top of page
Søk

Hva skjer ved Kleppestø sykehjem?

Askøylisten rettet i en interpellasjon for en tid tilbake søkelyset mot arbeidsmiljøet ved Kleppestø sykehjem. Bakgrunnen for at Askøylisten tok opp denne saken, var at vi hadde fått innspill fra ansatte ved sykehjemmet om at det var utfordringer ved arbeidsmiljøet, konflikter og høyt sykefravær.


Ordfører innledet sitt svar på interpellasjonen med følgende konstatering: «Tilbakemeldinger sykehjemmet mottar er at det utføres mye bra arbeid på Kleppestø sykehjem, og ansatte gir tilbakemelding om at mye fungerer, men også at noe kunne vært gjort annerledes.»


Administrasjonsutvalget behandlet interpellasjonen, og ba administrasjonen komme tilbake med en sak med informasjon om hvordan det arbeides med å sikre et godt arbeidsmiljø ved sykehjemmet, og hvordan medarbeidersamtalen med ansatte gjennomføres og følges opp.


Denne uken behandlet administrasjonsutvalget saken som administrasjonen hadde utarbeidet. Innholdet i saken var svært generell. Kommunedirektøren ga en overordnet orientering om hvordan det arbeides med å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø i kommunen, samt en gjennomgang av medarbeidersamtalens og medarbeiderundersøkelsens plass i dette arbeidet. Kommunedirektøren hadde ikke adressert spesifikke utfordringer ved Kleppestø sykehjem.

I etterkant av at interpellasjonen ble reist, har det fortsatt å komme signaler om bekymringsverdige forhold ved Kleppestø sykehjem. Disse kan oppsummeres som følger:


  • Medarbeidere rapporterer fortsatt at de ikke tilbys medarbeidersamtaler og at arbeidsrelatert kommunikasjon og informasjon fra leder til medarbeidere foregår på Facebook som ikke alle ansatte bruker.

  • Pårørende er bekymret for stor utskifting av personale og at det er vanskelig å få ledere i tale.

  • Tidligere ansatte, som slutter etter kort tid ved sykehjemmet, gir uttrykk for at det er utfordrende å arbeide ved Kleppestø sykehjem.


På bakgrunn av disse tilbakemeldingene, fremmet Arbeiderpartiet og Askøylisten et alternativt forslag til vedtak i administrasjonsutvalgets siste møte. Der ba vi kommunedirektøren gi en utfyllende vurdering av signalene gjengitt over. For Arbeiderpartiet og Askøylisten er det viktig at vi får en god og åpen beskrivelse av utfordringene ved Kleppestø sykehjem. Vi er ikke spesifikt ute etter å finne kritikkverdige forhold, men å få en god forståelse av nåsituasjonen slik at det kan igangsettes et konstruktivt forbedringsarbeid som involverer både politisk og administrativ side.


Vi ønsker aktivt å bidra til at Kleppestø sykehjem skal være en institusjon som leverer gode tjenester til brukere og beboere.


Det er verdt å merke seg at forholdene ved Kleppestø sykehjem også er tatt opp i andre politiske utvalg. FrP sin representant i kontrollutvalget rapporterte i deres siste møte om en bekymringsmelding som var mottatt. Det ble rapportert om avgang av fagpersonell og utstrakt bruk av ufaglært arbeidskraft. Kontrollutvalget besluttet derfor at de ville be kommunedirektøren om å orientere nærmere om situasjonen.


Forslaget fra Arbeiderpartiet og Askøylisten fikk ikke flertall i administrasjonsutvalget. Representantene fra Høyre, FrP og tillitsvalgte fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet ville at kommunedirektørens generelle saksunderlag skulle oversendes arbeidsmiljøutvalget. Vi er redd for at dette vil gjøre det vanskelig for oss politikere å få reell informasjon om forholdene ved Kleppestø sykehjem. Det vil også gjøre det vanskeligere for politikere å utøve en konstruktiv ombudsrolle på vegne av ansatte og sårbare innbyggere. Derfor beklager vi vedtaket administrasjonsutvalget gjorde i denne saken.
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page