top of page
Søk

Manglende styring med kommunale investeringer

I det siste har det vært både politisk og offentlig oppmerksomhet omkring styringen av kommunens investeringsprosjekter. Dette har bl.a. vært illustrert ved den den voldsomme kostnadsøkningen som har blitt rapportert for Oksnes vannbehandlingsanlegg.


Askøy kommune har en relativt stor investeringsportefølje. Oppgraderinger av vann- og avløpssystemene består av mange delinvesteringer. Samtidig har kommunens større investeringer knyttet til utvikling av Myraneområdet, bygging av ny idretts- og svømmehall og skoleutvidelser.


For å finansiere alle investeringsprosjektene, må kommunen ta opp lån. Kommunen har en svært høy lånegjeld. Løpende renter og avdrag på disse lånene, belaster driftsbudsjettet i stor grad. De svært høye lånekostnadene går dessverre på bekostning av viktige kommunale tjenester.


For at de vedtatte investeringsprosjektene skal nå vedtatte mål, må de planlegges, styres og kontrolleres slik at de kommer i havn innenfor de tids- og økonomiske rammer som er satt.  Investeringsprosjekter som bommer på målene, vil påvirke kommunens økonomi negativt. Dette kan gi et redusert tjenestetilbud, dyre tjenester og et høyt kommunalt avgiftsnivå.


Dessverre må det konstateres at styringen og kontrollen med flere investeringsprosjekter har vært mangelfull. Det har vært satt søkelys på dette fra politisk hold ved flere anledninger. I et av de siste formannskapsmøtene ble gjennomføringen av investeringsprosjekter diskutert.


I møtet, var kommunedirektørens budskap at det var «vanskelig» å vite hva politikerne ønsket rapportert. Det ble en diskusjon om rapporteringsformat og rapporteringsfrekvens. Askøylisten mente dette var en avsporing av det debatten burde dreie seg om.


Forvaltningsrevisjoner, politiske vedtak og kommunens økonomireglement legger klare føringer for hvordan prosjekter skal besluttes og gjennomføres. Diskusjonen burde derfor dreid seg om hvorfor disse viktige prinsippene ikke er implementert, og ikke om hvordan framdriftsrapportene skal se ut.


Dessverre var ikke formannskapets flertall interessert i denne debatten. De ønsket heller ikke at kommunedirektøren svarte på spørsmål fremmet til framdriftsrapporten for kommunens største investering, ny idretts- og svømmehall i Myrane.


Kommunen har tidligere hatt større kostnadsoverskridelser på ulike investeringsprosjekter. For å lære av dette, og unngå uforutsette overskridelser for nye prosjekter, har kommunen gjennomført forvaltningsrevisjoner og oppdatert økonomireglementet med prosessbeskrivelse for større investeringsprosjekter.


Forvaltningsrevisjoner viste svikt i mange ledd i kommunens investeringsprosjekter.  Beslutningsgrunnlaget for investeringer var ikke godt nok. Det var manglende oversikt og kontroll på framdrift og økonomi og løpende rapportering om prosjektstatus var mangelfull.


Forvaltningsrevisjonens funn og anbefalinger ble bakt inn i kommunens økonomireglement. Der er det et eget kapittel som beskriver hvordan større investeringsprosjekter skal gjennomføres. For mange av prosjektene innenfor vann- og avløpsområdet, er det åpenbart at investeringer gjennomføres i strid med det som er nedfelt i kommunens økonomireglement.


Hvorfor er det slik? En av årsakene er nok knyttet til organisasjonskulturen som vi finner i VA-enheten. Denne organisasjonskulturen er bl.a. omtalt i SINTEF-rapporten etter hendelsen med sykdomsfremmende drikkevann i 2019.


Et særtrekk ved denne kulturen er at den er preget av at «sånn har vi alltid gjort det» holdninger. Det fører til at prosedyrer og retningslinjer ikke alltid etterleves lojalt. Enheten har vært vant til å få et årlig romslig rammebudsjett for investeringer ved budsjettbehandlingen på slutten av hvert år. Det har bidratt til at det alltid har vært investeringsmidler tilgjengelig, og at budsjett- og kostnadsstyring blir tilsvarende svak.


Resultatet har blitt, at det alltid virker som om VA-prosjektene blir mer kostbare enn det som skisseres når investeringsbehovet meldes. Askøylisten har også påpekt at kontraktsstrategien i prosjektet for ny idretts- og svømmehall, trolig vil gi en prosjektkostnad som er mange titalls millioner høyere enn det som hadde vært mulig å oppnå med normal markedskonkurranse.

   

Askøy kommune har ikke råd til at investeringsprosjekter gjennomføres med manglende planlegging, styring og kontroll.


Askøylisten mener derfor at administrasjonen snarest må sørge for å etterleve økonomireglementets føringer for gjennomføring av investeringsprosjekter. Alle forhold og endringer som kan påvirke framdrift og økonomi i prosjektene må rapporteres snarest mulig til politisk nivå.  Det må også utarbeides rutiner som beskriver premissene for kontraktsstrategiene som legges til grunn i det enkelte prosjekt.


Sist, men ikke minst, det må gjennomføres en grundig vurdering av avsluttede investeringsprosjekter. Dette vil sikre at en utnytter prosjekterfaringer som et kunnskapsgrunnlag for læring og forbedring. Dessverre har kommunen ikke utnyttet denne læringskilden godt nok. Det koster kommunen dyrt og bidrar til en svak kommuneøkonomi og et høyt avgiftsnivå. 
 

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page