top of page
Søk

Gode dialoger om viktige tema

Askøylistens temamøte om demensomsorg og gode og trygge utleieboliger, var godt besøkt. Det var tydelig at dette var tema som opptar innbyggere og politikere i kommunen.


Den første innledningen dreide seg om demens og demensomsorg. Kjerstin Haukland, som har erfaring med demens både i nær familie og i omgangskretsen, ga en engasjert og personlig presentasjon.


Hun var opptatt av at det viktig å vite at demens er et samlebegrep for ulike sykdommer. Disse sykdomstypene har litt ulike forløp og gir ulike virkninger for dem som rammes.


Haukland understreket viktigheten av å få stilt en riktig diagnose så tidlig som mulig. For eksempel kan demenstypen frontallappdemens gi endringer i adferd og språk tidlig i forløpet. Dersom man ikke forstår at personer som gjennomgår disse endringene er syke, kan disse lett bli stemplet som usympatiske og få et generelt negativt sosialt omdømme.


Dette hadde Haukland opplevd med sin egen mor. En drivende kraft i hennes arbeid var derfor å spre kunnskap om grunnene til morens adferd og bedre hennes ettermæle. Hun har bl.a. tatt initiativ til å få etablert en vandreutstilling, «Mer enn hjerne», for å spre opplysning om demenstyper, hvordan demens arter seg, hvordan demens også rammer pårørende og viktigheten av god og relevant omsorg til den som rammes.


Haukland var svært opptatt av at de som skal yte demensomsorg, må ha utdanning og kompetanse om hva demens innebærer. Det må legges opp til at den demente stimuleres både åndelig og fysisk. Det er viktig å huske at deler av hjernen hos demente fortsatt fungerer, og trenger stimulans. Spesielt var det viktig at de med demens ikke ble sittende passive og inaktive, slik det dessverre er alt for vanlig at de gjør i dag.


Haukland var også svært opptatt av at helse- og behandlingssystemet skulle informere og tilpasse seg den syke og deres pårørende. I dag er det ofte utfordrende for pårørende å finne fram til hvor en skal henvende seg når det er behov for det. Dette gir en tilleggsbelastning for familien. Haukland var tydelig på at systemet må bli slik at de forholder seg til enkelte families behov og bidrar til reell avlastning.

I etterkant av innledningen fra Haukland, kom det flere innspill fra salen. Det ble påpekt at vi lokalpolitikere må sette oss inn i hvordan forholdene er for de demente som er låst inne på kommunens institusjoner. Er det muligheter for frisk luft og aktivitet? Budskapet var at det er viktig at politikere har kunnskap om omsorgen som gis.


En representant fra den lokale demensforeningen fortalte at det gjøres mye bra arbeid for demente i kommunen. Det er mulig å delta på ulike aktiviteter og mange stimuleres av sang og musikk. Innlegget understreket at frivilligheten gir et betydelig bidrag til et godt demensarbeid i kommunen.


En pårørende fortalte om hvilke belastninger de hadde ved en hjemmeboende dement. Dette krevde nesten en fulltids «pleie» og oppfølgingsinnsats fra familiemedlemmer. Hun mente det var vanskelig å få hjelp og avlastning fra kommunen. En måtte bruke mye tid på å finne fram til hvilke hjelpetilbud som eventuelt fantes og hvem som kunne bidra til at disse kom på plass. Hun mente kommunen ikke hadde et godt nok tilgjengelig tilbud og apparat til å avlaste og hjelpe pårørende.

Innspillene viste at det gjøres mye bra for demente i kommunen, men at det fortsatt er behov for mer. Uansett er det viktig at lokalpolitikere har god kunnskap både om demens og om demensomsorgen som gis. Det er vi som legger de økonomiske forutsetningene for at demente og pårørende kan bli godt ivaretatt.


Den neste presentasjon omhandlet hvordan man kan bygge trygge og gode utleieboliger. Det var daglig leder Heidi Sjerve i Steinar Moe Eiendom som orienterte om hvordan de som utbygger kunne tilby utleieboliger av høy kvalitet. Selskapet har et klart boligsosialt mål med virksomheten sin.

Den største usikkerheten leietakere opplever, er hvor lenge leieforholdet vil vare og om det kommer plutselige prisøkninger som kan være vanskelige å bære. Steinar Moe Eiendom ønsker å være en utleier der denne usikkerheten eller bekymringen er fjernet.

Steinar Moe Eiendom tilbyr alle sine leietakere tidsubestemte leiekontrakter der husleien kun blir indeksregulert én gang per år. Det er derfor ikke markedet som bestemmer husleien i boligene de leier ut.


Steinar Moe Eiendom leier bare ut leiligheter i bygg som de helt og holdent eier og driver selv. På denne måten kan de leie ut leiligheter til leietakere der disse er sikret et trygt og langsiktig leieforhold. Dette gir boligmessig trygghet for dem som leier, noe som igjen gir livshelsemessige gevinster for beboerne i leilighetene.

På Tømmerkaia i Skien bygger selskapet en hel ny bydel der det bare er utleieboliger. På grunnplanet er det nærings- og tjenestetilbud som gir et aktivt og attraktivt uterom. Det er lagt til rette for at mennesker kan møtes og at det er liv mellom husene.


Som utleier, ønsker Steinar Moe Eiendom å legge til rette også for delingsøkonomiske tilbud. Slik vil beboere få muligheter til å leie bil og til å leie båt.

Leietagerne er en sammensatt gruppe både aldersmessig, økonomisk og sosialt. Gjennom engasjement og initiativ fra dem som har ressurser, bidrar dette til et godt bomiljø der det også legges til rette for at enkeltbeboere ikke skal være ensomme og isolerte.


Boligutleieprosjektet på Tømmerkaia er blitt til gjennom et tett og godt samarbeid mellom utbygger, kommune og Husbank. Heidi Sjerve fremhevet spesielt Skiens kommune sin proaktive innstilling til at "dette prosjektet skal vi få til."


Fordelene for kommunen er at de ikke eier boligene med det drifts- og vedlikeholdsansvaret som følger med et eierskap. Det vil heller ikke kreve kommunale investeringsmidler for å få boligene realisert.


Heidi Sjerve var også åpen på at utfordringene for å få realisert slike prosjekter, var primært knyttet til mulighetene for å få til langsiktig finansiering gjennom Husbanken. Derfor var det hennes håp om at den «offentlige» finansieringen blir mer fleksibel og mer omfattende..


Steinar Moe Eiendom har også en prosess med Skien kommune om bygging av omsorgsboliger. Disse vil bli samlet i ett bygg med omsorgsbase i første etasje.

Intensjonen er å inngå en langsiktig utleieperiode for bygget med Skien kommune, som så tildeler/leier ut boliger til dem som kvalifiserer for et slikt tilbud. Dette kan være en mulig måte å dekke behovet for flere omsorgsboliger som kommuner vil ha problemer med å bygge innenfor trange budsjettrammer og en anstrengt kommuneøkonomi.

Det var mange i salen som lot seg begeistre og inspirere av det Steinar Moe Eiendom og Skien kommune har fått til. Siden det var flere politikere til stede, så kan kanskje samspillsmodellene fra Skien også være grunnlaget for at vi kan få gode og trygge utleieboliger og flere omsorgsboliger på Askøy også. Innlegget til Heidi Sjerve var en kime til at vi bør ta et politisk initiativ til å se om dette er realistisk å få til i vår kommune.


Askøylisten vil takke innledere og frammøtte for at møtet ble vellykket og at det ble fine dialoger mellom innledere og sal. Møtet var en bekreftelse på at folkemøtenes tid ikke er forbi.0 kommentarer

Comments


bottom of page