top of page
Søk

Vellykket møte om arealforvaltning

Askøylistens møte om arealforvaltning ble svært vellykket. Nærmere 60 tilhørere møtte fram. Vi var heldige som hadde fått to svært gode innledere. Presentasjonene deres ga muligheter for både refleksjon og læring.


Forsamlingen stilte mange interessante og relevante spørsmål til innlederne. Før vi avrundet, var det også en liten bolk der det var mulighet for alle å komme med sine betraktninger og perspektiver. Siden flere av de fremmøtte representerte ulike politiske partier, fikk vi også ulike politiske vurderinger av kommunens arealplanlegging.


Første innleder var Nicolay Winge, daglig leder i selskapet Holth & Winge. Han presenterte aktuelle problemstillinger innen arealforvaltning. Han fokuserte spesielt på følgende spørsmål:

  • Hvor går skillet mellom juss og politikk i arealforvaltningen?

  • Når kan kommune si nei til ny utbygging?

  • Alle snakker om «planvask» - hva betyr dette?

  • Når kan kommunene dispensere fra lov og vedtatte arealplaner?

Han satte søkelys på disse spørsmålene fordi følgende praksis var observert:

  • Mange lokalpolitikere og utbyggere omtaler plan og bygningsloven som en «ja lov».

  • Mange lokalpolitikere legger overdreven stor vekt på det lokale selvstyret.

  • Mange finner innsigelse og kontroll fra andre myndigheter for å være utidig innblanding i det lokale selvstyret.

  • Mange lokalpolitikere kvier seg for å treffe beslutninger som begrenser grunneiers utnyt­telses­­muligheter.

  • Mange dispensasjoner innvilges (på feil grunnlag).

  • Arealbruken i mange kommuner styres av gamle og utdaterte arealplaner.

Winge ga en så strukturert gjennomgang av plan- og bygningslovens juridiske og politiske handlingsrom. Han ga følgende oppsummering av sin presentasjon:


Det er av stor betydning at lokalpolitikere kjenner til skillet mellom juss og politikk. Alt for ofte diskuterer og voterer politikere over juridiske spørsmål. Det de da ofte ubevisst gjør, er å diskutere og votere over om loven skal følges eller ikke.


Det er også viktig å vite at kommuner kan si nei til ny utbygging. Det kan gjøres ved å si nei til nye planer, oppheve og endre vedtatte planer eller nedlegge midlertidig forbud.


«Planvask» vil være et meget effektivt virkemiddel for å sikre at plangrunnlaget blir oppdatert i henhold til dagens lov, kunnskap og politikk.

Dispensasjoner skal være et snevert unntak. Vær spesielt varsomme med å behandle dispensasjonssaker politisk.


Neste innledning var ved Ingrid Eline Barrabès Gørrisen, fylkesleder i Natur og Ungdom. Hun innledet med en gjennomgang av utfordringene og konsekvensene av klimaendringene og nedbygging av natur. Hun var tydelig på at vi må omstille oss for å forebygge de verste konsekvensene av klima- og naturkrisen. Det å ikke gjøre noe, kunne bli langt mer kostbart enn kostnadene for nødvendig omstilling.


Gørrisen fortsatte med en gjennomgang av ungdommens forventninger til kommunenes arealforvaltning.


Det er svært viktig at alle tar grep for å motvirke klima- og naturkrisen. Dette gjelder også kommunene. Det er også viktig at kommunene overholder målsettingene i den nylig inngåtte naturavtalen (Montreal-avtalen).

Kommunene må også planlegge for at videre utbygging ikke medfører nedbygging natur. Dersom det er nødvendig, må tilsvarende areal restaureres eller tilbakeføres til natur. Kommunene bør ha nullutslipp og 30 % arealvern som mål.


I urbane strøk, er det viktig at det planlegges for grønne lunger og at fortettingen ikke blir så intens at alle grønne flekker fjernes.


Budskapet hennes til oss på Askøy var at vi må være opptatt av naturvern, at vi aktivt verner natur og at vi beskytter sårbare naturtyper som myr. Hun mente også at kommunen kunne bli mye bedre på å bygge ut sykkelveier og fortau slik at sykling og gange blir reelle transportalternativer.


Askøylisten vil takke alle fremmøtte for engasjementet. Det bidro til at møtet ble svært vellykket. Vi vil også berømme at representanter fra ulike politiske partier viste interesse. Dette bekrefter at kommunal arealforvaltning er viktig, og forhåpentligvis blir dette et sentralt tema i den kommende lokalvalgkampen.0 kommentarer

Comments


bottom of page