Søk

Interpellasjon – Overtid og mulige brudd på arbeidsmiljøloven

Gjennom innsyn har Askøylisten fått informasjon om størrelsen på overtidsbruken for ansatte med mest overtid i perioden 2017-2021. Vi har også bedt om innsyn i inngåtte avtaler mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte angående utvidet bruk av overtid. Vi har også etterspurt innsyn i søknader som er sendt Arbeidstilsynet om utvidede overtidsrammer iht. arbeidsmiljølovens bestemmelser.


Bortsett fra avtaler med tillitsvalgte om overtid og redusert hviletid for stillingsgrupper involvert i smittehåndtering og vaksinering under koronapandemien, ser det ut til at det ikke foreligger søknader til Arbeidstilsynet eller skriftlige avtaler med tillitsvalgte om utvidet overtidsbruk i perioden 2017-2021.


For årene 2017-2021, er det mange ansatte som har flere hundre timer med overtid. Noen ansatte har langt over 300 timer overtid i flere av årene i perioden.

Resultatet av innsynsbegjæringene indikerer at det kan ha foregått systematiske brudd gjennom flere år på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid i Askøy kommune. De rapporterte overtidsvolumene kan representere mulige brudd på:

 • bestemmelsen om maksimal samlet arbeidstid i løpet av 24 timer

 • bestemmelsene om overtid i løpet av syv dager, fire sammenhengende uker og 52 uker

 • bestemmelsen om gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid over en 8 ukers periode

 • bestemmelsene om arbeidsfrie perioder i løpet av hhv. 24 timer og 7 dager

 • bestemmelsen om arbeidsfri på søn- og helgedager

Hensikten med arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, overtid, hviletid og pauser er å bidra til at den enkelte ansatte får korrekt lønn for utført arbeid, og sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører dem eller den nærmeste familien helsemessige og sosiale belastninger på kort og lang sikt. I tillegg skal arbeidstidsreglene forebygge at ansatte ikke er så slitne at de utgjør en risiko for kolleger, virksomheten og omgivelsene.


Systematiske brudd på regelverkets bestemmelser kan derfor ha betydelige negative konse­kvenser for ansatte, virksomheten og kommunens tjenesteleveranser. Derfor er det viktig å kartlegge omfanget av brudd på arbeidsmiljøloven i Askøy kommune, og hvilke systemer som utøves for å kontrollere at overtidsbruken forholder seg til lovens bestemmelser. På denne bakgrunn er det relevant å stille følgende spørsmål:

 • Har kommunen i perioden 2017-2021 ført kontroll med arbeidstakeres arbeidstid for å sikre at den kommunale virksomheten overholder arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og overtid?

 • Foreligger det rutiner og retningslinjer for kontroll av overtidsarbeid regulert av arbeids­miljø­loven, og føres det ettersyn med at rutinene og retningslinjene blir fulgt?

 • Foreligger det spesifikke oversikter over antall overtidstimer per ansatt som godtgjøres iht. tariffavtale, og som ikke regnes som overtid etter arbeidsmiljø­loven?

 • Har kommunen hatt rutiner for å sikre at ansatte ikke har/har hatt arbeidstidsordninger som gir uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at arbeidstidsordningene gjør det mulig å ivareta sikker­hets­­hensyn?

 • Har kommunen utøvd et systematisk arbeidsmiljøarbeid for å sikre medarbeidere et forsvarlig arbeidsmiljø og for å hindre overtredelser av arbeidsmiljøloven?

 • Har kommunen gjennom den omfattende overtidsbruken oppnådd å ha færre ansatte enn det reelle bemanningsbehovet?

 • Har kommunedirektøren, som arbeidsgiverrepresentant, i perioden 2017-2021 utført internkontroll for å sikre at arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og over­tid blir etterlevd?

 • Har gjennomgang av overtidsbruk i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser vært et tema i arbeidsmiljøutvalgenes møter i perioden 2017-2021?

 • Arbeidstilsynet skal bidra til at virksomheter kan følge arbeidstidsregelverket. Vil kommunen ta initiativ til å få et tilsyn fra Arbeidstilsynet for å få hjelp til å kartlegge omfanget av brudd på arbeidsmiljøloven, og derved legge et konstruktivt utgangspunkt for å iverksette korrigerende tiltak og gjennomføring av endringer og forbedringer?107 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle