top of page
Søk

Regnskapstallene for 2021- bare positivt?

I siste formannskapsmøte, informerte kommuneadministrasjonen om kommunen sine regnskapstall for 2021. Tallenes tale var svært positive. Kommunen kan rapportere om et betydelig over­skudd. Driftsmarginen var 4,1%. Dette representerer et netto driftsresultat på 104,3 millioner kroner. Av dette settes 89 millioner kroner av til disposisjonsfondet. Dette betyr at kommunens pengereserver («penger i banken») har økt betydelig. Kommuneøkonomien har blitt styrket, og det bør vi alle glede oss over.


Mange vil sikkert spørre seg hvorfor Askøy kommune hadde så godt resultat i 2021. Det vedtatte kommunebudsjettet viste langt lavere inntekter og la opp til bruk av disposisjons­fondet.


Hovedgrunnen til at kommunen fikk mye høyere inntekter enn budsjettert, er at skatteinntekt­ene ble ekstraordinært store på slutten av fjoråret. Denne uforutsette merskatteveksten skyldes positiv utvikling i norsk økonomi og tilpasninger til høyere skatt på utbytte. Denne uventede «skattefesten» har bidratt til at de fleste norske kommuner har levert resultater langt over det normale.


Askøy kommune har også et godt resultat innenfor finansområdet. Dette skyldes i hovedsak lave markeds- og styringsrenter, samt god avkastning på verdipapirer. Markedet har ført til et godt finansresultat for kommunen. Kommunen har også dratt nytte av økte rammeoverføringer og tilskudd fra staten på grunn av koronasituasjonen. Pensjonsutgiftene har også blitt lavere enn antatt.


Oppsummert kan man derfor si at de gode regnskapstallene for 2021, utelukkende skyldes ytre faktorer som kommunepolitikerne ikke styrer over. Den uventede høye skatteinngangen på tampen av fjoråret, må betraktes som et engangstilfelle. Noen vil kalle det for flaks. For årene som kommer, vil nok skatteinngangen være tilbake på normale nivåer.


Vi registrerer i Askøyværingen at posisjonen gir uttrykk for at resultatet også skyldes god økonomisk styring og at den ordinære driften går bedre enn mange har fryktet. Om man kan kalle det god økonomisk styring når budsjettet bommer på inntektssiden med mer enn 100 millioner kroner, kan diskuteres. Når posisjonens budsjett la opp til vesentlige kutt i tjeneste­tilbudet, vil nok de av kommunens innbyggere som har fått et dårligere tjenestetilbud, ha en litt bitter følelse når de ser en selvtilfreds posisjon på rådhustrappen. Selv om tallene for 2021 er gode fra et økonomisk ståsted, er det mer tvilsomt om posisjonens budsjett har vært til innbyggeres beste.

Som sagt skyldes de gode tallene ytre forhold som har vært ekstraordinære i koronaåret 2021. Askøylisten gleder seg over disse økonomiske engangseffektene, men disse kan ikke sminke det faktum at budsjettet det har vært styrt etter har gitt kutt i tjenestetilbudet og manglende vedlikehold av kommunale eiendommer. Disse negative effektene av posisjonens poltikk må vi ikke glemme i «rusen» over gode regnskapstall for 2021.


0 kommentarer

Comments


bottom of page