skolene våre. Skole og samfunnsliv må henge bedre sammen, slik at elevene opplever at det de gjør på skolen samsvarer med samfunnet de skal arbeide i. Utdanning skal oppleves meningsfullt. Vi vil gi lærere og skoleledere mulighet til etterutdanning, noe som også vil komme elevene til gode. Vi vil ikke skjære ned på lærertettheten for å få budsjettet i balanse, men derimot arbeide for å få flere voksne og ulike faggrupper inn i skolene. Vi vil ha miljøarbeider på ungdomsskolene. Et mangfold av voksne i skolene vil gi barna våre flere rollemodeller.

 

Vi vil at kommunestyret skal bli en aktiv skoleeier som setter klare mål for askøyskolen. Det er viktig at skolene våre gir alle elever muligheten til å oppleve læring og mestring. Derfor er det viktig at de elevene som må ha tilrettelagt- eller spesiell undervisning får gode tilbud.

 

For at alle skal trives og oppleve vekst og utvikling i skolen, må det bygges gode og positive skolemiljø. Vi må bruke ressurser på å arbeide for en kultur der det ikke er akseptabelt å krenke eller mobbe andre. Kampen mot mobbing må derfor settes høyt på dagsorden i askøyskolene.

 

Flest mulig skal kunne gå eller sykle til skolen. Det krever at det blir bygd gang- og sykkelveger i nærområdene til skolene.

 

Vi vil bruke penger på innholdet i skolen. Vi vil prioritere utvidelse og oppgradering av eksisterende skolebygninger og uteområder i tråd med elevveksten. Vi må styrke vedlikeholdet for å unngå at skolene forfaller.

 

 • Oppvekst og fritid 

Idrettslag, korps, kor, teatergrupper og andre frivillige organisasjoner driver et svært positivt arbeid for barn og unge i kommunen. Askøylisten vil arbeide for å støtte dette arbeidet.  Det er viktig at vi har gode idretts- og kulturtilbud for alle i bygdene våre. Derfor vil vi se positivt på tiltak for å etablere og utvikle idrettsanlegg og kulturarenaer i hele kommunen.

 

Det skal også legges til rette for plass og mulighet for uorganisert aktivitet i hele kommunen. Barn og unge som ikke har tilhørighet i et organisert miljø skal også ha mulighet til utfoldelse, som for eksempel uteområder på skoler og i barnehager, lekeplasser, skatepark m.m.

 

Skoler og kommunale bygg skal kunne leies kostnadsfritt, og gjøres tilgjengelige utenfor skoletid til både organiserte og uorganiserte aktiviteter.

 

Barn og unge må ha et tilfredsstillende fritidstilbud. Dette er spesielt viktig for de unge som ikke har tilknytting til den organiserte idretten. Det viktigste tiltaket kommunen kan tilby for å lage gode fritidstilbud er velegnede lokaler.

 

Askøylisten mener at det må legges til rette for plass og mulighet for uorganisert aktivitet i hele kommunen. Barn og unge, som ikke har tilhørighet i et organisert miljø, skal også ha mulighet til utfoldelse, f.eks.  i uteområder på skoler og i barnehager, på lekeplasser, i aktivitetsområder osv. Det er spesielt viktig at barn og unges interesser og behov for aktivitet og utfoldelses­muligheter ivaretas i arealplaner. I arealplanlegging bør Ungdommens kommunestyre (UKS) involveres for å sikre at områder for uorganisert aktivitet blir ivaretatt.

 

En del fritidsaktiviteter krever utstyr. Dette kan være ekskluderende for utsatte grupper. Askøylisten vil jobbe for kommunale utleieordninger slik at alle kan være med på ulike aktiviteter.

 

Bruk av rusmidler er også et problem på Askøy. Askøylisten støtter det viktige arbeidet for rusfrie ungdomsmiljø, og vi ønsker å bidra til at det utvikles gode holdninger hos både barn, unge og voksne når det gjelder bruk av rusmidler.

 

 • Barnefattigdom 

På Askøy er barnefattigdom en økende utfordring. Det innebærer at vi har mange barn og unge som vokser opp i familier med dårlig råd og som har levekårsutfordringer. Dette kan medføre sosiale problemer og gjøre det vanskelig å delta i ulike venne-, skole og fritidsaktiviteter. Askøylisten vil derfor at kommunen aktivt arbeider for å redusere barnefattigdom og utfordringene det gir for barn og unge å vokse opp i en lavinntektsfamilie.

 

 

Eldreomsorg, helse, sosiale tjenester og ernæring

 

Askøylisten vil overordnet arbeide for satsing på fore­byg­gende tjenester for å redusere utfordringer med sykdom, skader og sosiale problemer. Vi tror dette vil være en god investering.        

 

 • Eldreomsorg

Befolkningsendringer medfører at vi får et høyere antall eldre på Askøy fremover. For å opprett­holde en verdig eldreomsorg, er det helt nødvendig at vi utvikler tjenestene for å møte eldre­bølg­en. Antall sykehjemsplasser kan ikke være det eneste måltallet for hvor godt vi tar vare på våre eldre. Vi må legge til rette for en friskest mulig befolkning og se alle våre innbyggere som en ressurs, også eldre.

 

Askøylisten vil legge til rette for at folk kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og forsvarlig. Der­som kommunen kan tilby løsninger som gir tilstrekkelig trygghet for brukere og pårørende, kan den enkelte bo lengre i kjente omgivelser. For å oppnå dette, må hjemmetjenesten være tilstrekkelig bemannet, og vi vil videreføre tillitsmodellen for hjemmetjenesten. Denne modellen skal gi bedre tilpassede og fleksible tjenester med økt kvalitet og økt mulighet for brukermed­virkning. Dette innebærer at den enkelte bruker gjøres bedre i stand til å mestre hverdagsaktivi­teter.

 

Velferdsteknologi kan øke effektiviteten til hjemmetjenesten, og øke trygghet for brukerne og de pårørende. Smarte velferdsteknologiske løsninger kan også gi brukerne større frihet og verdig­het. Askøylisten vil derfor arbeide for at Askøy tar i bruk mer velferdsteknologi i omsorgstjenes­te­ne sine.

 

Når behovet for ytterligere hjelp oppstår, slik at det blir vanskelig å bo hjemme, skal kommunen ha et fullverdig omsorgstilbud. Askøylisten vil arbeide for at vi har et tilstrekkelig antall omsorgs­boliger og sykehjemsplasser i kommunen. Her må det tenkes langsiktig siden en må ta den kom­mende veksten i antall eldre i betraktning.  I tillegg ønsker vi å tilrettelegge for senior­boliger, og omsorgsboliger for personer med moderate hjelpebehov (trygghetsbolig/omsorgsboliger+). Nye omsorgsboliger bør etableres spredt i kommunen.

 

 • Folkehelse

Innbyggerne på Askøy skal ha et godt helsetilbud. Primærhelsetjenesten får stadig tilført flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, og helsetjenesten i kommunene har fått mye større ansvar for rehabilitering av pasienter etter behandling i spesialisthelsetjenesten.

 

Helsetjenesten må tilpasses slik at vi klarer å ta imot disse utfordringene. Askøylisten vil videreføre fokuset som har vært på pasientflyt i tjenesten, og vi vil jobbe for en økning av rehabilitering- og avlastningsplasser.

 

I tillegg tror vi at ny kunnskap kan hjelpe kommunen til å øke kvalitet og effektivitet i tjenesten. For at kommunen skal tilegne seg ny kunnskap skal vi fortsette å søke etter prosjektmidler der det er mulig. Det må etableres gode rutiner for å vurdere måloppnåelse og sikre forutsigbar finansiering av disse prosjektene. På grunnlag av en kunnskapsbasert evaluering skal vi vurdere hvilke prosjekter som skal videreføres i driften.

 

Fastlegeordningen har hatt store utfordringer i kommunen. Dette har ført til at mange har stått uten fastlegetilbud. Askøylisten vil støtte tiltak som vil styrke rekrutteringen og attraktiviteten til fastlegehjemler i kommunen. Det er viktig at kommunens innbyggere har et stabilt fastlegetilbud.

 

Askøy kommune har etter folkehelseloven plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens helseutfordringer. Dette er et svært viktig arbeid for å støtte en samfunnsutvikling som fremmer innbyggernes helse og utjevner sosiale forskjeller. Askøylisten vil derfor arbeide for at kommunen har kapasitet og kompetanse til å drive et langsiktig folkehelsearbeid som spesielt har barn og unges livskvalitet og psykiske helse i fokus. I dette arbeidet må rusforebygging gis prioritet. Dersom kommunen lykkes i sitt forebyggende folkehelse­arbeid, kan dette redusere utfordringene og problemene knyttet til mobbing, ensomhet og psykisk og fysisk sykdom.

 

De pårørende tar, i mange tilfeller, det tyngste omsorgsansvaret. Askøylisten vil arbeide for at denne innsatsen blir anerkjent. Vi mener at kommunen må støtte de pårørende som står i vanske­lige omsorgsoppgaver. Askøylisten vil arbeide for at kommunen kan tilby bedre omsorgs­lønnsordning, og at det etableres møteplasser for pårørende. Vi skal ha søkelys på likemannsar­beid, dvs. organisert samhandling mellom mennesker som er i samme livssituasjon.

 

For å styrke folkehelsen på Askøy, må kommunen samarbeide aktivt med frivilligheten og lag- og organisasjoner. Frivilligheten organiserer viktige aktiviteter som styrker fellesskap og sosialt samvær, kurs og opplæring og fysisk utfoldelse. Dette er attraktive tilbud for mange. Kommunen skal støtte disse aktivi­tetene ved å stille egnede kommunale lokaler kostnadsfritt til disposisjon. I tillegg bør kom­mun­en være behjelpelig med å organisere transport til og fra aktivitetene. Dette vil motvirke utenfo­rskap på grunn av transportutfordringer.

 

Askøylisten vil arbeide for at alle kommunale bygg skal være egnet for ulike typer aktivitet. Vi vil arbeide for at idrettsanlegg tilret­te­­­leg­g­es for flere idrettsaktiviteter.

 

Uorganisert aktivitet er en viktig kilde til folkehelse. Askøylisten vil arbeide for at alle kan drive med uorganisert aktiviteter. Dette kan vi oppnå ved å bevare naturområdene våre, støtte turlag, opparbeide parkanlegg, sikre arealer til lek og aktivitet og etablering av utendørs trimappa­rat­er.

 

Naturen på Askøy innbyr til lek, idrett og fritid som krever minimum av tilrettelegging. Med enkle nærmiljøanlegg, sikre turstier og trimløyper kan den fysiske aktiviteten blant befolkningen økes betraktelig med svært lave investeringer. Frivilligheten er en drivkraft i dette arbeidet, og for å styrke innsatsen, er det er viktig at kommunen er en pålitelig støttespiller.

 

 • Sosiale tjenester

Askøylisten vil at de kommunale sosialhjelpssatsene skal følge de til enhver tid gjeldende statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold.

 

Utsatte grupper kan ha behov for hjelp til å skaffe seg en bolig. Kommunen sitt hovedfokus skal være å hjelpe brukere å skaffe seg egen bolig, enten kommunal eller i det åpne markedet. For mange kan det være vanskelig å skaffe seg bolig i markedet. Askøylisten vil derfor arbeide for at kommunen har gode, verdige og vedlikeholdte kommunale utleieboliger for innbyggere med spesielle boligbehov av midlertidig eller varig karakter.

 

Askøylisten vil arbeide for at det bygges ulike boligtyper i sentrums- og boligområder. Nye kom­munale utleieboliger bør bygges spredt og innlemmet i etablerte boligområder. Det er uheldig å samle grupper med likt hjelpebehov i samme området. Kommunen skal hjelpe brukere med å forbli i gode boformer slik at de blir velfungerende i bomiljøet. For å oppnå dette, kan personer med spesielle boligbehov støttes gjennom bistand til å mestre boforhold. Askøylisten vil videreføre og styrke bistanden som alt er etablert i kommunen.

 

 • Ernæring

Ernæring er viktig i alle stadier av livet, men spesielt i alderdommen. God ernæring styrker appetitten på livet, mens dårlig ernæring øker risikoen for helseproblemer og svekket livskvalitet. Redu­sert appetitt, svekkede smakssanser, og ensomhet kan føre til liten matglede hos eldre.

 

Askøy­listen vil arbeide for tiltak som hever matgleden for brukerne i helse og omsorgs­tjenesten. Kommunene må ha en mat- og måltidspolitikk og det må sikres et trygt, velsmakende og ernæringsmessig godt mattilbud. Det må være hyggelige rammer om måltidet og det må legges til rette for individuelle ønsker og behov.

 

Mobilisering av en spisevenn kan være et tiltak som fremmer matglede. I tillegg vil vi jobbe for å øke kvaliteten, valgmulighetene, og estetikken i maten som leveres til brukerne.  Askøylisten vil også videreføre bruken av en ernæringsfysiolog for å ha en faglig kompetent oppfølging av kostholdstilbudet til kommunen.

 

Askøylisten vil at kommunen arbeider for å sette i verk lokale folkehelsetiltak slik som foreslått i Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold.

 

 

Kultur og idrett

 

 • Kultur

Kulturaktiviteter er viktig for omdømmet og utviklingen til Askøy. Kultur skaper identitet, tilhørighet og noe å være stolte av. Askøylisten vil derfor støtte det lokale kulturlivet og det frivillige arbeidet til lag og foreninger. Aktiviteten som finner sted i lag og organisasjoner, er viktigere for det kulturelle mangfoldet enn det organiserte tilbudet fra kommunens side. Kommunens viktigste rolle er å være en støttespiller for det frivillige arbeidet som utøves, og støtte opp om arbeidet til Amatørkulturrådet. Vi vil at kommunale bygg kan brukes kostnadsfritt til kulturaktiviteter.

 

Askøy vil få en kulturscene i den nye videregående skolen på Myrane. Askøylisten vil arbeide for at denne, og andre scener og arenaer, kan gi grunnlag for å videreutvikle kulturaktivitetene i kommunen, og øke publikumsinteressen for lokale kulturaktører.

 

Askøylisten vil arbeide for at kulturskolen kan utvikles. Vi ønsker at kulturskolens tilbud utvides slik at flere elever og nye kunstformer kan få plass.

 

Biblioteket er blitt et viktig møtested for mange. Vi ønsker at tilbudene og opplevelsene som biblioteket gir, utvides og forsterkes.

 

Museet på Herdla er en viktig kulturaktør på Askøy. Askøylisten vil arbeide for at museet blir en integrert del av kommunens planer for å gjøre Herdla, med sin spennende historie, til et attrak­tivt sted å besøke.  Herdla må utvikles til å bli et interessant reisemål også for dem som er bosatt utenfor kommunen.

 

Strusshamn kultursenter, eller Sjoddien, representerer en viktig del av den industrihistoriske bygningsmassen til Strusshamn. Denne historien er vel verdt å ta vare på, og det kan gjøres ved å tilpasse og utvikle bygningsmassen til et kulturbygg for lokale kunstnere og organisasjoner. Askøylisten støtter arbeidet med å rehabilitere og utvikle bygningsmassen, men dette må gjøres i samarbeid med andre offentlige instanser og private. Kommunen kan ikke bære rehabiliteringskost­nadene alene. Sjoddien har et stort, uforløst potensial som en kulturell samlingsplass for hele Bergens­regi­on­en. Askøylisten vil arbeide aktivt for å realisere dette potensialet.

 

Askøy har også et viktig kringkastingshistorisk minne gjennom Bergen kringkaster. Dette anlegget er et kulturminne av internasjonal verdi, og kommunen kan gjennom å oppgradere dette som et besøksområde, øke interessen for å gjeste Askøy.

 

Lokalavis og lokalradio er viktige aktører for å formidle informasjon, nyheter, politikk, kultur og idrett, næringsliv og underholdning fra Askøy. Radio Askøy er en alternativ stemme i lokalsam­funnet vårt, og denne stemmen vil Askøylisten støtte.

 

Askøylisten ønsker at det etableres grønne lunger og parker der det legges til rette for å ta en pustepause, samtidig som en kan nyte omgivelsene og betrakte spennende installasjoner og ulike kunstuttrykk. Dette vil gi muligheter for aktivitet og opplevelser. Frivilligheten kan være en aktør som vil kunne bidra til utvikling av slike “friområder”.

 

 • Idrett

Idretten spiller en viktig rolle i livet for barn, unge, og voksne på Askøy. Idrettslag og andre frivillige organisasjoner driver et svært positivt arbeid for barn og unge i kommunen. Askøylisten støtter dette arbeidet. Masseidretten, og særlig barneidretten, i alle deler av kommunen er viktig. Derfor vil vi se positivt på tiltak for å styrke idrettsanlegg i hele kommunen. Kommunen må støtte lagene som har egne anlegg på lik linje med dem som driver på kommunale anlegg.

 

Idretten samler mange. For at alle skal ha muligheter til å delta, mener Askøylisten at kommun­en må arbeide at det skal være gratis for barn og unge å delta i organiserte idrettsaktiviteter. Dette vil bidra til at vi jevner ut sosiale forskjeller.

 

 

Naturmangfold, miljøtiltak, friluftsliv og dyrevelferd

 

 • Naturmangfold

Naturen og kulturlandskapet i kommunen er viktige for det biologiske mangfoldet og kilder til glede, rekreasjon og opplevelser. Vi skal bruke disse verdiene slik at de bevares og ikke forringes. Vi vil derfor arbeide for å bevare natur- og kulturlandskap og biologisk mangfold i kommunen og for å styrke muligheter for friluftsliv.

 

Arbeidet for å bevare natur og klima må bygge på kunnskap samt på prinsippet om å være «føre var».

 

Vi vil arbeide for at miljøhensyn vektlegges sterkere i kommunens arealplanlegging. Vern av biologisk mangfold fordrer vern av artenes leveområder. Ved utbygging må viktige naturområder og - ressurser skjermes og grønne korridorer sikres for å ivareta det biologiske mangfoldet samt mulighetene for friluftsliv nært der hvor folk bor.

 

Vi vil hensynta viltet på Askøy i arealplanlegging, særlig veldokumenterte hjortetråkk.

 

Viktige naturtyper, herunder kystlynghei, myr, kulturbeiter, innsjøer og vassdrag, må skjermes for utbygging og bevares for å ta vare på det biologiske mangfoldet, mulighetene for friluftsliv og gleden ved lokale naturopplevelser. 

 

Miljøgifter har langtidsvirkninger som er farlige for både mennesker og dyr. Askøylisten vil ha sterkere tilsyn med, bedre vern mot og bedre informasjon til forbrukerne om utslipp av og farer ved miljøgifter.

 

I praktisk politikk må vi håndtere reelle konflikter mellom naturvern og nærings­interesser. I tvilstilfeller, når vi ikke kjenner konsekvensene av et tiltak, mener Askøylisten at det må være opp til næringsinteressene å bevise at tiltaket ikke er til skade for naturmangfoldet.

 

Askøy kommune har også et ansvar lokalt for å bidra til å håndtere både klima- og naturkrise. Det er viktig å erkjenne at man løser ikke klimakrisen ved ytterligere å bygge ned natur. Bevaring av natur er en del av løsningen på klimautfordringene.

 

 • Miljøtiltak

For å møte klimautfordringene må vi vri forbruk og produksjon over i en mer klimavennlig retning.

 

Askøylisten tror ikke at sentralisering og fortetting i seg selv er et effektivt energitiltak. Vi ønsker levedyktige bygder med et godt lokalt tjenestetilbud, samt styrket kollektivtransport, gang- og sykkelveier. Dette vil redusere behovet for forurensende transport.

 

Askøy kommune har store utfordringer knyttet til gamle miljøsynder fra tidligere industri og avfallsdeponering. Askøylisten vil arbeide aktivt for at det ryddes opp i disse forurensningskildene. Forurensingsnivået fra disse kildene kan være kritisk for miljø og næringskjeder. Det er derfor viktig at kommunen er en pådriver for å få ryddet opp.

 

Kommunen har også store utfordringer med at kommunale avløp ikke er tilfredsstillende renset. Askøylisten vil derfor arbeide for at det blir etablert gode og fremtidsrettede renseanlegg slik at kommunale avløp til sjø tilfredsstiller gjeldende utslippskrav.

 

Kommunen bør i større grad satse på framtidsrettede fornybare energikilder slik som solceller, jord- og sjøvarme, m.m. i kommunale byggeprosjekter. Det bør være et mål at alle kommunale bygg er energinøytrale.

 

Kommunen bør ha en innkjøpspolitikk med klare krav til miljø, klima og dyrevelferd.

 

Vi ønsker å redusere matsvinn gjennom et styrket samarbeid mellom kommunen, renovasjons­sel­skap, lokalt næringsliv og forbrukere.

 

Gode avfalls- og kildesorteringssystemer er viktige for miljøet. Vi vil derfor arbeide for at kommunen stimulerer til at flere forbrukere komposterer matavfallet sitt. Avfallsavgift til forbrukeren bør innrettes slik at det fremmer aktiv kildesortering og gjenbruk hos husstandene, offentlige virksomheter og næringsaktører.

 

Det bør legges til rette for økt brukthandel og byttemarked i regi av frivillige og ideelle organisa­sjon­er.

 

 • Friluftsliv

Naturen og kulturlandskapene i kommunen vår er viktige kilder til opplevelse, aktiviteter og glede. Verdiene som ligger i natur og kulturlandskap må ivaretas og ikke forbrukes. Askøylisten ønsker å sikre naturområder slik at attraktive arealer for turer og andre friluftsaktiviteter opprettholdes. Mulighetene for å utøve aktivt friluftsliv i kommunen er helsebringende og styrker folkehelsen.

 

Strandsonen og uberørte kystområder i kommunen er utsatt for et utbyggingspress. Askøylisten ønsker å bevare strandsonen og attraktive naturområder i størst mulig grad slik at disse fortsatt kan brukes av allmennheten. Vi vil arbeide for at det etableres fellesområder til båthavner slik at det skal bli enklere å få tilgang på båtplass i kommunen. Det vil da være mindre behov for å etablere private naust.

 

 • Dyrevelferd

Norsk lov stadfester dyrs egenverdi. Alle familiedyr så vel som dyr i landbruk og fiskerinæringen skal ha god tilgang til utemiljø og bevegelse, samt utfoldelse av andre artstypiske og individuelle behov. Askøy har et betydelig problem med hjemløse eller bortkomne familiedyr, herunder særlig katter. Frivillige organisasjoner gjør i dag en viktig jobb på området. Askøylisten ønsker at kommunen bidrar økonomisk til å støtte organisasjoner som jobber med mottak og omplasser­ing av hjemløse dyr. Kommunen bør særlig støtte opp om arbeid for å sikre sterilisering og merking av katter.  

 

Askøylisten ønsker ikke å leie ut kommunal grunn til sirkus som bruker ville dyr til under­holdning.

 

Askøylisten mener at jakt må utøves på en forsvarlig måte slik at problem med skadeskyting reduseres.

 

Askøylisten vil at forbudet mot å jakte på eller forstyrre dyr i yngle- og hekketider generelt skal gjelde. Det kan være behov å gjøre unntak når bestander gir beiteskader og avlingssvikt.

 

Det bør utarbeides en dyrevelferdsplan med konkrete tiltak for styrket dyrevelferd, etter modell av arbeidet som er gjort bl.a. i Bergen.

 

 

Det mangfoldige Askøy

 

Askøy har blitt et mangfoldig samfunn. Det er ikke bare naturen som er mangfoldig, også kulturelt har Askøy blitt mer spennende, variert og opplevelsesrik. Den største delen av siste års befolkningsvekst har skjedd gjennom tilflytting fra inn- og utland. Dette kan gi utfordringer, men er først og fremst en berikelse for kommunen.

 

Askøylisten vil arbeide aktivt for å få reell likestilling i kommunen, hvor kjønn, religion, funksjonsevne og etnisk bakgrunn ikke skal være avgjørende for hvordan det går deg i livet. Vi vil sørge for at kommunen arbeider aktivt for inkludering og mangfold.

 

Arbeid og språk er den viktigste forutsetningen for å bli innpasset i et samfunn. Askøylisten vil at alle fremmedspråklige som bosetter seg i kommunen aktivt tilegner seg norskkunnskaper og kunnskap om Askøy og det norske samfunn. Dette er viktige forutsetninger for å finne seg et inntektsgivende livsgrunnlag og en rolle som borger.

 

Askøylisten vil støtte det betydelige arbeidet som frivilligheten bidrar til for å innlemme og inkludere innvandrere. Denne innsatsen gjør det enklere å tilpasse seg det å leve og bo i det norske samfunnet.

 

 

Frivillighetspolitikk

 

​Askøylisten vil arbeide for at tiltakene og ambisjonene i temaplanen for frivillighet i Askøy kommune gjennomføres slik at overordnede mål nås.

 

Dersom tiltakene i planen følges opp, kan dette være et viktig steg i arbeidet med å forsterke og systematisere samhandlingen mellom kommunen og frivillige organisasjoner. Dette vil skape legitimitet for innsatsen som frivilligheten i kommunen gjør, skape felles forståelse rundt dagens status og legge til rette for forenklede rammer og retningslinjer for samarbeidet.

 

 Planen for frivillighetspolitikk skal støtte opp om mangfoldet og omfanget av aktiviteter som frivilligheten representerer innenfor de fleste samfunnssektorer. Videre må kommunen bidra til en styrket frivillig sektor og gode forutsigbare vilkår for frivilligheten.

 

Et grunnleggende prinsipp i kommunens frivillighetsarbeid skal være at det skal være enkelt å være frivillig i Askøy. Gjennom dette prinsippet skal en bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

 

 Eldre mennesker er en ressurs i samfunnet. Askøylisten vil at disse kan være aktive på flere arenaer. Eldre kan gi svært verdifulle bidrag i samfunnsdebatten, i frivilligheten, i arbeidslivet, i lokalpolitikken og andre steder. Kompetansen og erfaringen som eldre mennesker kan bidra med er svært verdifull. Lokalsamfunnet har mye å tjene på at denne kunnskapen utnyttes i sterkere grad enn i dag. I denne forbindelse ønsker Askøylisten å styrke Eldrerådets funksjon og posisjon i behandlingen av lokalpolitiske saker.

 

 

Et levende lokaldemokrati

 

Den viktigste forutsetningen for at folk skal ha tillit til politikerne og kommunen, er at politikken og administrative prosesser utøves åpent, og at politikere og kommunens ansatte snakker med og lytter til innbyggerne. Askøylisten vil alltid arbeide for åpenhet i askøypolitikken.

 

Vi vil at Askøy skal være en kommune der alle skal ha like muligheter til å bidra, engasjere seg og ha innflytelse på prosessene. Derfor vil vi prøve å etablere nye arenaer for dialog og samarbeid; arenaer der hver og en av oss kan øve innflytelse i saker vi er opptatt av. Askøylisten ønsker at flest mulig skal oppleve at det nytter å engasjere seg.

 

Askøylisten mener at alle har viktige bidrag å gi i det offentlige ordskiftet. Derfor vil vi lytte til alle synspunkter og all kritikk. Spesielt viktig er det å lytte til dem som blir berørt av endringer som er et resultat av politiske og administrative prosesser og beslutninger. Askøylisten ønsker å være en stemme for at alle syn bringes inn i den administrative og politiske saksbehandlingen. Vi ønsker å formidle interessene til innbyggere, lag og organisasjoner i lokalpolitikken. Askøy­listens representanter vil legge vekt på å utøve ombudsrollen vi blir tildelt ved valget ydmykt og aktivt.

 

Askøylisten vil arbeide for at det kommunale selvstyret styrkes. Vi vil kjempe mot en stadig sterkere overstyring fra sentrale og regionale myndigheter.

bottom of page