top of page
Søk

Årets siste kommunestyremøte

I går gikk årets siste kommunestyremøte av stabelen. Den store saken i dette møtet var å vedta budsjett for 2022 og en økonomiplan for perioden 2022-2025. I tillegg var det noen få andre saker til behandling.


På tross av at sakslisten var kort, kom vi i tidsnød når budsjett og økonomiplan skulle vedtas. Det ble derfor dessverre en kaotisk og rotete avslutning av en svært viktig debatt.

Askøylisten er stolte over å ha lagt fram et helhetlig, langsiktig og bærekraftig forslag til budsjett og økonomiplan sammen med våre samarbeidspartnere i AP, MDG og Rødt. Vi har hatt en svært konstruktiv budsjettprosess sammen. Målet har vært å flagge tydelige prioriteringer og en langsiktig kurs. Det siste er viktig for å bedre det økonomiske handlingsrommet til kommunen.


Hovedprioriteringene våre har vært å styrke tjenestene og tilbudet til barn og unge, og ivareta behovet til innbyggere som trenger spesiell assistanse og som har en utfordrende hverdag. I tillegg øremerket vi helt påkrevde midler til å vedlikeholde kommunens bygg og eiendommer. Vi sørget også for at det årlig ble satt av penger «på bok», eller til disposisjonsfondet som det heter på fagspråket.


I vårt budsjettforslag har vi vært tydelige på at kommunens inntekter må økes slik at vi får en sunnere kommuneøkonomi. Vi foreslår derfor eiendomsskatt. Denne er innrettet slik at mange med lave eiendomsverdier og lav husstandsinntekt vil skjermes fra ­­skatten. Selv om det innføres en svært moderat eiendomsskatt, er vi sikker på at de fleste av kommunens innbyggere vil få mer igjen av kommunale velferdsgoder enn det som betales til den kommunale felleskassen. Samtidig vil eiendomsskatten gi et økonomisk handlingsrom til å gjennomføre nødvendige investeringer til nytte for mange.


Dessverre fikk ikke vårt forslag til budsjett og økonomiplan flertall. En nærmest «ideologisk» motstand mot eiendomsskatt forente flertallet bak forslaget som ble vedtatt. For øvrige budsjettposter spriker flertallspartiene i alle retninger. Noen vil investere i skoler i Erdal, andre ikke. Noen vil kutte i administrative stillinger og funksjoner, andre ikke. Den skjøre flertallskonstella­sjonen har ført til at vi har fått et budsjett som ikke adresserer kommunens langsiktige økonomiske utfordringer. Vi har fått et budsjett og en økonomiplan som skyver de økonomiske problemene foran oss.


Askøylisten fremmet også ulike intensjonsforslag i saken. Kortfattet dreier disse seg om følgende:

  • Kommunene må være aktive for at Norge skal nå våre klimamål. Askøylisten vil derfor at det skal utarbeides et klimabudsjett som beskriver kommunens klimamål og i hvilken grad vi når dem.

  • Enkelte innbyggere har erfart at det er svært vanskelig å få kommunal støtte til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). BPA vil kunne gi enkeltinnbyggere større frihet og en bedre hverdag. Askøylisten vil at administrasjonen skal vurdere hvordan det kan tilrettelegges for at brukeres behov vektlegges sterkere når støtte til BPA skal vurderes.

  • Frivilligheten er viktige brukere og aktører i å skape et levende kulturmiljø i Sjoddien i Strusshamn. Det har kommet indikasjoner på at utleie av disse lokalene skal baseres på «markedsleie». Dette vil i tilfelle være svært utfordrende for frivilligheten. Askøylisten ønsker en sak der premissene for utleie av disse lokalene klargjøres og diskuteres.

  • Kommunens gebyrsatser for reguleringsplaner kan i noen tilfeller fremstå som svært høye. Siden det er ønskelig med en planstyrt utvikling av kommunen, vil Askøylisten at kommunedirektøren skal vurdere hvordan saksbehandlingen i plansaker kan effektiviseres slik at gebyrene kan senkes.

Også i gårsdagens møte opplevde flere en møteledelse og innlegg som forsuret debatt- og møteklimaet. Kommunestyret sliter med at flere setter negative merkelapper og karakteristikker på andres intensjoner, motiver og standpunkter.

I en sak om hvordan parkeringsbehovet for friluftsparken ved Siglingavatn skulle løses, påsto en representant fra FrP at standpunktet til Askøylisten innebar at vi var villige til å risikere livet til barna som ferdes langs skolevegen til Træet skole. Selv om dette var å trekke usaklighetene over anstendighetens grense, er vi dessverre vant til det meste. Fra det holdet brukes frekkhetens nådegaver aktivt for å sverte andres standpunkter og politiske praksis. I lokalpolitikken på Askøy er visst slike virkemidler akseptert av noen.


Under møtet var det også en representant som ga en saklig og grundig begrunnelse for hvilket budsjettalternativ han ville stemme på. Siden standpunktet innebar at han på et vis skiftet politisk side, ble han utsatt for negative og følelsesladde beskrivelser av hans moral. I stedet for å sette søkelys på saken, ble det rettet angrep på personen. Det fremsto som en lite aktverdig argumentasjon.

I møtet ble det på et saklig grunnlag tatt opp spørsmål om ordfører delte relevant informasjon med alle politiske grupperinger, og om hvorfor Høyre hadde innvilget gitte dispensasjoner i en arealsak. Møteleder oppfattet dette som et angrep, og brukte møtelederrollen til å irettesette en enkeltrepresentant som vanskelig kunne ta til motmæle. Dette er et misbruk av møtelederrollen som forsurer møteklimaet.

Selv om vi har uttrykt noen kritiske synspunkter på møte- og debattklimaet i kommunestyret, vil vi benytte anledningen til å ønske alle lokalpolitikere en riktig god og avslappende jul.


Det samme vil vi gjøre til alle dere som leser innleggene våre på Askøylistens hjemmeside. Vi vil også takke alle som har støttet oss i lokalpolitikken. Vi retter også en takk til dem som har gitt oss konstruktiv kritikk og nyttige tilbakemeldinger.


Enten du er positiv eller konstruktivt kritisk til Askøylisten, ta kontakt og gi oss tilbakemeldinger. Det vil gi oss muligheten til å gjøre en enda bedre lokalpolitisk jobb til nytte for askøysamfunnet og for innbyggerne i kommunen.

0 kommentarer

Comments


bottom of page