top of page
Søk

Kommunal sendrektighet

Innbyggere som sokner til Fromreide Vassverk SA, er nå inne i det tredje året der de ikke kan drikke vannet fra springen. Vannverket har problemer med å rense vannet fra råvannskilden. Vannet må derfor kokes før det brukes i husholdningene. Når befolkningen får urent drikkevann i springen over så lang tid, representerer dette et folkehelseproblem.


Fromreide Vassverk SA har ønsket at kommunen skal ta ansvaret for å levere vann til vannverkets abonnenter. Kommunen har lagt en ny ledning som gjør det mulig å levere rent vann fra Oksnes vannverk. Imidlertid har det vært langdryge samtaler mellom Fromreide Vassverk SA og kommunen om hvilke ledningsstrekk og installasjoner kommunen skulle overta driftsansvaret for.


Kommunen og Fromreide Vassverk SA kom ikke til enighet. Saken ble sendt over til politisk behandling, og i mars i år gjorde kommunestyret et vedtak. Vedtaket la hovedpremissene for en kommunal overtakelse. Samtidig ble det i vedtaket henvist til at en overtakelsesavtale burde baseres på anbefalingene gitt i Norsk Vann sin veileder «Kommunal overtakelse av vannverk organisert som andelslag eller samvirkeforetak». Gjennom vedtaket kommunestyret gjorde, var intensjonen at kommunen skulle kunne overta Fromreide Vassverk SA raskt og smidig. Da ville abonnentene snarlig kunne få rent vann i springen igjen.


Dessverre har ikke den kommunale overtakelsen av vannverket gått så raskt som forventet. Vannverket oppfatter at kommunen gir lite informasjon om fremdrift og prosessen som følges. Kommunens administrasjon hevder at det er mye som skal dokumenteres før kommunen kan komme med et forslag til overtakelsesavtale.

For å bli opplyst om overtakelsesprosessen og videre tidsplan, stilte Askøylisten ordfører noen konkrete spørsmål i siste kommunestyremøte. Vi ville gjerne få svar på om Fromreide Vassverk SA var invitert med i arbeidet om å utarbeide en overtakelsesavtale, om hva kommunen vurderte som utestående forhold og hvilken tidsplan man så for seg for den videre prosessen. Vi ville også gjerne vite hvordan kommunedirektøren hadde prioritert overtakelsesprosessen, slik kommunestyret hadde gitt føringer for i sitt vedtak.

Svaret vi fikk, viser at administrasjonen har et svært byråkratisk ståsted i sin behandling av saken. De viser til at de trenger mer informasjon, at det trengs tid til å gjennomgå mottatt informasjon og at kommunen trenger større rettigheter til private eiendommer enn det vannverket har hatt. På bakgrunn av sakens «kompleksitet», kan ikke kommunen gi noen konkret tidsplan for overtakelsen. Det blir også sagt at kommunedirektøren har gitt saken høy prioritet.


Askøylisten mener at overtakelsesprosessen kunne vært gjennomført mer effektivt dersom anbefalingene i Norsk Vann sin veileder hadde blitt fulgt.


I veilederen anbefales det at både kommune og vannverk er inkludert i prosjektorganisasjonen som skal arbeide fram grunnlaget for en overtakelsesavtale. Kommunen har ikke invitert vannverket med i dette arbeidet. Det kan medføre at avklaringer og innhenting av informasjon tar lengre tid enn nødvendig.


Som det står i veilederen, er kommunen normalt den sterke parten når det er snakk om kommunal overtakelse av private vannverk. Det fastslås derfor at en kommune som opptrer arrogant i forhold til vannverket, står i fare for å etablere et dårlig forhandlingsklima som igjen reduserer muligheten for å komme fram til gode løsninger for alle parter. Vi mener at Askøy kommunes manglende involvering av vannverket i arbeidet med den kommunale overtakelsen, har gitt et svært dårlig samarbeidsklima mellom kommune og vannverk.


I veilederen står det også at en overtakelse må oppnås innenfor rammene av gjeldende regelverk. Dette innebærer en balansegang mellom pragmatiske løsninger innenfor regelverkets rammer og avveininger av politiske og økonomiske hensyn på kort og lang sikt.


Denne balansegangen kunne kommunen vært flinkere til å håndtere. Slik det er nå, virker det som det bare er kommunens «byråkratiske» behov som vektlegges. Hadde prosessen vært kjørt mer pragmatisk, og med et godt samarbeid mellom vannverk og kommune, er vi sikker på at datoen for at abonnentene får rent kommunalt drikkevann i springen, kunne vært i sikte.


Askøylisten vil derfor oppfordre kommunedirektøren til å gå nærmere inn i saken for å vurdere om det kan settes ytterligere fortgang i arbeidet med å få gjennomført den kommunale overtakelsen av Fromreide Vassverk SA. Det vil alle involverte parter være tjent med.0 kommentarer

Comments


bottom of page