top of page
Søk

Krav om lovlighetskontroll

Sammen med MDG, vil Askøylisten kreve lovlighetskontroll av to vedtak fattet i siste kommunestyremøte, som ble avholdt 15. februar. Vi mener at det er viktig å få avklart lovligheten av vedtak fattet i sak om mulig kjøp av eiendom i Myrane og i sak der reguleringsplanen for Lønvarden Sør ble sluttbehandlet.


Selv om Askøylisten har blitt kraftig kritisert av våre politiske motstandere for at vi har krevd lovlighetskontroll av ulike saker, mener vi at det er på sin plass å utfordre to av flertallsvedtakene som kommunestyret gjorde i februar. Dette er ikke omkamp, mangel på tillit eller forsøk på trenering. Det er bruk av en demokratisk rett for å få kontrollert om flertallets vedtak er i henhold til lover og regler.


De to vedtakene som utfordres denne gang, gir føringer for hvordan lokaldemokratiet praktiseres og hvordan vi forvalter kommunens arealer.


I saken om mulig kjøp av en eiendom i Myrane, hadde administrasjonen underlagt hele saksunderlaget lovbestemt taushetsplikt. Lovbestemt taushetsplikt kan bare gjøres gjeldende for konkrete opplysninger og ikke hele sakskomplekset. Vi mener at det er kritikkverdig av administrasjonen og kommunestyrets flertall å unnta alle saksdokumentene fra offentlighet når loven ikke gir adgang til det.


På grunnlag av at alle dokumentene var underlagt taushetsplikt, og fordi kommunens interesser kunne utfordres, besluttet kommunestyret å lukke kommunestyremøtet da saken skulle behandles. Vi mener at det er betenkelig å lukke et kommunestyremøte når dette baseres på en omtrentlig bruk av offentlighets- og kommuneloven.


Det er grunnlovsfestet at allmenheten skal kunne være til stede under møter i folkevalgte organer. Det er strenge kriterier for å lukke slike møter. Åpne møter er av avgjørende betydning for at innbyggere, og andre, kan sikres innsyn, kontroll og informasjon om saksdokumenter, forslag og vedtak i sakene som behandles.


Kravet om lovlighetskontroll av vedtaket om å lukke møtet under behandling av saken om mulig kjøp av eiendom i Myrane, fremmes for å få vurdert om dette vedtaket er gjort i strid med offentlighets- og kommuneloven. For å forsvare den enkeltes rett og mulighet til å følge med på det som skjer i kommunestyret, mener vi at det er viktig å få kontrollert om det var lovlig å lukke møtet. Lokaldemokratiet skal ikke svekkes av kommunens overdrevne trang til å hemmeligholde saksdokumenter.


Den andre saken der vi ønsker å få lovlighetskontroll av flertallsvedtaket, gjelder godkjenning av en større reguleringsplan, Plan 499, på Lønvarden. Denne planen legger til rette for 306 nye boenheter. Det er en ambisiøs plan som vil sette et betydelig avtrykk i naturen og legge et press teknisk og sosial infrastruktur.


I 2021 vedtok Utvalg for teknikk og miljø at sluttbehandlingen av denne planen skulle avvente ny arealdel i kommuneplanen fordi det var utfordringer knyttet til skolekapasitet og kryssløsningen mellom fylkesvei og avkjøringen til boligfeltene på Lønvarden.


I stedet for å avvente vedtak av ny arealdel til kommuneplanen, ble planforslaget fra 2020, trolig etter ønske fra utbygger, fremmet til sluttbehandling allerede i siste kommunestyremøte. Selv om det er kommet ny kunnskap om betydningen av både naturmangfold og av klimabelastninger de siste årene, ga ikke administrasjonen noen vurdering av det fire år gamle planforslaget. I det minste burde administrasjonen gitt et innspill om planforslaget var tilstrekkelig i forhold til nye statlige føringer og retningslinjer.


Det utbyggervennlige flertallet i kommunestyret vedtok planforslaget. Vi ønsker å få kontrollert lovligheten av dette vedtaket.


Vi mener at naturmangfoldet i planområdet er utilstrekkelig vurdert etter kravene i naturmangfoldloven. Planforslaget konstaterer at det ikke finnes rødlistede arter i planområdet. Seinere års kartlegging av det aktuelle utbyggingsområdet, har påvist de sårbare naturtypene kystlynghei og åpen jordvannsmyr. Planens konsekvens for disse naturtypene er ikke drøftet og vurdert, og vi mener at det er i strid med kravene i naturmangfoldloven.


Nylig er det også kommet en anmodning fra Stortinget om at myr ikke skal bygges ned. Det må også utbyggere på Askøy forholde seg til.


Siden Plan 499 legger til rette for en større utbygging, er det et krav om planen skal inneholde en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). ROS-analysen som er gjennomført, er basert på utdaterte akseptkriterier og mangler vurdering av viktige realiteter knyttet til naturbasert sårbarhet.


Planforslaget har også tatt i betraktning en mindre klimakonsekvens for nedbør enn det som er kravet. Dette kan bidra til at de planlagte løsningene for overvannshåndtering er underdimensjonerte.


Det er også en vesentlig mangel ved det vedtatte planforslaget at barn og unges representant i plansaker ikke har vært involvert. For å få realisert gode leke- og aktivitetsområder i nye boligfelt, er det svært viktig at barn og unges synspunkter og interesser kommer frem og blir tatt hensyn til. Det er en mangel ved planforslaget at barn og unges synspunkter ikke har vært innhentet i planprosessen.


I det siste har det vært sterkt søkelys på den «ukontrollerte» nedbyggingen av natur i Norge. Ved å kreve lovlighetskontroll av godkjenningen av Plan 499, sikrer vi at forvaltningen av Askøy kommunes arealer gjøres på grunnlag av oppdatert kunnskap og oppdaterte føringer og regler. Det er viktig, både for å møte klimautfordringene og for å sikre at kommende generasjoner kan oppleve naturmangfold og gode oppvekstmuligheter. 

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page