top of page
Søk

Pensjonistforbundet inviterte til debatt

Pensjonistforbundet inviterte alle partier og liste som stiller til valg til debatt i Folkets Hus i dag. De fleste deltok. Alle som deltok i debatten fikk presentere sine viktigste saker og programposter. Deretter ble det åpnet for spørsmål fra salen. Det ble en ryddig og konstruktiv debatt. Askøylisten var representert ved vår 3. kandidat, Kristian Fossum.


Debatten ga Askøylisten muligheter å trekke fram det vi har programfestet innenfor eldreomsorgen. I programmet har vi følgende betraktninger:


Befolkningsendringer medfører at vi får et høyere antall eldre på Askøy fremover. For å opprett­holde en verdig eldreomsorg, er det helt nødvendig at vi utvikler tjenestene for å møte eldre­bølg­en. Vi kan ikke ha antall sykehjemsplasser som eneste mål for hvor godt vi tar vare på våre eldre. Vi må legge til rette for en friskest mulig befolkning og se alle våre innbyggere som en ressurs, også eldre.


Askøylisten vil legge til rette for at folk kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og forsvarlig. Der­som kommunen kan tilby løsninger som gir tilstrekkelig trygghet for brukere og pårørende, kan den enkelte bo lengre i kjente omgivelser. For å oppnå dette, må hjemmetjenesten være tilstrekkelig bemannet, og vi vil videreføre tillitsmodellen for hjemmetjenesten. Denne modellen skal gi bedre tilpassede og fleksible tjenester med økt kvalitet og økt mulighet for brukermed­virkning. Dette innebærer at den enkelte bruker gjøres bedre i stand til å mestre hverdagsaktivi­teter.


Velferdsteknologi kan øke effektiviteten til hjemmetjenesten, og øke trygghet for brukerne og de pårørende. Smarte velferdsteknologiske løsninger kan også gi brukerne større frihet og verdig­het. Askøylisten vil derfor arbeide for at Askøy tar i bruk mer velferdsteknologi i omsorgstjenes­te­ne sine.


Når behovet for ytterligere hjelp oppstår, slik at det blir vanskelig å bo hjemme, skal kommunen ha et fullverdig omsorgstilbud. Askøylisten vil arbeide for at vi har et tilstrekkelig antall omsorgs­boliger og sykehjemsplasser i kommunen. Her må det tenkes langsiktig siden en må ta den kom­mende veksten i antall eldre i betraktning. I tillegg ønsker vi å tilrettelegge for senior­boliger, og omsorgsboliger for personer med moderate hjelpebehov (trygghetsbolig). Nye omsorgsboliger bør etableres spredt i kommunen.


0 kommentarer

Comments


bottom of page