top of page
Søk

Interpellasjon - Arbeidsmiljøet ved Kleppestø sykehjem

For et par år siden ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse ved Kleppestø sykehjem. Bakgrunnen for denne var bl.a. bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte og verneombud. I fagenhetens oppsummering av undersøkelsen, påpekes det at problemene som ble avdekket i stor grad skyldes samarbeidsproblemer med leder. Det ble også skissert tiltak for å forbedre samarbeidsklimaet mellom ansatte og ledelse.


Alle ønsker at Kleppestø sykehjem skal være en institusjon som leverer gode tjenester til brukere og beboere. De ansatte er en avgjørende ressurs for å skape en institusjon som vi kan være stolte av. Utfordringer ved arbeidsmiljøet, konflikter og sykefravær er uheldige faktorer i arbeidet med å levere gode tjenester.


På tross av innsatsen etter forrige arbeidsmiljøundersøkelse, har Askøylisten fra ansatte blitt underrettet om det som oppfattes som uheldige forhold ved arbeidsmiljøet. Ansatte opplever at de ikke blir hørt og ikke tilstrekkelig inkludert i det generelle HMS-arbeidet og i forhold til eget arbeidsmiljø og egen­ut­vik­ling.


Som politikere har vi et ombudsansvar for å ta opp forhold som kan bidra til at enkelte, eller grupper av ansatte opplever ikke å ha det bra på jobb. Spesielt i en situasjon med omstilling, effektiviseringer, høy arbeidsbelastning, er det viktig å rette fokus mot det fysiske og psykososiale miljøet. For å få visshet i at dette ivaretas på en god måte ved Kleppestø sykehjem, rettes følgende spørsmål til ordfører:


· Gjennomføres det systematiske medarbeidersamtaler med alle medarbeidere ved sykehjemmet hvert år?


· Bidrar kommunen aktivt til at deltidsansatte ved sykehjemmet som ønsker heltidsstilling blir tilbudt dette?


· Har ledelsen ved sykehjemmet fått tilbakemeldinger om dårlig tilrettelegging av personalmøter, manglende oppfølging og informasjon, samt at følsom informasjon ikke håndteres med diskresjon?


· Blir avvik som meldes inn fra ansatte alltid håndtert i henhold til kommunens kvalitetssystem?


· Blir ansatte involvert i, og meddelt utfallet av, innmeldte avvik?


· Er det indikasjoner gjennom målinger av medarbeidertilfredshet, eller på annet vis, om at ansatte reagerer på ledelseskulturen som utøves på enkeltavdelinger ved sykehjemmet?


· Er det planer om å gjennomføre en ny arbeidsmiljøundersøkelse ved sykehjemmet?


0 kommentarer

Comments


bottom of page