top of page
Søk

Er kommunen en flaskehals for vekst i næringslivet?

Flere presseoppslag har i det siste satt søkelyset på en rapport som Samfunnsøkonomisk analyse AS og Vista Analyse AS har utarbeidet for NHO og KS i fellesskap. Rapportens tittel er «Lærdommer fra gode vertskommuner for næringsutvikling». Det står i forordet at rapporten løfter fram hvordan kommuner som over tid har hatt en positiv næringsutvikling har arbeidet for å realisere god næringsutvikling i egen kommune. Derfor er det svært positivt at Askøy er en av 17 kommuner som er analysert. Kommunen har i perioden 2015-2019 hatt en gunstigere næringsutvikling enn det befolkningsutviklingen skulle tilsi.


Når en leser oppslagene som rapporten har frembrakt, bl.a. i BA, der ordfører uttaler at rapporten er en ripe i lakken til kommunen, og at den er skadelig kommunens omdømme, må en stille spørsmål ved om det er et bevisst poeng å snakke ned den svært positive og gledelige næringsutviklingen som fant sted i årene 2015-2019. I disse årene var det en sterk økning i både sysselsettings- og arbeidsplassdekning. Det var også en markant økning i antall lokale arbeidsplasser per sysselsatt som bor i kommunen. Innpendlingen økte mer enn utpendlingen. Denne utviklingen skyldes i hovedsak et offensivt næringsliv og gode markedsmuligheter.


Analysen som er gjort av enkeltkommunene, er også basert på intervjuer med «sentrale representanter» i kommunens administrasjon. I Askøy kommune har en person blitt intervjuet. Det er kommunens kontaktperson for næring. Når utsagnene som gjengis i rapporten er basert på samtale og vurderinger fra en person, må det naturligvis legges inn som premiss at det som sies kan være uttrykk for subjektive oppfatninger. En må også ta høyde for at enkeltpersonen fra kommunens administrasjon vil legge vekt på å tegne et positivt bilde av eget arbeid og egne oppfatninger.


I tillegg til å intervjue kommunens representant, har man også prøvd å få frem det lokale næringslivet sitt syn på kommunens arbeid med næringsutvikling. Dette ble gjort gjennom en spørreundersøkelse der man dessverre bare fikk 21 svar. Svarene bekreftet i stor grad tidligere tilbakemeldinger som Askøy Næringslivsforening (i dag Askøy Næringsråd) har gitt til kommunens arbeid for næringslivet. Rapporten har såldes brakt fram lite nytt.


Det næringslivet tidligere har spilt inn, er tatt inn i kommunens «Handlingsplan for næringsutvikling 2020». Her kommer det klart frem at kommunen på flere områder ikke møter næringslivets forventninger. For å bøte på dette, ble det i handlingsplanen for næringsutvikling vedtatt en tiltaksplan. De definerte tiltakene involverer i stor grad kommunens politiske og administrative ledelse. I stedet for å «krisemaksimere» rapportens innhold, burde ordfører heller ha sjekket ut om tiltakene i vedtatt tiltaksplan er gjennomført. Dersom disse tiltakene hadde blitt utført, ville kanskje næringslivets oppfatning av kommunens næringslivsarbeid vært bedre. Kanskje oppfølging av tiltaksplanen ville vært mer konstruktivt for næringslivet enn svartmalingen av situasjonen som ordfører bidrar med i ulike presseoppslag?


Uansett må vi ikke glemme å glede oss over hovedbudskapet i rapporten. Askøy kommune har hatt en svært høy næringslivsvekst i perioden 2015-2019. For kommunen må det viktigste være å spille sammen med ansvarlige, samfunnsorienterte, langsiktige og fremtidsrettede næringslivsaktører. Dette vil bidra til å skape nye arbeidsplasser, inntekter og lokal samfunnsutvikling. Dette vil Askøylisten bidra til å realisere.


0 kommentarer

Opmerkingen


bottom of page