top of page
Søk

Vekst koster

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan, viser med all tydelighet at den høye innbyggerveksten i kommunen koster.


Gjennom mange år, har det politiske flertallet stått for en politikk som har lagt til rette for sterkest mulig vekst. Dette er sikkert motivert av troen på at innbyggervekst vil styrke kommunens økonomi og attraktivitet.


Tallene som kommunedirektøren har lagt fram, viser imidlertid at innbyggerveksten vil koste innbyggerne dyrt. Den raske veksten har lagt et betydelig press både på teknisk og sosial infrastruktur. Derfor har det blitt nødvendig å bygge nye skoler, oppgradere vann- og avløpssystemene og legge til rette for større kapasitet innen helse- og omsorg.


Oppgradering og utvikling av infrastrukturen, har utelukkende blitt finansiert gjennom lån. Over år, har gjeldsgraden til kommunen nådd et foruroligende nivå. Om bare få år, vil renter og avdrag belaste driftsbudsjettet til kommunen med mer enn 250 millioner kroner. Dette utgjør mer enn 10 % av driftsbudsjettet.


Betjening av den høye gjelden krever innsparinger og effektiviseringer i kommunens kjernetjenester. Kommunedirektøren foreslår også å legge ned skoler og barnehager. Han mener videre at det er tvingende nødvendig å innføre eiendomsskatt og parkeringsavgift på kommunale parkeringsplasser. Kommunens innbyggere vil merke dette, både gjennom et redusert tjenestetilbud og som økte utgifter.


I den politiske debatten har mange framstilt vekst utelukkende som positivt. Mantraet har vært at jo flere innbyggere, jo høyere kommunale skatteinntekter. Selv om gjennomsnittsinntekten til innbyggere på Askøy er ganske høy, er de skattbare inntektene lave. Mange tilflyttere er i etableringsfasen, samtidig som de har et høyt behov for kommunale tjenester. Resultatet blir derfor, dessverre, at økt innbyggertall gir en svakere kommuneøkonomi.


Motstemmene til den sterke veksten vi har lagt opp til i kommunen, har i liten grad blitt hørt. Vekstens «tilhengere» har tvert imot aktivt understøttet videre vekst ved av det stadig gis dispensasjoner fra viktige rekkefølgekrav i vedtatte arealplaner.


Seinest i UTM sitt siste møte ble det gitt dispensasjon fra kravet om å opparbeide en lekeplass på Lønvarden. Dette viser at det politiske flertallet fortsatt er villige til å prioritere utbyggerinteressene på bekostning av barn og unges interesser. Selv om barn og unge er høyt på agendaen i kommuneplanen, viser politisk praksis at utbyggeres økonomiske interesser rangeres foran barn og unge sine behov. Den liberale dispensasjonspraksisen gir en tilfeldig og lite styrt samfunnsutvikling. Hensynet til private næringsinteresser trumfer ofte brede innbyggerinteresser.


Askøylisten vil arbeide for at veksten i kommunen blir styrt ut fra et bredt samfunnsperspektiv og ikke fra de snevrere økonomiske interessene til eiendomsutviklere og utbyggere. Vi vil ha en kontrollert utvikling, og en gradvis vekst som er tilpasset kapasiteten til infrastrukturen vår. Budsjettforslaget til kommunedirektøren viser at den raske innbyggerveksten koster innbyggerne dyrt. Det vil derfor være fornuftig å stabilisere situasjonen slik at belastningene for dagens innbyggere ikke blir enda verre.


Askøylisten vil derfor arbeide for å dempe vekstens pris slik at vi unngår ytterligere kutt i drift og investering. Vi vil prioritere arbeidet for å styrke det offentlige tjenestetilbudet og tilbudet til dagens innbyggere.0 kommentarer

Comentarios


bottom of page