top of page

Vår politikk – Utfyllende program
 
2019 - 2023

Hvorfor Askøylisten
 

Askøylisten ble stiftet i 2015, og stilte til valg for første gang ved kommunevalget i 2015. Vi fikk 3 representanter i kommunestyret, og har vært representert i utvalgene «Oppvekst», «Levekår» og «Teknikk og Miljø». I tillegg fikk vi vervet som varaordfører.

 

Askøylisten ble startet for å etablere en lokalpolitisk liste som kunne arbeide med lokale saker uten bindinger til landsdekkende organisasjoner og partier. Vår politikk tar derfor utgangspunkt i Askøy sin situasjon og hva vi som innbyggere er tjent med.  Vi ønsker å være et alternativ som utelukkende arbeider for å finne de gode løsningene for Askøy.

 

Vi vil etablere en dialog med kommunens innbyggere slik at deres meninger kan få reell inn­flytelse. Askøylisten vil derfor arbeide aktivt for at kommunen skal legge til rette for åpenhet, medvirkning og innsyn. Dette er avgjørende forutsetninger for at lokaldemokratiet skal fungere. Askøylisten skal være innbyggernes talerør inn i administrative- og politiske saker og prosesser.

 

Askøy er en kommune som består av mange levende bygdesamfunn der folk trives. Kommunen har en presset økonomi, og derfor står endring av tjenestestrukturer stadig på dagsorden. Sentrali­sering ser ut til å være en ideologi flere slutter seg til for å effektivisere ulike tjeneste­tilbud. Bygdene blir ofte taperne når sentralisering blir svaret på kommunens økonomiske utfordringer. Askøylisten mener at sentralisering like gjerne kan føre til byråkratisering, større avstander og stordriftsulemper. Dette kan gi dyrere og mindre effektive løsninger. Askøylisten vil derfor arbeide for at vi fortsatt skal ha levende bygder og et tjenestetilbud nær der folk bor. Vi ønsker at hele kommunen skal utvikles og forbedres.

 

Vi i Askøylisten vil bruke vår posisjon til å forme fornuftige løsninger til beste for kommunen og innbyggere. Askøylisten vil prioritere å opprettholde og utvikle kommunens tjenestetilbud. Vi tror at gode kommunale tjenester er det som sikrer den beste velferden til innbyggerne. Dette vil sikre at kommunen tilbyr tjenester som alle har lik tilgang til.

 

For å sikre et godt offentlig tjenestetilbud, må kommunen tilpasse seg samfunnsendringene, være kritisk til egen ressursbruk og evne å prioritere der det er viktigst. En kommune som ikke utvikler og forbedrer seg, mister innbyggernes tillit og undergraver sin egen berettigelse.

 

Vår poltikk tar utgangspunkt i at innbyggerne som bor i kommunen har ulike behov, ulike inte­res­­ser og ulik bakgrunn. Det er dette mangfoldet som gjør Askøy til en spennende kommune å bo i. Askøylisten vil arbeide for en politikk som gjør Askøy til en enda bedre kommune enn den er i dag. Dette valgprogrammet viser hvilke veivalg Askøylisten vil prioritere de neste fire årene. Vi lover å arbeide for gjennomføring av programmet vårt slik at Askøy blir en kommune vi er stolte av og som det er godt å bo i.

 

Askøylisten er parti- og blokkuavhengig. Vi kan inngå samarbeid om saker med alle. Dersom vi deltar i en flertallskoalisjon skal det være på grunnlag av en fremforhandlet politisk plattform.

 

Askøylisten gir muligheter for alle til å delta i en lokalpolitisk dugnad på Askøy uavhengig av hvilket parti de sympatiserer med nasjonalt.

 

Kommunal forvaltning
 

Askøylisten ønsker at Askøy kommune skal framstå som en god arbeidsgiver, tjenesteyter og reguleringsmyndighet. Vi vil arbeide for et godt og tillitsfullt forhold mellom kommunen og inn­byggerne. Kommunens tjenester skal oppleves som kvalitativt gode av innbyggere og brukere.

 

Vi ønsker en enkel og oversiktlig administrasjon, og en åpen, lettfattelig og effektiv saksbehand­ling. Ved behandling av store utviklings- og utbyggingssaker skal det utredes alternative løsning­er som dekker både flertallets og mindretallets syn. Fordeler og ulemper for alle berørte parter bør drøftes og beskrives i saksutredningen.

 

Askøylisten mener at god administrativ ledelse og gode plan- og styringsprosesser er en forutsetning for at Askøy kommune kan ivareta sin rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Askøylisten vil arbeide for at kommunestyret som administrasjonens oppdragsgiver har fokus på dette.

 

For at kvaliteten på tjenester skal oppleves som god, må innbyggerne forstå den informasjonen de mottar. Derfor skal all kommunikasjon fra kommunen være lettlest og forståelig.

 

Askøylisten mener at en viktig nøkkel til tjenestekvalitet er nærhet til innbyggerne. Folk skal oppleve at saksbehandlere og tjenesteytere er «en av oss»; en som er tilgjengelig og som det går an å snakke med.

Askøylisten mener gode kommunale tjenester er det som best sikrer velferd til innbyggerne. Private tjenester kan benyttes når disse er et bedre alternativ enn kommunale tjenester. Alle innbyggerne skal ha lik tilgang til kommunale tjenester.

 

En effektiv organisasjon er en god organisasjon. Derfor skal Askøy kommune kontinuerlig arbei­de med å effektivisere drift og tjenesteproduksjon. I dette arbeidet må kommunen utnytte potensialet som ligger i å digitalisere tjenester og funksjoner. I kommunens digitaliseringsarbeid må brukerens behov være styrende.

 

Askøylisten vil prioritere tiltak for at kommunen har en effektiv og kvalitetsbevisst organisasjon i alle ledd. Askøylisten vil arbeide for en organisasjonsstruktur og organisasjonskultur der en unngår at «bukken blir satt til å passe havresekken», og der organisa­sjonsstrukturen ikke er så uoversiktlig og løs at det gir muligheter for menneskelig svikt og pliktfor­sømmelse.

 

Det er de ansatte «på gulvet» som utfører tjenestene. Vi vil ha en flatere organisasjon der fokus skal være at de ansatte primært skal utføre tjenester og nødvendige oppgaver.

 

Ansatte skal tas på alvor og skal ha muligheten til å uttale seg, og bli hørt om arbeidsfor­hold på egen arbeidsplass, også i forhold til endring, omorganisering og omdisponering. Askøy­listen vil arbeide for at 100 % stillinger er regelen og ikke unntaket. Vi ønsker å styrke tre­partssamar­beidet, der rollene til ansatte, administrasjon og politikere tydelig avklares. Askøylisten vil støtte arbeid som kan bidra til å redusere sykefraværet i kommunen. Dette har vært for høyt. Gjennom omforente og konstruktive tiltak bør et sykefravær på 5 % være oppnåelig.

 

Askøylisten ønsker at kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver, bl.a. gjennom et sosialt og inspirerende arbeidsmiljø. Kommunen må legge til rette for etter- og videreut­danning og konti­nuer­lig kompetanseheving.

 

Askøylisten vil at kommunen tar opplæringsansvar ved å etablere lærlingeplasser i kommunale virksomheter. Askøy kommune bør ha et antall lærlingeplasser som til enhver tid tilsvarer 2 promille av innbyggertallet, dvs. ca. 60 ved inngangen til programperioden. 

 

Askøylisten vil arbeide for at innbyggere skal oppleve at det er enkelt å få innsyn i saker, at administrative og politiske prosesser er åpne og at både politikere og ansatte lytter til folks meninger og oppfatninger. Vi vil at kommunen skal oppleves som åpen og serviceorientert.

 

Kommuneøkonomi og investeringer

 

Askøy kommune har en stram økonomi. En stor utfordring er at økonomiplanen legger opp til at lånegjelden vil øke prosentvis mer enn inntektene. Dette innebærer at utgiftene til å betjene av­drag og renter på lån vil spise mer og mer av driftsbudsjettet. Dette vil kunne legge et press på å redusere tjenestekvaliteten fremover. Askøylisten vil at kommunen fører en ansvarlig og nøktern økonomisk politikk der kommunens oppgave som leverandør av velferdstjenester prioriteres. For at tjenestetilbudet ikke skal svekkes, må vi styre økningen i lånegjelden og begrense hvor mye vi bruker av kommunens driftsmidler på å nedbetale lån. Askøylisten vil at kommunen møter øko­no­miske utfordringer med mer effektiv tjenesteproduksjon enn ved å redusere kvaliteten på tjenes­te­ne.

 

Investeringsbudsjettet i økonomiplanen er for ekspansivt. For å redusere investeringsbehovet i budsjettperioden, vil Askøylisten erstatte bygging av en ny Skogstunet skole med oppgradering og utvidelse av Strusshamn og Kleppe skoler. Det vil ikke være rom for investering i nytt kulturhus i perioden. Askøylisten vil prioritere bygging av ny Askøyhall.

 

Askøy kommune har store investeringsbehov innenfor vann- og avløpssektoren. Det er viktig å styre disse investeringene tidsmessig slik at det ikke gir urimelige høye vann- og avløpsgebyrer.

 

I tillegg til å sikre en pålitelig drikkevannsforsyning til kommunens innbyggere, må det også arbeides med å produsere drikkevann av god kvalitet. Regulariteten og driftssikkerheten til vannbehandlingsanleggene er ikke god nok. Dette gir periodevis drikkevann med dårlig kvalitet. Askøylisten vil arbeide for at kommunen til enhver tid kan levere drikkevann med god kvalitet til alle husstander og næringsaktører. 

 

Dersom kommunens økonomi bedres, samtidig som kvaliteten på tjenestene utvikles i takt med innbyggernes behov, mener Askøylisten at eiendomsskatten kan unngås. Uansett vil vi ikke akseptere en eiendomsskatt på bolig som er høyere enn 2 promille. Vi vil også at innkreving av eiendomsskatten skal ha bunnfradrag og inntekts­grenser som medfører at husstander med inntekt lavere enn ca. 400.000 kroner (2019-kroner) blir fritatt for å betale denne skatten.

 

Plan, areal og byggesak

 

Plan- og bygningsloven er vår viktigste lov for samfunnsplanlegging.  Den bestemmer hvordan vi skal bruke kommunens arealer, hvor vi kan bygge og hvor det anlegges ulik infrastruktur. Plan og bygningsloven skal balansere ulike interesser og sikre reell medvirkning av involverte parter.

 

I praksis, også i vår kommune, ser vi at en del grupper ikke kommer godt nok til orde underveis når viktige beslutninger om folks hverdag skal besluttes av kommunestyret eller planutvalget. Ofte kommer viktige grupper, som eks.vis barn og unge og berørte naboer, for seint inn i pro­ses­sene med sine synspunkter. Dette kan føre til at sentrale interesser ikke blir godt nok ivaretatt i viktige plan- og byggesaker.

 

Askøylisten vil aktivt arbeide for at ulike gruppers interesser, og at overordnede hensyn til natur, miljø og landbruk, vil bli ivaretatt i plan- og byggesaker. Vi er spesielt opptatt av at barn og unges interesser er hensyntatt i kommunale arealplaner.

 

Når ulike hensyn er godt balansert i vedtatte arealplaner, er det viktig at kommunen er restriktiv til å gi dispensasjoner fra disse planene. Utviklingen av kommunen skal skje gjennom gode areal­planer og ikke gjennom dispensjoner fra disse.

 

Askøylisten ønsker at hele kommunen skal utvikles. Derfor er det viktig at det tilrettelegges for utarbeidelse av arealplaner som gir grunnlag for boligbygging, næringsutvikling og forbedret infrastruktur i hele kommunen. Arealplanene skal inneholde rekkefølgebestemmelser som sikrer at nødvendig infrastruktur, som skole, vei og vann og avløp, er på plass før boliger kan bygges.

 

Askøylisten vil sette fokus på at byggesaksbehandlingen i kommunen er av høy kvalitet. Dette er et område som berører mange innbyggere, enten som tiltakshavere eller naboer. I byggesaker erfares det at vedtak kan fattes på grunnlag av mangelfull begrunnelse, på mangelfull opplysning av saken, rettsanvendelsesfeil og ensidig tolkning av planbestemmelser. Askøylisten vil arbeide for at byggesaksvedtak bygger på gode administrative prosesser der alle parter har fått en reell vur­dering av sine merknader og innspill. Dette kan gi færre konflikter og en mer effektiv byggesaks­behandling.

 

Arbeid og næring

 

Askøylisten vil arbeide for at det skapes flere og nye arbeidsplasser i kommunen. Vi vil legge til rette for etablering og utvikling av et variert næringsliv. Vi ønsker å opprette nye, og videreutvikle eksisterende næringsområder. Det skal det være attraktivt å etablere næringsvirksomhet i hele kommunen. På Askøy kan vi utvikle næringsområder med god infrastruktur, nærhet til sjø, hovedvei og flyplass. I disse områdene skal bedrifter se muligheter ved å samlokalisere og samvirke med andre sentrale industri- og næringsaktører.

 

Det er viktig at det skapes nye arbeidsplasser i kommunen. Dette vil redusere utpendlingen og øke inntektsgrunnlaget. I dette arbeidet må kommunen ta en rolle som samfunnsutvikler.

 

Vi vil at kommunen tilrettelegger for utvikling av næringsklynger som tiltrekker seg ulike bedrifter i ulike bransjer. Slike klynger vil også gi gode vekst- og utviklingsmuligheter for gründere og virksomheter i etableringsfasen.

 

Askøylisten vil arbeide for at boligområder skjermes for støyende og inngripende næringsvirksomhet. Vi vil at bedrifter etablerer seg i områder avsatt til industri- og næringsformål.

 

Utvikling og vekst av etablerte og nye bedrifter, er avhengig effektive og forutsigbare kommunale saksprosesser. Askøylisten vil arbeide for at kommunen tilbyr næringslivet gode og effektive tjenester med høy kvalitet.

 

Bosetting, befolkningsvekst og utvikling

 

Askøylisten ønsker vekst og utvikling i hele kommunen. Bygdene i kommunen gir trygge og gode oppvekstsvilkår, der er det gode og robuste sosiale nettverk, dugnadsånd og attraktive bo- og fritidsmuligheter. Disse kvalitetene ønsker Askøylisten å ta vare på. Derfor er det viktig at det legges til rette for boligbygging i bygdene våre også, og ikke bare sentralt i sør for å oppnå maksi­mal fortetting. Gode bygdemiljø gjør Askøy til et godt sted å bo for unge og gamle.

 

Askøy skal være mer enn regionsenteret i Kleppestø. Mangfoldet av bygder, lokalmiljø og men­nesker er Askøy sitt fremste fortrinn. Dette løfter kvaliteten til Askøysamfunnet. Askøy skal være en blanding av konsentrert bosetting, villa, blokk, asfalt og landbruk, med turmuligheter i skog og mark og muligheter for bading og fisking i sjøen.  

 

For å bevare mangfoldet må kommunen også satse ressurser utenfor Kleppestø sentrum, og legge til rette for at hele kommunen kan utvikle seg. Askøylisten vil arbeide mot at det legges til rette for enda sterkere fortetting og utnyttelse av arealene i Kleppestø. Askøylisten ønsker å utvikle regionsenteret i Kleppestø innenfor de rammene som er gitt i vedtatt område­plan.

 

Askøylisten ønsker at det legges til rette for bilbasert handelsvirksomhet også utenfor Kleppestø sentrum. Dette vil kunne gi rasjonelle handlemuligheter internt i kommunen som kan bidra til å redusere handelslekkasjen fra kommunen.

 

Askøylisten vil legge til rette for at det bygges forskjellige typer boliger. Det skal finnes byggefelt og områder for spredt bebyggelse i hele kommunen. Det skal også finnes byggefelt i kort avstand fra de største arbeidsplassene. Det skal unntaksvis være mulig å dele ut tomter i LNF-områder der hvor det ikke finnes gode grunner til å nekte fradeling.

 

Det må bli lettere og enklere å dele fra tomter til boligbygging, og å få tillatelse til å bygge, så lenge det ikke er tungtveiende samfunnsgrunner som taler imot.

 

Valgmulighetene når det gjelder bolig bidrar til at Askøy er en attraktiv bosettingskommune. Befolkningsvekst skal styres gjennom gode arealplaner og rekkefølgekrav. Askøylisten ønsker at det legges opp til en bærekraftig vekst i kommunen. Det må være balanse mellom boligbygging, utvikling av nødvendig infrastruktur og kommunens evne til å betjene lånefinansierte invester­inger.

 

Askøylisten vil at veksten skal styres av innbyggernes behov og ikke av utbyggeres økonomiske interesser.

 

Samferdsel

 

Innbyggere og næringsliv trenger gode veier for å legge til rette for bærekraftig, miljøvennlig og effektiv transport. Askøylisten vil arbeide for at kollektivtrafikk, gang og sykkel vil bli viktigere transportformer fordi det vil redusere både forurensing og energibruk. Dersom vi forbedrer kollektivtilbudet, både i og inn og ut av kommunen, vil det bidra til å redusere køproblemene på Askøybroen og på veiene våre. Askøylisten vil arbeide for at gang- og sykkelveiene i kommunen oppgraderes og utvides langs alle fylkes- og kommunale veier.

 

Askøy er omgitt av sjø på alle kanter. Vi har derfor tilgang til en transportåre som ofte kalles det «blå kollektivfeltet». Dette er gratis infrastruktur som kan bringe oss raskt til Bergen og andre lokale anløpssteder. Det «blå kollektivfeltet» kan ta store deler av transport­behovet i kommun­en, og derved avlaste veiene våre. Askøylisten vil arbeide for at det etableres miljøvennlige båtruter med flere anløpssteder på Askøy og i Bergensregionen. Vi vil at kommunen skal være en pådriver i dette arbeidet. Gjennom arealplaner må det legges til rette for flere anløpssteder strategisk plassert på hele øyen.

Askøylisten vil arbeide for at det etableres «park and ride» tilbud ulike steder i kommunen. Dette vil gjøre det mulig for kommunens innbyggere å benytte seg av kollektivtilbud både langs vei og på sjø.

Selv om prosjektene i Askøypakken vil bidra til forbedringer på fylkesveiene i kommunen, vil fortsatt store deler av vegnettet være underdimensjonert, trafikkfarlig og dårlig vedlikeholdt. Askøylisten vil derfor prioritere bedre vedlikehold og opprusting av de kommunale veiene. Dette er viktig for å sikre at kommunale veier blir trygge å ferdes på også for syklende og gående.

 

Askøylisten vil arbeide for at det etableres en bildeleordning i kommunen. Bildeling vil redusere antallet biler, og gi mindre kjøring og derved redusere plassbehovet på veiene og i det offentlige rom. Bildeling vil også gi en betydelig miljøgevinst.

 

Barn og unge

Barn og unge er den aller viktigste gruppen å satse på i et samfunn. Denne prioriteringen forebygger sosiale problemer og bygger framtidig kompetanse og kunnskap i befolkningen. En god oppvekst bidrar til at ungdommen flytter tilbake etter endt utdanning.

 

Barnehage

Vi vil at alle kommunens barnehager skal være gode barnehager med høy kvalitet. Dette betyr at omsorg, trygghet og læring skal stå sentralt. Forsvarlig voksentetthet, kompetente ansatte og gode rammebetingelser er viktige faktorer for at vi skal få dette til. Vi skal ha et variert barnehagetilbud i Askøy. Dette vil gi flest mulig tilbud om barnehageplass i sitt eget nærmiljø. Vi ønsker at de kommunale barnehagene har en åpningstid som er tilpasset foreldrenes arbeidstid.

 

Skole

De gode skolene i Askøy er en styrke for bygdene våre og for kommunen som helhet. Vi vil styrke og satse på skolene våre. Skole og samfunnsliv må henge bedre sammen, slik at elevene opplever at det de gjør på skolen samsvarer med samfunnet de skal arbeide i. Utdanning skal oppleves meningsfullt. Vi vil gi lærere og skoleledere mulighet til etterutdanning, noe som også vil komme elevene til gode. Vi vil ikke skjære ned på lærertettheten for å få budsjettet i balanse, men derimot arbeide for å få flere voksne og ulike faggrupper inn i skolene. Vi vil ha miljøarbeider på ungdomsskolene. Et mangfold av voksne i skolene vil gi barna våre flere rollemodeller.

 

Vi vil at kommunestyret skal bli en aktiv skoleeier som setter klare mål for askøyskolen. Det er viktig at skolene våre gir alle elever muligheten til å oppleve læring og mestring. Derfor er det viktig at de elevene som må ha tilrettelagt- eller spesiell undervisning får gode tilbud.

 

For at alle skal trives og oppleve vekst og utvikling i skolen, må det bygges gode og positive skolemiljø. Vi må bruke ressurser på å arbeide for en kultur der det ikke er akseptabelt å krenke eller mobbe andre. Kampen mot mobbing må derfor settes høyt på dagsorden i askøyskolene.

 

Flest mulig skal kunne gå eller sykle til skolen. Det krever at det blir bygd gang- og sykkelveger i nærområdene til skolene.

 

Barn og unges trygghet i nærmiljøet skal ikke gå på bekostning av økonomi.

 

Vi vil bruke penger på innholdet i skolen. Vi vil prioritere utvidelse og oppgradering av eksisterende skolebygninger i tråd med elevveksten. Vi må styrke vedlikeholdet for å unngå at skolene forfaller.

 

Oppvekst og fritid 
Idrettslag og andre frivillige organisasjoner driver et svært positivt arbeid for barn og unge i kommunen. Askøylisten vil arbeide for å støtte dette arbeidet.  Det er viktig at vi har gode idrettstilbud for alle i bygdene våre. Derfor vil vi se positivt på tiltak for å etablere og utvikle idrettsanlegg i hele kommunen.

 

Det skal også legges til rette for plass og mulighet for uorganisert aktivitet i hele kommunen. Barn og unge som ikke har tilhørighet i et organisert miljø skal også ha mulighet til utfoldelse, som for eksempel uteområder på skoler og i barnehager, lekeplasser, skatepark m.m.

 

Skoler og kommunale bygg skal kunne leies kostnadsfritt av dem som driver både organiserte og uorganiserte aktiviteter.

 

Barn og unge må ha et tilfredsstillende fritidstilbud. Dette er spesielt viktig for de som ikke har tilknytting til den organiserte idretten, og til ungdom som har sluttet med organisert idrett. Det viktigste tiltaket kommunen kan tilby for å lage gode fritidstilbud er velegnede lokaler. Askøylisten vil legge til rette for flere ungdomsklubber, både i eksisterende kommunale lokaler og i nybygg.

 

Askøylisten mener at det må legges til rette for plass og mulighet for uorganisert aktivitet i hele kommunen. Barn og unge, som ikke har tilhørighet i et organisert miljø, skal også ha mulighet til utfoldelse, f.eks.  i uteområder på skoler og i barnehager, på lekeplasser, i aktivitetsområder osv. Det er spesielt viktig at barn og unges interesser og behov for aktivitet og utfoldelses­muligheter ivaretas i arealplaner. I arealplanlegging bør Ungdommens kommunestyre (UKS) involveres for å sikre at områder for uorganisert aktivitet blir ivaretatt.

 

En del fritidsaktiviteter krever utstyr. Dette kan være ekskluderende for utsatte grupper. Askøylisten vil jobbe for kommunale utleieordninger slik at alle som vil kan være med på forskjellige aktiviteter.

 

Bruk av rusmidler er også et problem på Askøy. Askøylisten støtter det viktige arbeidet for rusfrie ungdomsmiljø, og vi ønsker å bidra til at det utvikles gode holdninger hos både barn, unge og voksne når det gjelder bruk av rusmidler.

 

Barnefattigdom 
På Askøy er barnefattigdom en økende utfordring. Det innebærer at vi har mange barn og unge som vokser opp i familier med dårlig råd og som har levekårsutfordringer. Dette kan medføre sosiale problemer og gjøre det vanskelig å delta i ulike venne-, skole og fritidsaktiviteter. Askøylisten vil derfor at kommunen aktivt arbeider for å redusere barnefattigdom og utfordringene det gir for barn og unge å vokse opp i en lavinntektsfamilie.

 

Eldreomsorg, helse, sosiale tjenester og ernæring

 

Eldreomsorg

Befolkningsendringer medfører at vi får et høyere antall eldre på Askøy fremover. For å opprett­holde en verdig eldreomsorg, er det helt nødvendig at vi utvikler tjenestene for å møte eldre­bølg­en. Vi kan ikke ha antall sykehjemsplasser som eneste mål for hvor godt vi tar vare på våre eldre. Vi må legge til rette for en friskest mulig befolkning og se alle våre innbyggere som en ressurs, også eldre.

 

Askøylisten vil legge til rette for at folk kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og forsvarlig. Der­som kommunen kan tilby løsninger som gir tilstrekkelig trygghet for brukere og pårørende, kan den enkelte bo lengre i kjente omgivelser. For å oppnå dette, må hjemmetjenesten være tilstrekkelig bemannet, og vi vil videreføre tillitsmodellen for hjemmetjenesten. Denne modellen skal gi bedre tilpassede og fleksible tjenester med økt kvalitet og økt mulighet for brukermed­virkning. Dette innebærer at den enkelte bruker gjøres bedre i stand til å mestre hverdagsaktivi­teter.

 

Velferdsteknologi kan øke effektiviteten til hjemmetjenesten, og øke trygghet for brukerne og de pårørende. Smarte velferdsteknologiske løsninger kan også gi brukerne større frihet og verdig­het. Askøylisten vil derfor arbeide for at Askøy tar i bruk mer velferdsteknologi i omsorgstjenes­te­ne sine.

 

Når behovet for ytterligere hjelp oppstår, slik at det blir vanskelig å bo hjemme, skal kommunen ha et fullverdig omsorgstilbud. Askøylisten vil arbeide for at vi har et tilstrekkelig antall omsorgs­boliger og sykehjemsplasser i kommunen. Her må det tenkes langsiktig siden en må ta den kom­mende veksten i antall eldre i betraktning.  I tillegg ønsker vi å tilrettelegge for senior­boliger, og omsorgsboliger for personer med moderate hjelpebehov (trygghetsbolig). Nye omsorgsboliger bør etableres spredt i kommunen.

 

Folkehelse

Innbyggerne på Askøy skal ha et godt helsetilbud. Primærhelsetjenesten får stadig tilført flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, og helsetjenesten i kommunene har fått mye større ansvar for rehabilitering av pasienter etter behandling i spesialisthelsetjenesten. Helsetjenesten må tilpasses slik at vi klarer å ta imot disse utfordringene. Askøylisten vil videreføre fokuset som har vært på pasientflyt i tjenesten, vi vil jobbe for en økning av rehabilitering- og avlastningsplasser. I tillegg tror vi at ny kunnskap kan hjelpe kommunen til å øke kvalitet og effektivitet i tjenesten. For at kommunen skal tilegne seg ny kunnskap skal vi fortsette å søke etter prosjektmidler der det er mulig. På grunnlag av en kunnskapsbasert evaluering skal vi vurdere hvilke prosjekter som skal videreføres i driften.

 

Askøy kommune har etter folkehelseloven plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens helseutfordringer. Dette er et svært viktig arbeid for å støtte en samfunnsutvikling som fremmer innbyggernes helse og utjevner sosiale forskjeller. Askøylisten vil derfor arbeide for at kommunen har kapasitet og kompetanse til å drive et langsiktig folkehelsearbeid som spesielt har barn og unges livskvalitet og psykiske helse i fokus. I dette arbeidet må også arbeidet knyttet til rusforebygging gis prioritet. Dersom kommunen lykkes i sitt forebyggende folkehelse­arbeid, kan dette redusere utfordringene og problemene knyttet til mobbing, ensomhet, psykisk og fysisk sykdom.

 

De pårørende tar, i mange tilfeller, det tyngste omsorgsansvaret. Askøylisten vil arbeide for at denne innsatsen blir anerkjent. Vi mener at kommunen må støtte de pårørende som står i vanske­lige omsorgsoppgaver. Askøylisten vil arbeide for at kommunen kan tilby bedre omsorgs­lønnsordning, og at det etableres møteplasser for pårørende. Vi skal ha fokus på likemannsar­beid, dvs. organisert samhandling mellom mennesker som er i samme livssituasjon.

 

For å styrke folkehelsen på Askøy, må kommunen samarbeide aktivt med frivilligheten og lag- og organisasjoner. Kommunen må fremme tiltak som støtter den fysiske og den psykiske helsen. Vi ønsker derfor aktiviteter som styrker fellesskap og sosialt samvær, kurs og opplæring og fysisk utfoldelse. Det er viktig at alle aldersgrupper har attraktive tilbud. Kommunen skal støtte disse aktivi­tetene ved å stille egnede kommunale lokaler kostnadsfritt til disposisjon. I tillegg bør kom­mun­en være behjelpelig med å organisere transport til og fra aktivitetene. Dette vil motvirke utenfo­rskap på grunn av transportutfordringer.

 

Askøylisten vil fokusere på at alle kommunale bygg skal være egnet for ulike typer aktivitet, og at det skal være mulig å leie lokaler kostnadsfritt. Askøylisten vil arbeide for at idrettsanlegg tilret­te­­­leg­g­es for flest mulig idrettsaktiviteter.

 

Uorganisert aktivitet er en viktig kilde til folkehelse. Askøylisten vil arbeide for at alle kan drive med uorganisert aktiviteter. Dette kan vi oppnå ved å bevare naturområdene våre, støtte turlag, opparbeide parkanlegg, sikre arealer til lek og aktivitet og etablering av utendørs trimappa­rat­er.

 

Naturen på Askøy innbyr til lek, idrett og fritid som krever minimum av tilrettelegging. Med enkle nærmiljøanlegg, sikre turstier og trimløyper kan den fysiske aktiviteten blant befolkningen økes betraktelig med svært lave investeringer. Frivilligheten er en drivkraft i dette arbeidet, og for å styrke innsatsen, er det er viktig at kommunen er en pålitelig støttespiller.

 

Sosiale tjenester

Askøylisten vil at de kommunale sosialhjelpssatsene skal følge de til enhver tid gjeldende  statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold.

 

Utsatte grupper kan ha behov for hjelp til å skaffe seg en bolig. Kommunen sitt hovedfokus skal være å hjelpe brukere å skaffe seg egen bolig, enten kommunal eller i det åpne markedet. For mange kan det være vanskelig å skaffe seg bolig i markedet. Askøylisten vil derfor arbeide for at kommunen har gode, verdige og vedlikeholdte kommunale utleieboliger for innbyggere med spesielle boligbehov av midlertidig eller varig karakter.

 

Askøylisten vil arbeide for at det bygges ulike boligtyper i sentrums- og boligområder. Nye kom­munale utleieboliger bør bygges spredt og integrert i etablerte boligområder. Det er uheldig å samle grupper med likt hjelpebehov i samme området. Kommunen skal ha et fokus på å hjelpe brukere med å forbli i gode boformer slik at de blir velfungerende i bomiljøet. For å oppnå dette, kan personer med spesielle boligbehov støttes gjennom botren­ing. Askøylisten vil videreføre og styrke botreningen som alt er etablert i kommunen.

 

Ernæring

Ernæring er viktig i alle stadier av livet, men spesielt i alderdommen. God ernæring styrker appetitten på livet, mens dårlig ernæring øker risikoen for helseproblemer og svekket livskvalitet. Redu­sert appetitt, svekkede smakssanser, og ensomhet kan føre til liten matglede hos eldre. Askøy­listen vil arbeide for tiltak som hever matgleden for brukerne i helse og omsorgs­tjenesten. Kommunene må ha en mat- og måltidspolitikk og det må sikres et trygt, velsmakende og ernæringsmessig godt mattilbud. Det må være hyggelige rammer om måltidet og det må legges til rette for individuelle ønsker og behov.

Mobilisering av en spisevenn kan være et tiltak som fremmer matglede. I tillegg vil vi jobbe for å øke kvaliteten, valgmulighetene, og estetikken i maten som leveres til brukerne.  Askøylisten vil også videreføre bruken av en ernæringsfysiolog for å ha en faglig kompetent oppfølging av kostholdstilbudet til kommunen.

 

Askøylisten vil at kommunen arbeider for å implementer lokale folkehelsetiltak slik som foreslått i Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021). De viktigste tiltakene er:

 

  • Forankre og vektlegge det helsefremmende ernæringsarbeidet som del av folkehelse-arbeidet i plansystemet etter plan- og bygningsloven

  • Sikre at kommunen har tilgang på grunn­leggende ernæringskompetanse for det helsefremmende og primærforebyggende arbeidet

  • Sikre mulighet for felles måltider når nye bygg og lokaler skal planlegges, samt barn og unges deltakelse i matlaging

  • Sikre at utsalgssteder og automater for usunn mat ikke lokaliseres i nærheten av skoler

  • La ernæringskriterier inngå når offentlige matanskaffelser skal på anbud

  • Sikre tilgjengelighet av sunne valg og informasjon om et sunt kosthold i kommunens institusjoner og arenaer

 

Kultur og idrett

 

Kultur

Kulturaktiviteter er viktig for omdømmet og utviklingen til Askøy. Kultur skaper identitet, tilhørighet og noe å være stolte av. Askøylisten vil derfor støtte det lokale kulturlivet og det frivillige arbeidet til lag og foreninger. Aktiviteten som finner sted i foreningslivet er viktigere for det kulturelle mangfoldet enn det organiserte tilbudet fra kommunens side. Kommunens viktigste rolle er derfor å være en støttespiller for det frivillige arbeidet som utøves. Vi vil at kommunale bygg kan brukes kostnadsfritt til kulturaktiviteter.

 

Askøy vil om få år få en kulturscene i den nye videregående skolen på Myrane. Askøylisten vil arbeide for at denne scenen kan gi grunnlag for å videreutvikle kulturaktivitetene i kommunen, og øke publikumsinteressen for lokale kulturaktører. Askøylisten ønsker at det skal bygges et funksjonelt kulturhus, men tror ikke at det er økonomisk mulig å prioritere dette i valgperioden.

 

Askøylisten vil arbeide for at kulturskolen kan utvikles. Vi ønsker at kulturskolens tilbud utvides slik at flere elever og nye kunstformer kan få plass.

 

Biblioteket er blitt et viktig møtested for mange. Vi ønsker at tilbudene og opplevelsene som biblioteket gir, utvides og forsterkes.

 

Museet på Herdla er en viktig kulturaktør på Askøy. Askøylisten vil arbeide for at museet blir en integrert del av kommunens planer for å gjøre Herdla, med sin spennende historie, til et attrak­tivt sted å besøke.  Herdla må utvikles til å bli et interessant reisemål også for dem som er bosatt utenfor kommunen.

 

Strusshamn kultursenter, eller Sjoddien, representerer en viktig del av den industrihistoriske bygningsmassen til Strusshamn. Denne historien er vel verdt å ta vare på, og det kan gjøres ved omgjøre bygningsmassen til et kulturbygg for lokale kunstnere og organisasjoner. Askøylisten støtter arbeidet med å rehabilitere og utvikle bygningsmassen, men dette må gjøres i samarbeid med andre offentlige instanser og private. Kommunen kan ikke bære rehabiliteringskost­nadene alene. Sjoddien har et stort, uforløst potensial som en kulturell samlingsplass for hele Bergens­regi­on­en. Askøylisten vil arbeide aktivt for å realisere dette potensialet.

 

Askøy har også et viktig kringkastingshistorisk minne gjennom Bergen kringkaster. Dette anlegget er et kulturminne av internasjonal verdi, og kommunen kan gjennom å oppgradere dette som et besøksområde, øke interessen for å gjeste Askøy.

 

Lokalavis og lokalradio er viktige aktører for å formidle informasjon, nyheter, politikk, kultur og idrett, næringsliv og underholdning fra Askøy. Askøy radio er en alternativ stemme i lokalsam­funnet vårt, og denne stemmen vil Askøylisten støtte. Askøy radio har en viktig rolle i å formidle fra kommunestyremøter og belyse ulike saker som er aktuelle i kommunen.

 

Askøylisten ønsker at det etableres grønne lunger og parker der det legges til rette for å ta en pustepause, samtidig som en kan nyte omgivelsene og betrakte spennende installasjoner og ulike kunstuttrykk. Dette vil gi muligheter for aktivitet og opplevelser. Frivilligheten kan være en aktør som vil kunne bidra til utvikling av slike “friområder”.

 

Idrett

Idretten spiller en viktig rolle i livet for barn, unge, og voksne på Askøy. Idrettslag og andre frivillige organisasjoner driver et svært positivt arbeid for barn og unge i kommunen. Askøylisten støtter dette arbeidet. Masseidretten, og særlig barneidretten, i alle deler av kommunen er viktig. Derfor vil vi se positivt på tiltak for å styrke idrettsanlegg i hele kommunen. Kommunen må støtte lagene som har egne anlegg på lik linje med dem som driver på kommunale anlegg.

 

Idretten samler mange. For at alle skal ha muligheter til å delta, mener Askøylisten at kommun­en må arbeide at det skal være gratis for barn og unge å delta i organiserte idrettsaktiviteter. Dette vil bidra til at vi jevner ut sosiale forskjeller.

 

Naturmangfold, miljøtiltak, friluftsliv og dyrevelferd

 

Naturmangfold

Naturen og kulturlandskapet i kommunen er viktige for det biologiske mangfoldet og kilder til glede, rekreasjon og opplevelser. Vi skal bruke disse verdiene slik at de bevares og ikke forringes. Vi vil derfor arbeide for å bevare natur- og kulturlandskap og biologisk mangfold i kommunen og for å styrke muligheter for friluftsliv.

 

Arbeidet for å bevare natur og klima må bygge på kunnskap samt på prinsippet om å være «føre var».

Vi vil arbeide for at miljøhensyn vektlegges sterkere i kommunens arealplanlegging. Vern av biologisk mangfold fordrer vern av artenes leveområder. Ved utbygging må viktige naturområder og - ressurser skjermes og grønne korridorer sikres for å ivareta det biologiske mangfoldet samt mulighetene for friluftsliv nært der hvor folk bor.

 

Vi vil hensynta viltet på Askøy i arealplanlegging, særlig veldokumenterte hjortetråkk.

Viktige naturtyper, herunder kystlynghei, myr, kulturbeiter, innsjøer og vassdrag, må skjermes for utbygging og bevares for å ta vare på det biologiske mangfoldet, mulighetene for friluftsliv og gleden ved lokale naturopplevelser. 

 

Miljøgifter har langtidsvirkninger som er farlige for både mennesker og dyr. Askøylisten vil ha sterkere tilsyn med, bedre vern mot og bedre informasjon til forbrukerne om utslipp av og farer ved miljøgifter.

 

I praktisk politikk må vi håndtere reelle konflikter mellom naturvern og nærings­interesser. I tvilstilfeller, når vi ikke kjenner konsekvensene av et tiltak, mener Askøylisten at det må være opp til næringsinteressene å bevise at tiltaket ikke er til skade for naturmangfoldet.

 

Miljøtiltak

For å møte klimautfordringene må vi vri forbruk og produksjon over i en mer klimavennlig retning.

Askøylisten tror ikke at sentralisering og fortetting i seg selv er et effektivt energitiltak. Vi ønsker levedyktige bygder med et godt lokalt tjenestetilbud, samt styrket kollektivtransport, gang- og sykkelveier. Dette vil redusere behovet for forurensende transport.

 

Askøy kommune har store utfordringer knyttet til gamle miljøsynder fra tidligere industri og avfallsdeponering. Askøylisten vil arbeide aktivt for at det ryddes opp i disse forurensingskildene. Forurensingsnivået fra disse kildene kan være kritisk for miljø og næringskjeder. Det er derfor viktig at kommunen er en pådriver for å få ryddet opp.

 

Kommunen har også store utfordringer med at kommunale avløp ikke er tilfredsstillende renset. Askøylisten vil derfor arbeide for at det blir etablert gode og fremtidsrettede renseanlegg slik at kommunale avløp til sjø tilfredsstiller gjeldende utslippskrav.

 

Kommunen bør i større grad satse på framtidsrettede fornybare energikilder slik som solceller, jord- og sjøvarme, m.m. i kommunale byggeprosjekter. Det bør være et mål at alle kommunale bygg er energinøytrale.

 

Kommunen bør ha en innkjøpspolitikk med klare krav til miljø, klima og dyrevelferd.

 

Vi ønsker å redusere matsvinn gjennom et styrket samarbeid mellom kommunen, renovasjons­sel­skap, lokalt næringsliv og forbrukere.

 

Gode avfalls- og kildesorteringssystemer er viktige for miljøet. Vi vil derfor arbeide for at kommunen stimulerer til at  flere forbrukere komposterer matavfallet sitt. Avfallsavgift til forbrukeren bør innrettes slik at det fremmer aktiv kildesortering og gjenbruk hos husstandene, offentlige virksomheter og næringsaktører.

 

Det bør legges til rette for økt brukthandel og byttemarked i regi av frivillige og ideelle organisa­sjon­er.

 

Friluftsliv

Naturen og kulturlandskapene i kommunen vår er viktige kilder til opplevelse, aktiviteter og glede. Verdiene som ligger i natur og kulturlandskap må ivaretas og ikke forbrukes. Askøylisten ønsker å sikre naturområder slik at attraktive arealer for turer og andre friluftsaktiviteter opprettholdes. Mulighetene for å utøve aktivt friluftsliv i kommunen er helsebringende og styrker folkehelsen.

 

Strandsonen i kommunen er utsatt for et utbyggingspress. Askøylisten ønsker å bevare strandsonen i kommunen i størst mulig grad slik at den blir et natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Som et ledd i dette, vil vi  arbeide for at det etableres fellesområder til  båthavn slik at det skal bli enklere å få tilgang på båtplass i kommunen. Det vil da være mindre behov for å etablere private naust.

 

Dyrevelferd

Norsk lov stadfester dyrs egenverdi. Alle familiedyr så vel som dyr i landbruk og fiskerinæringen skal ha god tilgang til utemiljø og bevegelse, samt utfoldelse av andre artstypiske og individuelle behov. Askøy har et betydelig problem med hjemløse eller bortkomne familiedyr, herunder særlig katter. Frivillige organisasjoner gjør i dag en viktig jobb på området. Askøylisten ønsker at kommunen bidrar økonomisk til å støtte organisasjoner som jobber med mottak og omplasser­ing av hjemløse dyr. Kommunen bør særlig støtte opp om arbeid for å sikre sterilisering og merking av katter.  

 

Askøylisten ønsker ikke å leie ut kommunal grunn til sirkus som bruker ville dyr til under­holdning.

 

Askøylisten mener at jakt må utøves på en forsvarlig måte slik at problem med skadeskyting reduseres.

 

Askøylisten vil at forbudet mot å jakte på eller forstyrre dyr i yngle- og hekketider generelt skal gjelde. Det kan være behov å gjøre unntak, eks.vis ved bestandskontroll av gjess for å redusere beiteskader og avlingssvikt.

 

Det bør etableres et samarbeid mellom viltnemd, lokale dyreklinikker og frivillige aktører for å sikre hjelp til ville dyr som er skadd.

 

Det bør utarbeides en dyrevelferdsplan med konkrete tiltak for styrket dyrevelferd, etter modell av arbeidet som er gjort bl.a. i Bergen.

 

Det mangfoldige Askøy

 

Askøy har blitt et mangfoldig samfunn. Det er ikke bare naturen som er mangfoldig, også kulturelt har Askøy blitt mer spennende, variert og opplevelsesrik. Den største delen av befolkningsveksten har skjedd gjennom tilflytting fra inn- og utland. Dette kan gi utfordringer, men er først og fremst en berikelse for kommunen.

 

Askøylisten vil arbeide aktivt for å få reell likestilling i kommunen, hvor kjønn, religion, funksjonsevne og etnisk bakgrunn ikke skal være avgjørende for hvordan det går deg i livet. Vi vil sørge for at kommunen arbeider aktivt for inkludering og mangfold.

 

Arbeid og språk er den viktigste forutsetningen for å bli integrert i et samfunn. Askøylisten vil at alle fremmedspråklige som bosetter seg i kommunen aktivt tilegner seg norskkunnskaper og kunnskap om Askøy og det norske samfunn. Dette er viktige forutsetninger for å finne seg et inntektsgivende livsgrunnlag og en rolle som borger.

 

Askøylisten vil støtte det betydelige arbeidet som frivilligheten bidrar til for å integrere og inkludere innvandrere. Denne innsatsen gjør det enklere å tilpasse seg det å leve og bo i det norske samfunnet.

 

Frivillighetspolitikk

Askøylisten vil arbeide for at tiltakene og ambisjonene i temaplanen for frivillighet i Askøy kommune gjennomføres slik at overordnede mål nås.

 

Dersom tiltakene i planen følges opp, kan dette være et viktig steg i arbeidet med å forsterke og systematisere samhandlingen mellom kommunen og frivillige organisasjoner. Dette vil skape legitimitet for innsatsen som frivilligheten i kommunen gjør, skape felles forståelse rundt dagens status og legge til rette for forenklede rammer og retningslinjer for samarbeidet.

 

Planen for frivillighetspolitikk skal støtte opp om mangfoldet og omfanget av aktiviteter som frivilligheten representerer innenfor de fleste samfunnssektorer. Videre må kommunen bidra til en styrket frivillig sektor og gode forutsigbare vilkår for frivilligheten.

 

Et grunnleggende prinsipp i kommunens frivillighetsarbeid skal være at det skal være enkelt å være frivillig i Askøy. Gjennom dette prinsippet skal en bidra til en mer bærekraftig samfunns­utvikling.

 

Eldre mennesker er en ressurs i samfunnet. Askøylisten vil at disse kan være aktive på flere arenaer. Eldre kan gi svært verdifulle bidrag i samfunnsdebattten, i frivilligheten, i arbeidslivet, i lokalpolitikken og andre steder. Kompetansen og erfaringen som eldre mennesker kan bidra med er svært verdifull. Lokalsamfunnet har mye å tjene på at denne kunnskapen utnyttes i sterkere grad enn i dag. I denne forbindelse ønsker Askøylisten å styrke Eldrerådets funksjon og posisjon i behandlingen av lokalpolitiske saker.

 

Et levende lokaldemokrati

 

Den viktigste forutsetningen for at folk skal ha tillit til politikerne og kommunen, er at politikken og administrative prosesser utøves åpent, og at politikere og kommunens ansatte snakker med og lytter til innbyggerne. Askøylisten vil alltid arbeide for åpenhet i Askøypolitikken.

 

Vi vil at Askøy skal være en kommune der alle skal ha like muligheter til å bidra, engasjere seg og ha innflytelse på prosessene. Derfor vil vi prøve å etablere nye arenaer for dialog og samarbeid; arenaer der hver og en av oss kan øve innflytelse i saker vi er opptatt av. Askøylisten ønsker at flest mulig skal oppleve at det nytter å engasjere seg. Askøylisten ønsker å arrangere regelmessige åpne møter der vi orienterer om aktuelle lokalpolitiske saker og hvor innbyggere kan komme med tilbakemeldinger og innspill.

 

Askøylisten mener at alle har viktige bidrag å gi i det offentlige ordskiftet. Derfor vil vi lytte til alle synspunkter og all kritikk. Spesielt viktig er det å lytte til dem som blir berørt av endringer som er et resultat av politiske og administrative prosesser og beslutninger. Askøylisten ønsker å være en stemme for at alle syn bringes inn i den administrative og politiske saksbehandlingen. Vi ønsker å formidle interessene til innbyggere, lag og organisasjoner i lokalpolitikken. Askøy­listens representanter vil legge vekt på å utøve ombudsrollen vi blir tildelt ved valget ydmykt og aktivt.

 

Askøylisten vil arbeide for at det kommunale selvstyret styrkes. Vi vil kjempe mot en stadig sterkere overstyring fra sentrale og regionale myndigheter.

bottom of page