top of page
Søk

Interpellasjon - Grensesnitt mellom eiendomsselskap og kommune

Kommunestyret har gjennom vedtak gjort i K-sak PS 4/21 gitt Askøy Kommunale Eiendomsselskap et betydelig ansvar for å drive, forvalte og utvikle de kommunale eiendommene Sjoddien/Strusshamn kultursenter, Herdla Fort og Telemuseet. AKE er gitt det kommersielle ansvaret for eiendommene, også når det gjelder å dekke kostnadene for oppgradering og vedlikehold.


Kommunedirektøren har i K-sak PS 83/21 påpekt problemstillinger knyttet til hånd­tering av merverdiavgifter og momskompensasjon ved å overføre oppgaver og ansvar slik kommune­styret la opp til i sitt vedtak i K-sak PS 4/21. For å få avklart problemstillingene kom­mune­direktøren reiste, gjorde kommunestyret følgende vedtak i K-sak PS 83/21:


 1. Saken sendes tilbake til Kommunedirektøren

 2. Formannskapet ber Kommunedirektøren, etter samtale og felles forståelse med AKE, komme tilbake med en løsning som ivaretar momskompensasjons­ordningen, og som samtidig samsvarer med kommunestyrets intensjon i vedtak K sak 4/21.

 3. Saken gis høyeste prioritet.


Kommunestyret/formannskapet har ennå ikke fått noen tilbakemelding om hvor­dan vedtaket i K-sak PS 83/21 er fulgt opp. Siden saken skulle gis høyeste prioritet, samtidig som det for­handles med mulig leietaker om utleie og oppgradering av lokaler i Sjoddien, er det viktig at kommunestyret oppdateres på status i kom­mune­­direktørens opp­følg­ing av vedtaket gjort i K-sak PS 83/21. Det er også viktig for kommunestyrets representanter å få klarhet i hvordan AKE sin rapportering for Sjoddien og Herdla Fort, slik det spesifiseres i vedtaket gjort i K-sak PS 4/21, er fulgt opp.


På denne bakgrunn stilles følgende spørsmål til ordfører:


 • Kan ordfører redegjøre for hvordan kommunedirektøren har fulgt opp vedtaket i K-sak PS 83/21, og hvordan saken er blitt gitt høyeste prioritet?

 • Kan ordfører redegjøre for hvordan punkt 2 i vedtaket i K-sak PS 83/21 er håndtert?

 • Kan ordfører redegjøre for hvorfor kommunestyret/formannskap ikke har fått noen informasjon om hvordan det kommersielle grensesnittet mellom AKE og Askøy kommune har blitt håndtert i etterkant av kommunestyrets vedtak i K-sak PS 83/21?

 • Kan ordfører opplyse om kommunestyrets vedtak i K-sak PS 4/21 er gjennom­ført? Hvis så ikke er tilfelle, kan ordfører redegjøre for hvorfor vedtakets intensjon ennå ikke er gjennomført?

 • Kjenner ordfører til at statusrapporteringen AKE skulle gi til kommunestyret, ref. vedtaket gjort i K-sak PS 4/21, er utført? Hvis ikke, kan ordfører redegjøre for hvorfor dette ikke er gjort?

 • Kan ordfører redegjøre for dialogen og diskusjonene som har vært ført mellom AKE og Askøy kommune i forbindelse med implementeringen av vedtaket gjort i K-sak PS 4/21?

 • Mener ordfører at kommunestyrets vedtak i K-sak PS 4/21 lar seg gjennom­føre? Hvis ikke, vil kommunestyret få en ny, opplyst og utredet sak til behand­ling?

 • Kan ordfører redegjøre for hvordan salgsinntektene for Strusshamn Nærings­bygg AS har blitt håndtert og disponert?0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page