top of page
Søk

Valgkampen er i gang

Som sikkert de fleste har registrert, har markedsføringen av politikk og kandidater til høstens lokalvalg, startet. I lokalavisen og på sosiale media ser vi presentasjoner av listetopper, ordførerkandidater, slagord og politiske utspill.


Også i kommunestyrets junimøte ble enkelte saker preget av den kommende valgkampen. Noen prøvde å sette spørsmålstegn ved andres politiske standpunkter. Andre ønsket tydeligvis å mistenkeliggjøre enkeltindivider for «ikke å rydde opp etter seg» da det ble utbetalt reglementert etterlønn etter forrige valgperiode.


Det er helt naturlig at den lokalpolitiske debatten blir skarpere i et valgår. Alle som stiller til valg, prøver å vinne oppslutning ved å få profilere egne standpunkter i enkeltsaker og på ulike politikkområder. Forhåpentligvis vil de fleste gjøre dette ved å argumentere for egen politikk, mer enn å rakke ned på andres. Askøylisten håper at årets valgkamp i liten grad vil preges av politisk spill, personangrep og halvsannheter.


Askøylisten har utarbeidet et bredt program der vi redegjør for hva vil prioritere, hva vi vil arbeide for og hvordan vi ønsker at lokaldemokratiet skal fungere. Dette innebærer at vi er realistiske, hardtarbeidende, ærlige og at vi aktivt taler innbyggeres sak.


Vi går ikke til valg på kostbare nye tiltak, luftige løfter og bastante politiske absolutter. Vi går til valg på at vi skal arbeide samvittighetsfullt for at politiske vedtak ivaretar svake grupper, er basert på kunnskap, tar natur- og klimautfordringene på alvor og at vi ivaretar interessene til generasjonene som kommer etter oss. Skal vi få til en langsiktig og bærekraftig utvikling av kommunen, kreves det at man legger inn disse perspektivene i enhver sak som kommer til behandling.


I de to periodene vi har bak oss, har vi samarbeidet med interessegrupper og enkeltpersoner, og talt deres sak. Noen ganger har vi fått gjennomslag for det vi har kjempet for, andre ganger har vi havnet i mindretall. Enten vi har vært i posisjon eller opposisjon, så har vi arbeidet konstruktivt. Vi har fått gjennomslag i mange saker. Askøylisten skaper lokalpolitiske resultater ved å stille spørsmål, reise interpellasjoner og fremme alternative forslag til vedtak.


Våre listekandidater er motiverte for å bidra til utvikling av kommunen. Fremover vil du møte oss regelmessig ulike steder i kommunen. Der kan du ta en prat med oss om saker som opptar deg. Vi er lydhøre, og vi har vist at vi kan omsette dine oppfatninger og meninger til politiske vedtak. Vi ønsker å være et pålitelig ombud som kan påvirke politiske vedtak i din favør.

I kommende valgperiode, vil det være mange viktige saker som skal behandles. Askøylisten er klare for å utkjempe politiske kamper for å få gjennomslag for våre standpunkter og for vårt program. Selv om det dannes brede politiske flertall i saker, så vil det kompromisset flertallet samler seg om, være avhengig av styrken til enkeltaktørene. Dersom du deler vår politiske ambisjon, er det viktig at vi sammen sørger for at Askøylisten blir sterke også i neste periode.0 kommentarer

Comments


bottom of page