top of page

Et valg for fremtiden

Askøylisten ønsker at hele Askøy tas i bruk, og vil arbeide for vekst og utvikling i hele kommunen. Sentraliseringen det legges opp til, er etter vår mening gammeldags politikk og vil være en feilslått utvikling av Askøy i forhold til fremtidige utviklingstrekk.

Vi ønsker å prioritere og styrke tilbudet til barn og unge. Vi ønsker at alle skal ha en trygg skolevei, og at innholdet i skolene våre skal være det beste. Vi ønsker også trygge og gode oppvekstsvilkår ved at det etableres lokale aktivitets- og fritidstilbud. Forebyggende helsetjenester for barn og unge må styrkes for å forebygge rus og psykiske problemer. Askøylisten vil arbeide aktivt f
or at kommunen skal gi våre eldre muligheten til å bo hjemme så lenge det oppleves trygt og ønskelig.

Vi ønsker å utvikle arbeidsplasser i hele kommunen. Vi ønsker å arbeide for god infrastruktur med en opprusting av nord-sør forbindelsen og etablering av en tverrforbindelse mellom Askøy og Nordhordland. Dette vil kunne utvikle nye arbeidsplassregioner som vil styrke utviklingen av den nordlige delen av kommunen.

Vi vil arbeide for å ta vare på naturkvaliteter og kulturlandskap. Disse verdiene er viktige for at kommunen oppfattes som en attraktiv kommune å bo i.

Vi vil aktivt støtte det betydelige arbeidet som legges ned i lag og foreninger, og som gir et variert og lokalt idretts- og kulturtilbud på hele øyen.

 

Askøylisten vil ha sterk fokus på å styrke den lokaldemokratiske styringen av kommunen. Vi ønsker å være et talerør for velforeninger, lag og organisasjoner og enkeltmennesker som ønsker sine synspunkter inn i politiske og administrative prosesser. Dersom Askøylisten forblir i styre og stell på Askøy, vil vi ha fokus på at det skal skapes gode resultater for hele Askøy der særinteresser balanseres mot bredden av samfunnsinteresser.

Bård Espelid, gruppeleder Askøylisten

bottom of page