top of page
Søk

Budsjettet kan ikke trasse virkeligheten

I etterkant av at kommunestyret vedtok kommunens budsjett for 2024 og økonomiplanen for perioden 2024-2027, har det vært en offentlig debatt om budsjettet. Flertallet bak budsjettet har i stor grad fokusert på at de vil styre kommuneøkonomien slik at eiendomsskatt ikke skal brukes for å øke kommunens inntekter. For å oppnå dette, har de økt inntektssiden og lagt inn større kostnadsreduksjoner enn det kommunedirektøren hadde lagt inn sitt budsjettforslag.


Askøylisten har hevdet at det vedtatte budsjettforslaget baserer seg på spekulative inntektsøkninger og uspesifiserte innsparinger. I gårsdagens formannskapsmøte fikk vi en bekreftelse på at denne observasjonen er en realitet. I en orientering fra kommunedirektøren var det overordnede budskapet at både inntekts- utgiftssiden i det vedtatte budsjettet har en betydelig usikkerhet ved seg som kommunen plikter å ta hensyn til.


Kommuneloven setter krav til at kommunens årsbudsjett skal være realistisk og i balanse. Derfor er det på sin plass at kommunedirektøren påpeker usikkerheter i det vedtatte budsjettet. Kommunedirektøren var tydelig på at usikkerhetene i det vedtatte budsjettet vil kreve ytterligere innsparinger i kommunens drift for å få budsjettet i balanse.


Vi snakker om at det må realiseres relativt store kostnadsreduksjoner i tillegg til det som allerede ligger inne i det vedtatte budsjettet. Dette vil redusere det kommunale tjenestetilbudet merkbart. I formannskapsmøtet trakk kommunedirektøren fram mulige reduksjoner i tjenestetilbudet. Mange innbyggere vil bli berørt av dette. Derfor vil det bli mange smertefulle politiske saker fremover der temaet vil bli reduserte tjenester og reduserte ytelser.


I lys av den økonomiske virkeligheten vi ble presentert for på formannskapsmøtet i går, vil nok mange politikere bli nødt til å vurdere sine politiske prinsipper og prioriteringer. Askøylisten har også vært nødt til å gjøre dette.


I vårt program for denne valgperioden, har vi følgende formulering til bruk av eiendomsskatt: «Askøylisten mener at bruk av eiendomsskatt bare skal vurderes når kommunens   økonomiske situasjon gir uakseptable reduksjoner i tjenestetilbud og manglende vedlikehold av kommunens eiendommer. I tillegg må den økonomiske belast­ning­en for kommunens innbyggere ikke blir urimelig.»


Som følge av kommunedirektørens budsjettforslag for 2024 og de kommende årene, vurderte vi i Askøylisten at det ville være nødvendig å bruke eiendomsskatt for å øke kommunens inntekter. Med disse inntektene kunne det vært mulig å opprettholde det kommunale tjenestetilbudet. Vi mener at de tiltak som nå må innføres for å få ned kostnadene, vil gi uakseptable reduksjoner i det kommunale tjenestetilbudet. Dette bekrefter at det var riktig å legge inn eiendomsskatt i vårt budsjettforslag.


I programmet var vi også tydelige på at eiendomsskatten vi la inn i vårt budsjettforslag, skulle være sosialt innrettet slik at de med sterkest økonomisk rygg skulle ta belastningen denne skatten ville gi. Vi tror at denne innretningen ville gi god omfordeling slik at kommunen kunne ha opprettholde tjenestetilbudet til de av kommunens innbyggere som sterkest trenger kommunens tjenester og støtte.


Slik kommunens økonomiske situasjon nå avtegner seg, vil det bli slik at de svakeste må ta de største byrdene av den elendige kommuneøkonomien. Det er en utvikling som Askøylisten vil kjempe mot i vårt politiske virke. Det skal bli interessant å se om andre politiske partier vil revurdere sine prinsipper og valgløfter i møtet med kommunens prekære økonomiske situasjon.0 kommentarer

コメント


bottom of page