top of page
logo-askøylisten.png

Våre program

2015-2019 / Askøy– den grønne øyen

 

 • Lokalpolitikk på Askøy må bygge på virkeligheten vår i egen kommune:
 • Hvordan har vi det i kommunen?
 • Hvordan vil vi ha det?
 • Hvordan kan vi skape økt trivsel og vekst?
 • Hvordan kan vi sørge for at allesom bor her skal
 • kunne leve sine liv slik de helst vil?  
 
Askøy er en kommune i sterk vekst. Askøylisten ønsker innflyttere hjertelig velkommen – enten de er tidligere utflyttere som kommer hjem, eller om de kommer fra andre deler av landet eller verden. De mange lokalsamfunnene og bygdene på øyen skal være attraktive å slå seg ned i.

Askøy har et mangfold av mindre, mellomstore og større bedrifter som gir stadig flere arbeidsplasser i egen kommune. Med sin beliggenhet kan det utvikles flere felles arbeids- og næringsregioner både i nord, vest, sør og øst. Skal disse regionene kunne utvikles, må det etableres nye kommunikasjonsløsninger. Tverrsambandet fra Sotra/Øygarden i vest til Meland og kommunene i Nordhordland, vil være sentral i en slik utvikling. Utvikling av sjøbasert persontransport vil avlaste trafikken over Askøybroen effektivt, og gjøre det lettere å pendle til og fra Askøy. Askøy bør også satse på kommunikasjonsteknologi slik at flere kan arbeide hjemmefra for å redusere byrdefull pendling.  

Trygge og oversiktlige skoler er viktig for livet i bygdene våre. Askøylisten ønsker å styrke læringsmiljøet i skolen. Dette er en viktig investering i våre barns og samfunnets framtid. Innbyggere på Askøy har et sterkt engasjement for skolene og barnehagene sine. Dette engasjementet er det viktig at kommunen forsterker og spiller videre på.

I og utenfor Askøy kommune er det sterke krefter som ønsker å sentralisere videre utvikling gjennom utbygging av Kleppestø og områdene omkring. Askøylisten er for at Kleppestø rustes opp i forhold til dagens situasjon, men vi er i mot de omfattende planene som administrasjonen har lagt fram. Vi ønsker at hele Askøy skal tas i bruk slik at bygdene utvikler seg videre som moderne og blomstrende lokalsamfunn. For å utvikle Askøy videre må en derfor også se på utviklingsmuligheter i vest, nord og øst.

Askøy er en kommune med gode verdier der mange trives. Lokalpolitikk innebærer at en sørger for at helheten i samfunnsutviklingen ivaretas slik at vi kan videreutvikle kvalitetene i kommunen. Da må vi ha et helhetlig perspektiv på sammenhengen mellom arbeidsliv, skoler, barnehager, kultur, omsorg, kommunikasjon natur, idrett og oppvekst. Askøylisten vil arbeide for en helhetlig utvikling slik at Askøy skal bli et attraktivt sted å bo og arbeide. Programmet viser hvordan vi ønsker å forvalte verdiene og utviklingen i kommunen.


Hvorfor en Askøyliste?
Mange med et sterkt engasjement i utviklingen av Askøysamfunnet, finner ikke at partiene er relevante i lokalpolitikken. De nasjonale partiene bidrar ofte til å skape motsetninger som er fremmede på lokalpolitisk nivå. I Askøypolitikken er det meningsløst å vurdere alternativer i forhold til rikspolitiske skillelinjer. Det å skape konfliktlinjer i lokalpolitikken som skal avspeile om partiet er ”borgerlig” eller ”sosialistisk”, er meningsløst. På Askøy er det enkeltsakene og de politiske beslutningene for kommunen som er viktige, ikke nasjonale politiske spørsmål. For å vitalisere lokalpolitikken, er det nødvendig å sette viktige lokalpolitiske saker på dagsorden. Disse må behandles og diskuteres åpent og bredt i kommunens politiske fora. I slike sammenhenger er det viktig at ulike parters synspunkter og innspill, i tillegg til administrasjonens innstilling, er grunnlaget for beslutningene som fattes.

I Askøypolitikken søker ledende politikere å etablere motsetninger i forhold til hvilken partitilhørighet man har. Dette er ofte et lite konstruktivt og relevant utgangspunkt for å diskutere viktige lokalpolitiske saker for Askøy. Flere og flere ønsker en mulighet til å ta standpunkt til saker som er viktige for utviklingen av Askøy uten å gå veien gjennom et nasjonalt politisk parti.

For å gjenreise den politiske debatten og engasjementet på Askøy, har det blitt tatt et borgerinitiativ for å etablere en lokal liste, Askøylisten, som et alternativ til de partipolitiske listene. Askøylisten skal være et alternativ for alle på hele Askøy. Listen skal engasjere seg i alle saker som har betydning for kommunens drift og utvikling på kort og lengre sikt.

Askøylisten ble etablert i januar 2015. Askøylisten vil kontinuerlig arbeide for et levende lokaldemokrati.

Askøylisten er partipolitisk uavhengig, og vil derfor inngå saksbasert samarbeid med alle partier som vil være representert i kommunestyret. Askøylisten vil derfor ikke bindes opp mot mulige blokker som etablerer seg i kommunestyret etter valget. Vi vil ha muligheten til å samarbeide med alle som bidrar til gode resultater i de ulike enkeltsaker som er til behandling


 
 
Her kan du lese hva som vil være hovedtrekkene
i vår politikk for perioden 2015 – 2019

 
Arbeide for å føre større myndighet tilbake til lokaldemokratiet.
 
Arbeide for at hele kommunen tas i bruk.
 
Arbeide for at kommunens ansvar som tjenesteleverandør styrkes.
 
Arbeide for at samferdsels- og transportsystemet planlegges i et helhetlig og langsiktig perspektiv.
 
Arbeide for flere sykkelveier og trafikksikring for alle trafikanter.
 
Arbeide for at veksten på Askøy håndteres på et langsiktig og bærekraftig vis.
Vi ønsker ikke en vekst som skal resultere i en sterk sentralisering i Kleppestø og tilstøtende områder.
 
Arbeide for å opprettholde skolestrukturen i bygdene våre. Skolene bør ligge der folk bor.
Vi vil også arbeide for å styrke lærings- og arbeidsmiljøet i skolen.
 
Arbeide for at mangfoldet i kulturlivet opprettholdes og utvikles.
 
Arbeide for at en mulig sammenslutning med andre kommuner skal avgjøres ved folkeavstemming.
 
Arbeide for at kommunen skal ha en effektiv organisasjon som leverer brukervennlige tjenester. Kommunale dokumenter skal skrives på et lett forståelig språk.
 
Arbeide for at Askøy skal være en GRØNN kommune der en tar vare på natur og biologisk mangfold, satser på miljøvennlig transport med reduserte CO2-utslipp og aktiv energisparing på alle områder.
 
 
 
Arbeid og næring
Askøy trenger flere arbeidsplasser for å redusere utpendlingen fra kommunen. Vi vil arbeide for at det etableres flere og mer varierte arbeidsplasser på hele Askøy. Arbeidsplasser bør primært etableres i områder avsatt til nærings- og handelsvirksomhet. Vi vil arbeide for at boligområder skjermes for støyende og sterkt inngripende næringsvirksomhet. Industriområdet Mjølkevikvarden må utvikles og tilrettelegges for ulike energiformer som gass og elektrisitet. Fremføring av en gassledning fra Kollsnes må utredes i forhold til hvordan dette kan stimulere industrietableringer nord på Askøy. Mjølkeviksvarden må utvikles til å bli en allsidig industripark med muligheter for dypvannskai, ekspansjon og utvikling. Dette vil kunne dekke behovet for et attraktivt industriområde for Nordre Askøy.
Bosetting og befolkningsvekst

Askøylisten vil legge til rette for ulike boligtyper i byggefelt og områder for spredt bolig-
bygging i hele kommunen. Dette skal bidra til å sikre vekst og levende bygder på hele Askøy. Det bør utarbeides planer for stedsutvikling av alle bygdene på Askøy. Slike planer skal ha spesielt fokus på å sikre leke- og aktivitetstilbud for barn og unge og for å fremme trivsel og livskvalitet for alle.

For bygder som mangler offentlig vann og kloakk, må det planlegges for utbygging som sikrer den enkelte husstand tilfredsstillende vannkvalitet i henhold til Mattilsynets krav. Tilfredsstillende vannkvalitet vil være med på å bidra til god folkehelse.

Tilflyttingen til Askøy må balanseres mot kommunens evne til å etablere skole- og barnehagekapasitet og å bygge ut infrastruktur. Bruk av rekkefølgebestemmelser må brukes for å sikre at infrastrukturen er på plass før det gis tillatelse til større utbygginger av boliger.


Sentrumsutvikling og utvikling av lokale senter
Askøylisten er i mot den sterke sentraliseringen som administrasjonens planer for utvikling av Kleppestø legger opp til. Askøylisten ønsker en oppgradering av Kleppestø, men dette må baseres på realistiske og gjennomførbare planer. En sterk sentralisering i Kleppestø vil medføre at kommunale investeringsbudsjett i stor grad vil måtte bindes opp til utvikling av Kleppestø. Dette vil gå på bekostning av utviklingsbehov andre steder i kommunen. Askøylisten ønsker at hele Askøy tas i bruk, og da må kommunale investeringer understøtte utvikling av boligområder og arbeidsplasser også nord, vest og øst i kommunen.

Vi vil arbeide for at lokale senter rundt på øyen skal være bærekraftige. Dette vil redu-sere behovet for biltransport og sikre bosettingsgrunnlaget på hele øyen. Lokale senter som det på Fromreidtoppen må utvikles og gis muligheter for å etablere nye tilbud til lokalbefolkningen.


Skole og utdanning - Barn og unge
Askøy har trygge og gode oppvekstmiljø for de fleste. Askøylisten ønsker å styrke oppvekstmiljøene ytterligere ved å satse på lokale aktiviteter og tilbud.

Askøylisten vil arbeide for full barnehagedekning og at de fleste kan få et barnehagetilbud i sitt nærmiljø.

Vi  ønsker å opprettholde skolestrukturen på Askøy, og vil arbeide mot sterkere sentrali- sering og nedleggelser av bygdeskoler. En levende bygdeskole er en styrke for bygdene og for kommunen som et attraktivt sted å bo.

Vi  ønsker å arbeide for at kvalitet og innhold i skolen styrkes. Økt lærertetthet vil styrke kvalitet og gi et viktig bidrag til å håndtere utfordringer som lærevansker, mobbing og integrering.  

Vi ønsker å legge til rette for at flest mulig skal kunne gå eller sykle til skolen. Dette vil kreve at det bygges sykkel og gangveger til skolene og at trafikksikringstiltak prioriteres for å gi trygge skoleveier.

Vi vil arbeide for at det etableres et godt forhold mellom Kommunalt foreldreutvalg (KFU) og kommunen når det gjelder å ivareta gode kvaliteter i skolene våre.

Vi ønsker ikke å arbeide for å flytte Askøy Videregående Skole (AVS) til Kleppestøkaien. Den planlagte videreutviklingen og oppgraderingen av AVS på Myrane må gjennomføres. Dette vil gi nærhet til idrettsanlegg og forutsigbarhet om skolens rammebetingelser.
 
Idrettslag og andre frivillige organisasjoner driver et svært positivt arbeid for barn og unge i Askøy. Askøylisten vil arbeide for å støtte dette arbeidet gjennom finansiering av idretts- og aktivitetsanlegg på hele Askøy.

Vi vil også oppmuntre og støtte det frivillige kulturarbeidet blant barn og unge innen sang og dans, musikk og teater. Sammen med idrettslagene bidrar slike lag og foreninger til å skape en grasrotkultur som beriker Askøy som oppvekstkommune!
 
Stoff- og rusmisbruk blant unge finnes på Askøy. Askøylisten vil støtte det viktige arbeidet for rusfrie ungdomsmiljø.

 
Eldreomsorg, helse og sosiale tjenester
Ved siden av gode grunnskoler, er eldreomsorg den viktigste tjenesten kommunen leverer.

Askøylisten vil arbeide for at Askøy skal ha en førsteklasses eldreomsorg som er tilpasset den enkelte. For å oppnå dette må kommunen bygge ut fleksible ordninger.  

Den enkelte skal kunne bo hjemme lengst mulig, så lenge han eller hun ønsker det og er i stand til det. Kommunen skal bistå med hjemmebesøk og hjelpemidler. Det utvikles stadig ny teknologi som kan gjøre hverdagen lettere for eldre og uføre. Askøy kommune må gjøre seg kjent med slik omsorgsteknologi og ta i bruk det beste.

Når den enkelte ikke lenger kan bo aleine, skal neste trinn være bofellesskap med lettstelte leiligheter, der den enkelte stort sett steller seg sjøl, men har tryggheten ved andre mennesker i nærheten, og ved tilgang til helsepersonale 24 timer i døgnet.  Hjemmebasert fysioterapitjenester, ergonomitjenester og hjemmehjelpstjenester må styrkes for at eldre kan bo lengst mulig hjemme.

Først når omsorgsbehovet er så stort at det ikke kan ivaretas i denne typen omsorgsbolig, er det aktuelt å ta i bruk sjukehjem.

Tanken er altså at det skal finnes mange trinn på vegen fra å klare seg sjøl i sitt eget hjem til å få plass på sjukehjem. På den måten blir ressursene utnyttet best mulig, samtidig som den enkelte får en omsorg som er tilpasset ønsker og behov.

Askøylisten ønsker å styrke aktivitetstilbudet til eldre som bor hjemme. Dette kan gjøres ved at det gis støtte til seniorsentre ulike steder i kommunen.

Askøylisten vil arbeide for at det etableres nytt legesenter og apotek på Ravnanger eller lenger nord. For å styrke det forebyggende helsearbeidet i skolene, vil Askøylisten arbeide for å øke tilbudet med helsesøstre. Videre må psykologtilbudet bedres for å styrke helsetilbudet mot barn og unge. Dette er svært viktig for å forebygge problemer med rus og psykisk helse.


Samferdsel
Det er viktig å få utviklet en fremtidsrettet hoved stamveg med god standard fra sør til nord på Askøy. Følgelig bør det planlegges for en firefelts vei fra Askøybrua til Skansen. Der det er praktisk mulig, må en slik vei legges utenom de ulike bygdene den passerer. Eksisterende veier benyttes som ”lokalveier” og knyttes opp til stamvegen på egnede steder.

Primært er det viktig at det blir avsatt areal til en slik hovedvei allerede nå.

Det må etableres et tverrsamband mellom nordre Askøy og Meland kommune ut fra blant annet følgende begrunnelse:


• Stor betydning for utvikling og vekst, spesielt for Nordre Askøy.
• Inngå som en del av framtidig, ytre ringvei.
• Vil gi miljømessige gevinster ved kortere kjøretid og avlastning av Bergen sentrum.
• Vil ha stor betydning for fremtidig kommunikasjon, ikke bare for Askøy, men for hele regionen.
• Kommunikasjonsmessig blir Askøy mindre sårbar ved vedlikehold, eller om feil / mangler / ulykker skulle oppstå på Askøybrua eller i Olsviktunnelen.
• Stor betydning for næringslivet i regionen, da sambandet blant annet vil gi et regionalt arbeidsmarked.
• Vil være av vital betydning for Bergen Group på Hanøytangen, OneSubsea på Horsøy og Frank Mohn på Florvåg som alle er store aktører innen offshore næringen. Behov for rask og god kommunikasjon mot Mongstad, som et kraftsenter innen olje – og offshorerelatert industri / forsyning, er åpenbar.
• Behovet har blitt ytterligere forsterket i det Statoil nå har besluttet å flytte all forsyningsvirksomhet fra Ågotnes til Mongstad.


Askøylisten vil arbeide for at tverrsambandet kommer inn på nasjonal transportplan (NTP) i 2017.

Vi vil arbeide for at det utvikles en «bybane» på sjø for å avlaste trafikken over Askøybrua. Den sjøbaserte bybanen må ha flere anløpspunkt på Askøy, og i kombinasjon med «park and ride» anlegg vil dette kunne utvikles til et attraktivt tilbud for mange som bor ulike steder på Askøy.

For alle nye veier skal det være et krav at det anlegges gode og effektive sykkeltraséer.


Kultur, idrett og fritid
Askøylisten vil prioritere å støtte det lokale kulturlivet og det frivillige arbeidet i lag og foreninger. Dette arbeidet har stor verdi, og må sikres og prioriteres i budsjettprosesser og gjennom forutsigbar økonomisk støtte.

Vi ønsker også å bidra til at uorganiserte ungdom skal ha muligheter for å møtes og utfolde seg. Dette kan realiseres ved å støtte et aktivitetssenter i Storebotn eller ungdomsklubber andre steder på Askøy.

Vi vil støtte byggingen av et kulturhus på Askøy så lenge dette ikke går på bekostning av kommunens primærtjenester.

Vi vil arbeide for at kommunens hovedbibliotek blir ivaretatt og utviklet ved bruk av faglig kompetanse. Det må derfor ansettes bibliotekar. Biblioteket skal være en viktig kulturinstitusjon i kommunen.

Herdla museum må bygges ut og integreres i et større kultur – og fritidssenter som bør etableres på gamle Herdla fort. Her ligger forholdene vel til rette for å etablere et variert fritids- og kulturtilbud med blant annet konsertsal og utescene, kunstutstillinger, godt utstyrt møtesal, fritidsaktiviteter på land og sjø, osv. Ved å se kultur og fritidsaktiviteter både på land og sjø, i kombinasjon med den fine og unike naturen Herdla har å by på, ligger alt til rette for å utvikle et helt spesielt kultursenter i ordets videste forstand.

Det vil være viktig å legge opp til et konstruktivt og godt samarbeid med de ulike lag og organisasjoner som allerede fins i de ulike bygdene på Askøy. En del av disse har hus / lokaliteter som de eier / disponerer. Disse lagene må gis rammevilkår slik at de kan fortsette samt utvide driften med ulike kulturaktiviteter. Som eksempel nevnes Nordre Haugland, Ravnanger, Hanøy, Strusshamn, Hetlevik og Ask.


Natur og friluftsliv
Klimautfordringene og utryddelse av biologisk mangfold er trusler Askøy kommune må forholde seg til og arbeide for å begrense. Naturen og kulturlandskapene i kommunen er viktige kilder til opplevelse, aktiviteter og glede. Verdiene som ligger i natur og kulturlandskap må ivaretas og ikke forbrukes. Arbeidet for natur og klima må bygge på kunnskap og helhetstenkning slik at ikke særinteresser prioriteres. Forvaltning av natur og naturmangfold må bygge på føre var prinsippet. I praksis vil en erfare konflikter mellom naturvern og næringsinteresser. Når slike oppstår, er det viktig å få gjennomført gode konsekvensanalyser slik at avbøtende tiltak kan gjennomføres for å redusere negative konsekvenser mest mulig.

Askøylisten vil arbeide for at flere områder avsettes til båthavn i kommuneplanens arealdel for at det skal bli enklere å få tilgang på båtplass i kommunen.

Askøylisten vil at kommunen skal bidra til å bremse veksten i CO2-utslippene bl.a. gjennom å:

 
 • redusere oljefyring og el-fyring i alle kommunale bygg ved å installere varmepumper.
 • ta i bruk el-biler i kommunen.
 • arbeide for at fjernvarme blir tatt i bruk på alle byggefelt og utbyggingsområder hvor det er praktisk mulig.
 • oppmuntre enkeltpersoner og bedrifter til energisparing.
 • vedlikeholde skoler og barnehager og andre offentlige bygg
 • arbeide for gang- og sykkelveger til skolene.
 • se til at kildesortering foregår mest mulig effektivt.arbeide for gode bussforbindelser langs hovedvegene i kommunen.

Askøylisten ønsker ikke å bruke sentralisering som et energitiltak. Effekten av et slikt tiltak er tvilsom, og det vil forringe verdiene for mange som blir utsatt for sterk sentralisering.

Kommunal forvaltning og økonomi
Kommunen er en viktig tjenesteleverandør. Askøylisten vil at kommunen skal ha fokus på kvaliteten i tjenestene og at brukertilfredshet måles jevnlig gjennom brukerundersøkelser. Dette vil kunne bidra til å fremme et godt og tillitsfullt forhold mellom kommune og innbyggere. Vi ønsker også at kommunen arbeider for å bli oppfattet som en god og attraktiv arbeidsgiver. Dersom kommunen oppfattes som en god tjenesteleverandør og en god arbeidsgiver, vil Askøy kommune være en attraktiv kommune å bosette seg i.

Kvaliteten på kommunale tjenester er også påvirket av hvordan kommunen kommuniserer med sine innbyggere. Det er derfor viktig at alle forstår den informasjonen de får fra kommunen. Denne bør være lettlest og lett å forstå. Askøylisten vil arbeide for at kommunen ikke bruker et vanskelig forståelig «byråkratspråk» i kommunikasjonen med innbyggere. En slik måte å kommunisere på bidrar til tunge og ineffektive prosesser, samt at kommunen fremmedgjør seg selv overfor sine innbyggere. Et lett forståelig språk vil effektivisere saksbehandlingen i mange saker. Kommunens ansatte skal være serviceorienterte og tilgjengelige overfor egne innbyggere. For å realisere denne visjonen må kommunens administrasjon utvikle en god og effektiv organisasjon med en felles organisasjonskultur.

Askøy kommune har skaffet seg mange bygg og eiendommer. For alle bygg og eiendommer skal det etableres et klart formål med eierskapet. Dersom kommunen ønsker å kjøpe nye eiendommer, skal dette kun gjøres når dette er i samsvar med et klart definert kommunalt formål.

Kommunale interesser i ulike virksomheter, skal også ha klart definerte formål. Finnes ikke et slikt formål, bør eierskapet avvikles. Dersom formålet med eierskapet kan oppnås bedre på andre måter, skal salg av det kommunale eierskapet vurderes.

Askøylisten ønsker å styrke kommunens innstas på forebyggende vedlikehold av kommunale eiendommer og bygg. For skolene kan dette gjennomføres ved at det ansettes vaktmestre. Vi mener at en større innsats på å vedlikeholde den kommunale bygningsmassen vil være en bedre bruk av knappe økonomiske ressurser enn å måtte rive og bygge nytt når forfallet har gått for langt.

Askøy kommune har en svært vanskelig økonomisk situasjon. Dette krever fokus både på å styre kostnadssiden og å styrke inntektssiden. Askøylisten vil at kommunen fører en ansvarlig og nøktern økonomisk politikk der kommunens primæroppgaver som tjenesteleverandør prioriteres.

Askøylisten har et pragmatisk syn på å bruke eiendomsskatt som en inntektskilde. Dersom eiendomsskatt er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på primærtjenestene, vil Askøylisten kunne støtte bruk av eiendomsskatt for å styrke inntektssiden.

Kommunale tjenester innen bygge- og eiendomssaker, vann, kloakk og renovasjon må leveres til selvkost eller rimeligere.

 
Et levende lokaldemokrati
Askøylisten er opptatt av å bidra til at alle saker behandles og diskuteres slik at de folkevalgte har den reelle beslutningsmyndigheten i viktige saker for Askøy. I dag fremstår Askøy som en administrasjonsstyrt kommune. Askøylisten ønsker å styrke den lokaldemokratiske styringen i kommunen.

Askøylisten vil arrangere folkemøter omkring viktige saker som er oppe til politisk behandling. Vi vil gi alle muligheter til å gi uttrykk for sin mening – både gjennom folkemøter og gjennom innlegg og debatt i presse. Vi ønsker å bringe andre synspunkter til torgs i den politiske behandlingen av saker enn det som tillegges vekt i den administrative innstillingen til rådmannen.

Kommunesammenslåing kan bli et aktuelt tema i valgperioden som følge av forslaget til ny kommunereform. En mulig sammenslåing av Askøy kommune med andre, ønsker Askøylisten skal legges fram til folkeavstemming. Askøylisten vil følge rådet som gis gjennom avstemmingsresultatet.


Askøylisten – et valg for fremtiden
Askøylisten ønsker at hele Askøy tas i bruk, og vil arbeide for vekst og utvikling i hele kommunen. Sentraliseringen det legges opp til, er etter vår mening gammeldags politikk og vil være en feilslått utvikling av Askøy i forhold til fremtidige utviklingstrekk.

Vi ønsker å prioritere og styrke tilbudet til barn og unge. Vi ønsker at alle skal ha en trygg skolevei, og at innholdet i skolene våre skal være det beste. Vi ønsker også trygge og gode oppvekstvilkår ved at det etableres lokale aktivitets- og fritidstilbud. Forebyggende helsetjenester for barn og unge må styrkes for å forebygge rus og psykiske problemer. Askøylisten vil arbeide aktivt for at kommunen skal gi våre eldre muligheten til å bo hjemme så lenge det oppleves trygt og ønskelig.

Vi ønsker å utvikle arbeidsplasser i hele kommunen. Vi ønsker å arbeide for god infrastruktur med en opprusting av nord-sør forbindelsen og etablering av en tverrforbindelse mellom Askøy og Nordhordland. Dette vil kunne utvikle nye arbeidsplassregioner som vil styrke utviklingen av den nordlige delen av kommunen.

Vi vil arbeide for å ta vare på naturkvaliteter og kulturlandskap. Disse verdiene er viktige for at kommunen oppfattes som en attraktiv kommune å bo i.

Vi vil aktivt støtte det betydelige arbeidet som legges ned i lag og foreninger, og som gir et variert og lokalt idretts- og kulturtilbud på hele øyen.

Askøylisten vil ha sterk fokus på å styrke den lokaldemokratiske styringen av kommunen. Vi ønsker å være et talerør for velforeninger, lag og organisasjoner og enkeltmennesker som ønsker sine synspunkter inn i politiske og administrative prosesser. Dersom Askøylisten kommer inn i styre og stell på Askøy, vil vi ha fokus på at det skal skapes gode resultater for hele Askøy der særinteresser balanseres mot bredden av samfunnsinteresser.
bottom of page