top of page
Søk

Interpellasjon – Overtid og mulige brudd på arbeidsmiljøloven

Gjennom innsyn har Askøylisten fått informasjon om størrelsen på overtidsbruken for ansatte med mest overtid i perioden 2017-2021. Vi har også bedt om innsyn i inngåtte avtaler mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte angående utvidet bruk av overtid. Vi har også etterspurt innsyn i søknader som er sendt Arbeidstilsynet om utvidede overtidsrammer iht. arbeidsmiljølovens bestemmelser.


Bortsett fra avtaler med tillitsvalgte om overtid og redusert hviletid for stillingsgrupper involvert i smittehåndtering og vaksinering under koronapandemien, ser det ut til at det ikke foreligger søknader til Arbeidstilsynet eller skriftlige avtaler med tillitsvalgte om utvidet overtidsbruk i perioden 2017-2021.


For årene 2017-2021, er det mange ansatte som har flere hundre timer med overtid. Noen ansatte har langt over 300 timer overtid i flere av årene i perioden.

Resultatet av innsynsbegjæringene indikerer at det kan ha foregått systematiske brudd gjennom flere år på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid i Askøy kommune. De rapporterte overtidsvolumene kan representere mulige brudd på:

 • bestemmelsen om maksimal samlet arbeidstid i løpet av 24 timer

 • bestemmelsene om overtid i løpet av syv dager, fire sammenhengende uker og 52 uker

 • bestemmelsen om gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid over en 8 ukers periode

 • bestemmelsene om arbeidsfrie perioder i løpet av hhv. 24 timer og 7 dager

 • bestemmelsen om arbeidsfri på søn- og helgedager

Hensikten med arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, overtid, hviletid og pauser er å bidra til at den enkelte ansatte får korrekt lønn for utført arbeid, og sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører dem eller den nærmeste familien helsemessige og sosiale belastninger på kort og lang sikt. I tillegg skal arbeidstidsreglene forebygge at ansatte ikke er så slitne at de utgjør en risiko for kolleger, virksomheten og omgivelsene.


Systematiske brudd på regelverkets bestemmelser kan derfor ha betydelige negative konse­kvenser for ansatte, virksomheten og kommunens tjenesteleveranser. Derfor er det viktig å kartlegge omfanget av brudd på arbeidsmiljøloven i Askøy kommune, og hvilke systemer som utøves for å kontrollere at overtidsbruken forholder seg til lovens bestemmelser. På denne bakgrunn er det relevant å stille følgende spørsmål:

 • Har kommunen i perioden 2017-2021 ført kontroll med arbeidstakeres arbeidstid for å sikre at den kommunale virksomheten overholder arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og overtid?

 • Foreligger det rutiner og retningslinjer for kontroll av overtidsarbeid regulert av arbeids­miljø­loven, og føres det ettersyn med at rutinene og retningslinjene blir fulgt?

 • Foreligger det spesifikke oversikter over antall overtidstimer per ansatt som godtgjøres iht. tariffavtale, og som ikke regnes som overtid etter arbeidsmiljø­loven?

 • Har kommunen hatt rutiner for å sikre at ansatte ikke har/har hatt arbeidstidsordninger som gir uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at arbeidstidsordningene gjør det mulig å ivareta sikker­hets­­hensyn?

 • Har kommunen utøvd et systematisk arbeidsmiljøarbeid for å sikre medarbeidere et forsvarlig arbeidsmiljø og for å hindre overtredelser av arbeidsmiljøloven?

 • Har kommunen gjennom den omfattende overtidsbruken oppnådd å ha færre ansatte enn det reelle bemanningsbehovet?

 • Har kommunedirektøren, som arbeidsgiverrepresentant, i perioden 2017-2021 utført internkontroll for å sikre at arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og over­tid blir etterlevd?

 • Har gjennomgang av overtidsbruk i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser vært et tema i arbeidsmiljøutvalgenes møter i perioden 2017-2021?

 • Arbeidstilsynet skal bidra til at virksomheter kan følge arbeidstidsregelverket. Vil kommunen ta initiativ til å få et tilsyn fra Arbeidstilsynet for å få hjelp til å kartlegge omfanget av brudd på arbeidsmiljøloven, og derved legge et konstruktivt utgangspunkt for å iverksette korrigerende tiltak og gjennomføring av endringer og forbedringer?

Her er ordførers svar på spørsmålene som ble stilt i interpellasjonen. Svaret er datert 25. august 2021.


Ordfører sitt svar er basert på innhenting av opplysninger fra kommunedirektøren.


Arbeidsmiljølovens kap. 10 om arbeidstid er som påpekt i interpellasjonen viktige vernebestemmelser som skal sikre HMS hensyn.


Askøy kommune er en stor arbeidsgiver med mange ansatte. Overtidsarbeid benyttes i svært begrenset grad blant våre over 2000 ansatte, og arbeidsmiljølovens bestemmelser knyttet til arbeidstid utgjør i liten grad en utfordring. Interpellanten har mottatt oversikt som viser at av over 2000 ansatte er det kun mellom 30 – 45 personer som i årene 2017 – 2021 har jobbet over 100 timer overtid. For 5 – 10 av disse personene går omfanget ut over ordinært tillatt overtidsarbeid, og det skulle ha vært søkt om Arbeidstilsynets godkjenning eller valgt andre måter å organisere arbeidet på.


For de 30 – 45 ansatte som kommer opp i over 100 timer overtid i løpet av et år er dette i hovedsak knyttet til arbeid i forbindelse med at de inngår i beredskapsvaktordninger på

henholdsvis Vann og avløp, Brann og IT. I tillegg er her noen nøkkelpersoner som innehar spisskompetanse der det er vanskelig å fordele arbeidet til andre.


Ved beredskapsvakt som medfører overtidsarbeid på natt blir hviletid ivaretatt gjennom at de møter seinere på jobb dagen etter, med andre ord får nødvendig hviletid i sin betalte arbeidstid.


 • Det føres kontroll med arbeidstakernes arbeidstid. Dette gjøres gjennom tidregistreringssystem og turnussystem. Turnussystemet har automatisk kontroll opp mot gjeldende lov- og avtaleverk som en integrert del av løsningen. Alle timelister og overtidsarbeid skal etter gjeldende rutiner kontrolleres og godkjennes av nærmeste leder slik at det sikres at arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser følges.

 • Det føres ikke annet systematisk ettersyn av overtidsarbeid f.eks i form av planlagte stikkprøver og faste kontroller.

 • Det skilles i utgangspunktet ikke mellom tariffovertid og arbeidsmiljølovovertid da systemløsningene ikke støtter et slikt skille, og det sjelden jobbes så mye at det er behov for et slik skille. Ved behov må det derfor gjøres manuelle beregninger.

 • Kommunen har med utgangspunkt i lov- og avtaleverk grundige prosesser knyttet til utformingen av ulike arbeidstidsordninger.

 • Det utføres et systematisk arbeidsmiljøarbeid i samsvar med internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter).

 • Kommunen benytter i begrenset grad overtidsarbeid. Overtidsarbeid benyttes i noen tilfeller der rekrutteringsprosesser tar tid og det er vanskelig å rekruttere den kompetansen det er behov for.

 • Det er god internkontroll på området arbeidstid og overtid gjennom at det foreligger godt etablerte retningslinjer, prosedyrer og systemstøtte for å sikre god praksis og kontroll. Området er ikke vurdert som et område med høy risiko. Kommunedirektøren vil likevel vurdere om det bør legges inn flere kontrollaktiviteter knyttet til bruk av overtid.

 • Arbeidsmiljømessige belastninger, herunder arbeidstid, har spesielt i koronaperioden vært tema i nærværsutvalg, fag NU og AMU.

 • Det vurderes ikke å være behov for et tilsyn fra Arbeidstilsynet. Kommunen er allerede godt i gang med å se på omlegging av arbeidstidsordningene der dette er nødvendig, og en har god oversikt over hvilke korrigerende tiltak som skal iverksettes.0 kommentarer

Comentarios


bottom of page