top of page
Søk

Hvordan blir kommunens økonomiske handlingsrom fremover?

I går ble posisjonens og opposisjonens forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021-2024, lagt fram. Disse forslagene tar utgangspunkt i rådmannens forslag, og angir endringer i forhold til hvordan rådmannen ønsker å styre kommuneøkonomien.


Rådmannens forslag gir ytterligere reduksjoner i dagens tjenestetilbud. Dette er nærmere beskrevet i artikkel­en «Hvor bærer det hen?» på hjemmesiden til Askøylisten. Kort oppsummert innebærer rådmannens forslag at Askøy kommune får en svekket økonomi som krever kraftige reduksjoner i både lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester. Dette vil kommunens innbyggere merke.

I dette perspektivet, synes vi i Askøylisten det er merkelig at rådmannen, som skal basere sine forslag på et «faglig» grunnlag uavhengig av politiske strømninger, ikke viser hvordan bruk av eiendomsskatt kan styrke kommunens økonomi og tjenestetilbud. Her oppfatter vi at rådmannen primært opptrer opportu­nistisk i forhold til dagens politiske flertall, mer enn å anbefale en økonomistyring som opprettholder gode tjenester og som gir et økonomisk handlingsrom på lengre sikt.


Kommuneøkonomien er kanskje det viktigste redskapet for at de politiske grupperingene i kommune­styret kan oppfylle sine programmer og lovnader som de gikk til valg på. Styrken dette redskapet kan gi, er avhengig av at kommuneøkonomien gir politikerne et handlingsrom. Dette handlingsrommet er dessverre fraværende slik økonomien nå styres. Nå må det gjennomføres kutt og effektiviseringer som er i strid med mange av de valgløftene som ble gitt i forkant av siste kommunevalg. Hvor blir det av styrk­ing­en av laget rundt elevene, sikringen av at alle skoler skal være helsegodkjente, beskyttelsen av tjenestene til de svakeste blant oss, prioritering av eldreomsorgen osv.? Nei, i møte med posisjonens økonomiske politikk, fremstår mange av valgløftene deres hule.


Hovedårsaken til dette, er at det førende prinsippet for posisjonen er at kommuneøkonomien ikke skal styrkes ved bruk av eiendomsskatt. Dette er overordnet alt, uavhengig av hvilke konsekvenser det gir for tjenestetilbud og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer. Askøylisten mener dette er en svært betenkelig utvikling. Vi har derfor vært ærlige på at kommunens inntekter må økes ved bruk av en mode­rat eien­domsskatt med en god sosial profil. Vi er selvfølgelig klar over at dette vil belaste økonomien til flere, men vi tror at Askøy sine innbyggere er tjent med at vi opprettholder et godt tjenestetilbud. Ved bruk av eiendomsskatt, kan vi styrke tjenestene til barn og unge og løfte tilbudet innenfor helse og omsorg.


Representanter for posisjonen har uttrykt at «Nå begynner man å se lyset i enden av tunnelen når det gjelder økonomien på Askøy.» Dette er et merkelig utsagn når en ser realitetene i posisjonens forslag til budsjett og økonomiplan. Ikke bare vil tjenestetilbudet svekkes. I beste fall vil det balanseres på gren­sen av det som er lovens krav innenfor flere sektorer. Det er usikkert om lærernormen vil møtes, om barn og unge som trenger hjelp og støtte får dette tidsnok og om skoler og barnehager vil tilfredsstille alle helse- og miljøkrav.


I tillegg viser økonomiplanen til posisjonen at det budsjetteres med et driftsunder­skudd gjennom hele økonomiplan­perioden. Driftsutgiftene er større enn kommunens inntekter. For å balansere budsjettene, må en tappe kommunens disposi­sjons- og premiefond. I 2021 vil posisjonen bruke mer enn 32 millioner kroner av kommunens disposisjonsfond for å dekke driftsunderskuddet de legger opp til. Fondene er ikke uuttøm­melige, og selv om det bidrar til å håndtere kommunens økonomiske problemer på kort sikt, er det ingen langsiktig løsning. I stedet for å komme gjennom tunnelen med egen kraft, må kanskje kommunen ha styringshjelp for å komme ut av det økonomiske mørket vi nå har havnet i.

Forslagene til budsjett og økonomiplan som ble lagt fram i formannskapet, viser at det er stor forskjell i hvordan posisjon og opposisjon ønsker å styre kommunen. Askøylisten, og de vi samarbeider med, ønsker å skaffe kommunen et økonomisk handlingsrom som gir oss muligheter til å opprettholde og utvikle et godt tjenestetilbud. Vi tror at dette vil tjene Askøys innbyggere både på kort og lengre sikt.







0 kommentarer

Comments


bottom of page