top of page
Søk

«Ny kurs» - nye kutt?

Da den nåværende posisjonen overtok, gikk de offensivt ut og proklamerte at de skulle få Askøy tilbake på rett spor. Varaordfører Stenseide uttalte at de ville få økonomien i balanse fra 2020 og i årene fremover. Som et ledd i dette arbeidet, ville samarbeidspartiene rullere skolebruks­planen og barnehageplanen. Varaordfører Stenseide avfeiet overfor AV «..at det ligger noe dramatikk i dette.» Vel, kommunestyremøtet i går tyder på noe annet.


Nå har vi kommet godt inn i 2020. Vi ser klarere hvordan posisjonen styrer for å få økonomisk balanse. Det er gjennom kutt i tjenestetilbud, nedleggelse av en kommunal barnehage og reduksjon i tilskuddene til idrett og frivillighet. Disse kuttene, som sikkert ikke er de siste som må gjennomføres, kommer i tillegg til et betydelig budsjettert driftsunderskudd i 2020. Posisjonen må bruke mer enn 50 millioner av disposisjonsfondet (kommunens sparebøsse) for å få 2020-budsjettet i balanse. Hvis det er dette som kalles en «nøktern og ansvarlig økonomisk politikk» i den politiske plattformen, så må vi være forberedt på nye dramatiske kutt i det kommunale tjenestetilbudet fremover.


I kommunestyret i går, vedtok posisjonen å legge ned Askøy Forum barnehage. Begrunnelsen for nedleggelsen er at kommunen har flere barnehageplasser enn det er førskolebarn. For å håndtere dette, vil posisjonen legge ned en kommunal barnehage med fullt belegg og god søkning. En god barnehage og et godt barnehagemiljø raseres. Foreldre opplever at barna mister en viktig del av oppvekstmiljøet sitt. En sammensveist barnegruppe må finne et nytt barnehagetilbud her og der i andre geografiske områder.

Hvorfor må vi legge ned en populær og veldrevet kommunal barnehage for å håndtere en overkapasitet i barnehagesektoren? Det er et godt spørsmål som det ikke er et logisk svar på. Det vi ble fortalt i kommunestyremøtet i går, var at nedleggelsen var et resultat av «hestehandel» innad i posisjonen. Høyre ønsket en annen kommunal barnehage nedlagt, men aksepterte at deres synspunkt måtte vike siden de måtte ta vare på «samholdet» i flertallsposisjonen. En veldrevet kommunal barnehage måtte derfor ofres i en politisk hestehandel.


På Askøy er den største overkapasiteten av barnehageplasser å finne i private barnehager. Ville det ikke da være mer fornuftig å legge ned noen av disse plassene? I likhet med andre opposisjonspartier, ville vi i Askøylisten undersøke mulighetene for å redusere noe av overkapasiteten i de private barnehagene. Vi nådde ikke frem med dette synspunktet. Posisjonen ville at reduksjonen skulle tas i de kommunale barnehagene. Vi i Askøylisten er betenkt over at kutt i barnehagesektoren utelukkende skal tas i kommunale barnehager. Dette innebærer en urimelig skjerming av interessene til kommersielle eiere av barnehager. Vi tror heller ikke at en slik reduksjon av barnehagekapasitet tar nødvendig hensyn til hva som er til barnas beste.


Et annet kutt som ble vedtatt, var en reduksjon i den kommunale støtten til idrett og frivilligheten. Dette virker paradoksalt siden et viktig punkt i den politiske plattformen til posisjonen er: «Styrke fokuset på frivillig arbeid i kommunen i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.» Hvis styrking av «fokuset» innebærer en svekkelse av den økonomiske støtten til frivilligheten, da er vi på en foruroligende kurs. I tillegg svekkes idrettsbudsjettet ved at leieinntektene fra barnehagen i Askøy Forum faller bort. Frivillighet og barne- og ungdomsarbeid er helt avgjørende for et godt folkehelsearbeid og for å utvikle trygge og trivelige oppvekst- og bomiljø. Det er trist at et slikt fundamentalt samfunnsarbeid svekkes fordi posisjonen mener dette er nødvendig for å få økonomien i balanse igjen. Posisjonen sier at denne økonomiske politikken er nødvendig for å løse utfordringene som ligger foran oss. Hvilke utfordringer som er viktigere enn å støtte frivilligheten, kulturen og barne- og idrettsarbeidet i kommunen, skulle vært interessant å få mer kunnskap om.


Kvaliteten på Askøysamfunnet og de kommunale tjenestene, avhenger i stor grad av hvilke økonomiske prioriteringer som gjøres. Askøylisten ønsker å styrke kommunens inntekter for å opprettholde og utvikle de kommunale tjenestene. Vi er spesielt opptatt av gode kommunale tjenester til dem som trenger disse mest. Slik økonomien styres, må vi dessverre være forberedt på nye, vesentlige kutt i tjenestetilbudet til barn og unge og de svakeste blant oss. Vi i Askøylisten skal kjempe mot dette. Vi håper også at noen av partiene i flertallskoalisjonen etter hvert ser at den sosiale profilen på kursen kommunen nå styres etter, ikke er til det beste for mange av Askøy sine innbyggere. For å sitere en kjent fjellvettregel, det er ikke for sent å snu.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page