top of page
Søk

Kommunestyremøte på nett – muligheter og utfordringer

I går ble kommunestyremøtet gjennomført som et nettmøte. Selv om et digitalt møte ikke fullt ut kan erstatte et fysisk møte, er dette en møteform som kan bidra til at politiske prosesser fungerer også i tider hvor vi ikke kan møtes fysisk.

Det var mange saker på sakslisten. Bl.a. var det flere valgsaker, lovlighetskontroller, interpellasjoner og en plansak. Valgsakene viste at det tar lengre tid å få gjennomført valg via nettet enn i et normalt møte.


Lovlighetskontrollene som var på sakslisten, var bl.a. knyttet til en reguleringsplan på Fureneset i Kollevåg og til behandlingen av om kommunen skulle slutte seg til byvekstavtalen.


Folkeaksjonen nei til bompenger hadde reist lovlighetskontroll av vedtatt plan på Fureneset fordi de mente at planforslaget ikke tok hensyn til kjent informasjon om forurenset grunn, eller tatt hensyn til mulige fremtidige setninger og utslipp av skadelige miljøgasser fra gammelt avfallsdeponi. Askøylisten støttet kravet om at saken burde tas opp til ny behandling. Våre egne undersøkelser viser at det er planlagt boliger og lekeplass over gammel fylling. Miljøundersøkelsen fra 2015 dekker ikke godt nok disse områdene. Det er derfor stor usikkerhet om fremtidige beboere vil kunne bli plaget med utslipp og setninger fra de gamle fyllingene. Flertallet i kommunestyret (H, FRP, PP, SP, KRF og V) ønsket ikke en ny vurdering av om det kunne være spesifikke miljøutfordringer knyttet til det som skal bli et fremtidig boområde.

Askøylisten hadde fremmet krav om lovlighetskontroll av vedtaket om at Askøy skulle slutte seg til byvekstavtalen. Vi mener at saken om byvekstavtalen var mangelfullt utredet og opplyst. Spesielt satte vi søkelyset på at ikke alle vedlegg til avtalen var tilgjengelige i sin helhet, samt at det ikke var tilstrekkelig opplyst at prosjekter vil bli prioritert ut fra mer omfattende kriterier enn det som kom frem av saksutredningen. I den ble det fremstilt som om Askøy var garantert en større økonomiske ramme, uavhengig av hvordan samfunnsnytten til våre lokale prosjekter blir vurdert. Askøylisten mener at ulike sider ved modellen som veivesenet skal bruke i sin vekting av prosjekter, burde vært mye grundigere omtalt og vurdert i rådmannens saksutredning. Dersom det hadde vært gjort, tror vi at flere ville vurdert at de økonomiske garantiene for tiltak i vår kommune på langt nær er så sikre som rådmannen ga uttrykk for.

En viktig sak som var oppe til behandling, var sluttbehandlingen av planforslaget for Marikoven kai og næringsområde. Dette er en plan som har engasjert mange innbyggere i Marikoven. Det har kommet mange gode innspill underveis. Askøylisten har arbeidet grundig med å finne et kompromiss som ivaretar både innbyggeres og tiltakshavers interesser. Til møtet i går, hadde vi utarbeidet et forslag i samarbeid med AP. Dette forslaget legger opp til en mer moderat og styrt utbygging enn det som rådmannen foreslår. Flere andre forslag ble også fremmet. Dessverre ble saken avgjort gjennom en svært rotete avstemming. Trolig er det mange av kommunestyrets politikere som ikke helt forstår hva som ble vedtatt. Vedtaket inneholdt tilleggspunkter som står i direkte motstrid til planbestemmelsene. Innbyggere i Marikoven hadde fortjent en bedre politisk beslutningsprosess enn det som ble resultatet. Vi i Askøylisten tror at «omtrentlige» vedtak, som vi ble presentert for i går, fører til ineffektivitet i politiske og administrative prosesser.


I nettmøtet, ble Askøylistens gruppeleder nok en gang angrepet for å være mer opptatt av formaliteter og lovlighetskontroller enn politikk og effektivitet. Nå begynner disse påstandene å fremstå som en godt planlagt svertekampanje, spesielt fra FRP. Når Askøylisten fremmer forslag og støtter lovlighetskontroller, er det fordi vi mener dette ivaretar innbyggeres interesser og sikrer gode politiske prosesser. Dette provoserer FRP, som tydeligvis synes at omtrentlighet og uklare politiske vedtak er tjenlig. Under debatten i møtet, opplevde vi også en varaordfører som mister kontroll over egen argumentasjon. I stedet for å diskutere sak, gikk han igjen til personangrep. Når en ikke evner å argumentere politisk og saklig, er det kanskje bedre å la tausheten tale. Her har varaordfører mye å lære.


Et nettbasert kommunestyremøte kan gi gode muligheter for konstruktiv politisk behandling av saker. Dette betinger imidlertid at sakslisten er overkommelig, at møteledelsen er god og at det er relevant kompetanse fra administrasjonen til stede under møtet. Konklusjonen må bli at kommunestyremøter på nett i Askøy har et betydelig forbedringspotensial. Vi får håpe at det kan utløses dersom det blir flere nettbaserte kommunestyremøter.
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commenti


bottom of page