top of page
Søk

Politisk juleferie

Kommunestyret sitt desembermøte markerer slutten på nok et lokalpolitisk år. Et fast punkt på sakslisten i dette møtet, er behandlingen av budsjettet for neste år og økonomiplanen for de neste fire årene.


Kommunedirektøren hadde utarbeidet et budsjettforslag som inneholdt flere usosiale kutt og utsettelse av høyst påkrevde investeringer. Askøylisten engasjerte seg derfor sterkt i å utarbeide et alternativt budsjettforslag sammen med våre samarbeidspartnere.

I vårt budsjettutkast prioriterte vi å reversere usosiale kutt. Vi ville også sikre investeringene til ny idrettshall på Myrane og ny barneskole på Erdal. Dette er svært påkrevde tiltak. Tilstanden til nåværende Askøyhall er dårlig, og vi kan risikere at denne blir stengt på kort varsel.


Skolesituasjonen på Erdal har vært prekær i lang tid. Spesielt er situasjonen i barneskolen utfordrende. Det er mange midlertidige løsninger, og arbeidsforholdene for både ansatte og elever er lite tilfredsstillende.

For å kunne endre på kommunedirektørens budsjettforslag, har vi økt inntekter, redusert kostnader og tatt ut noen foreslåtte investeringer.


De viktigste grepene vi tok, var å legge til rette for at kommunen skal ta utbytte fra Askøy Kommunale Eiendomsselskap, legge inn forventning om innbetalinger fra havbruksfondet, reduksjon av politikerlønninger, reduksjon av strømutgifter og forventning om mer effektiv bruk av kommunens ressurser.

Disse tiltakene ga oss mulighet til å sikre fortsatt drift av barnehagen på Ramsøy, oppfylle kravet om lærernorm og lovfestet rett til spesialundervisning i skolene, øke rammetilskuddene til frivillige lag og organisasjoner, opprettholde ulike tilbud innenfor helse og omsorg (Frisklivssentralen, støttekontakt, kreftkoordinator, omsorg for syke og døende barn, brukerstyrt personlig assistanse, ergoterapi og hverdagsrehabilitering, bistand ved demens) og tilstandskartlegging av slam­depo­nier på Herdla.


På investeringssiden sikret vi fremdrift og realisering av ny barneskole på Erdal og ny idrettshall i Myrane. For å få dette til, måtte vi ta ut investeringene til kapasi­tets­økning i Struss­hamn/Kleppe skolekrets og utvidelse av Erdal Ungdomsskole.


Tidligere år har Askøylisten vært villig til å bruke eiendomsskatt for å øke kommunens inntekter. I år mener vi at det ikke vil være riktig siden vi lever i en dyrtid.


Økte renteutgifter, økte priser på mat og bensin, økte kommunale avgifter og økning av bompengene fører til at flere og flere vil slite med trang privatøkonomi. Bare økningen i bompengeprisen i Askøypakken, som flertallet i kommunestyret støtter, fører til at familier vil få årlige tilleggsutgifter på nærmere 4000 kroner. Dette tilsvarer typisk beløpet som eiendomsskatten ville medføre.


Det kan derfor fremstå som et paradoks at de som er prinsipielt mot eiendoms­skatt, lett aksepterer økning av bompengeavgiften. Spesielt når bompenger rammer de med svakest økonomi sterkest.


Dessverre fikk ikke budsjettforslaget, som vi fremmet sammen med AP, MDG, Rødt og Uavhengig, flertall.

Budsjettdebatten forgikk stort sett i saklige former. Unntaket var når gruppeleder fra FrP «skremte» med at dersom det ble stemt for vårt alternative budsjett, ville det åpnes opp for at kommunedirektøren kunne innføre parkeringsavgift fra 1. januar neste år. Selv om vi hadde lagt som forutsetning, i likhet med kommunedirektøren, at en ordning med parkeringsavgift måtte utredes før den ble vedtatt innført, hakket man på denne uetterrettelige påstanden.


Mange spør seg sikkert om det har noen betydning hvilket budsjettforslag som blir vedtatt. Det må vi svare et klart ja på.


Spesielt skolesektoren vil merke en forskjell. Posisjonen (partier på høyresiden av den politiske aksen) brukte ikke en krone på å styrke rammen til sektor skole. De prioriterte heller å skyve fram investeringen til et minnesmerke om et historisk sjøslag i Florvåg med ett år. Det betyr at posisjonen synes det er viktigere å bruke driftsmidler til å dekke kapitalkostnadene til dette minnesmerket foran styrking av skolebudsjettet.


Sektor skole står i fare for å måtte redusere med 7,6 årsverk fordi posisjonen ikke kompenserte fullt ut for lønnsutviklingen til lærere. Kommunedirektøren har også varslet behov for å gjennomføre uspesifiserte innsparinger på mangfoldige millioner. Hvordan dette vil påvirke skolehverdagen til ansatte og elever, gjenstår å se. Uansett blir 2024 et svært utfordrende år for skolesektoren.


Posisjonens budsjett skyver byggingen av Erdal barneskole ut i det blå. Budsjettet gir også usikkerhet om finansieringen av ny idrettshall i Myrane.


For Erdal barneskole trekker posisjonen OPS (Offentlig-privat samarbeid) fram som en løsning som vil dempe de økonomiske belastningene for kommunen. Investeringskostnadene vil bli redusert, men belastningen på driftsbudsjettet vil bli tilsvarende høy. Dette har ikke kommunen rygg til å bære.


OPS innebærer at private finansierer prosjektering, bygging, vedlikehold og drift av skolen som skal bygges. Kommunen inngår en langsiktig «leiekontrakt» der man må betale for kostnader og tjenester som en privat investor har forskuttert. Dette gir høye årlige kostnader, samtidig som det er den private investoren som vil få glede av verdiøkningen til bygget.

Bruk av OPS fremstår mest som en politisk ideologi, spesielt når man tar i betrakt­ning at forskning har vist at OPS-modellen kan bli svært kostbar for kommuner. Posisjonens forslag om å bruke OPS for å bygge Erdal barneskole, fremstår derfor mest som et forsøk på å skjule et «løftebrudd» om ny barneskole på Erdal.


Uansett, budsjett og økonomiplan ble vedtatt, og det er en milepæl i lokalpolitikken. Tiden vil vise om vedtaket vil gi en god kommuneøkonomi som sikrer kommunens innbyggere gode tjenester på kort sikt, samtidig som hensynet til økonomisk bærekraft for kommende generasjoner ivaretas.


Askøylisten vil benytte anledningen til å ønske alle lokalpolitikere og andre som følger lokalpolitikken, en riktig god og fredelig julehøytid.0 kommentarer

Comments


bottom of page