top of page
Søk

Interpellasjon – Innbyggeres møte med en digital kommune

Askøy kommune har vedtatt en digitaliseringsstrategi der bruk av informasjonsteknologi og digitale løsninger skal gi bedre og mer effektive tjenester og saksbehandlingsprosesser. I strategien er det fastslått at brukerens behov skal være utgangspunkt for den digitale utviklingen.

Digitalisering av kommunen skaper også utfordringer. Denne teknologien kan marginalisere grupper som i liten grad bruker eller mestrer digitale verktøy. Innbyggeres vurdering av eget personvern kan også avvike fra hvordan kommunen ivaretar dette. Kommunens eksterne kommunikasjon gjennom spesifikke sosiale medier kan også virke ekskluderende for innbyggere som ikke bruker disse.


Kommunen har derfor en viktig oppgave i å motvirke at innbyggere blir digitalt ekskludert. En slik ekskludering innebærer at innbyggere ikke settes i stand til å ivareta sine rettigheter og/eller plikter. Innbyggere kan også gå glipp av viktig kommunal informasjon.


Askøylisten har registrert at flere innbyggere har satt spørsmålstegn ved kommunens kommunikasjons- og informasjonspraksis. Noen ønsker f.eks. å kommunisere med kommunens byggesaksavdeling gjennom vanlig epost, mens andre mener de går glipp av kommunal informasjon fordi de ikke bruker Facebook.


Kommunedirektøren har på spørsmål svart at kommunen benytter seg av sikker digital kommunikasjon (ikke epost) når innbyggere ikke har reservert seg mot digital kommunikasjon. Dette kan oppfattes som en rigid praktisering av eForvaltningsforskriften (efvf.).


I kommunens kommunikasjonsstrategi er det ikke angitt at innbyggere som bare bruker kommunens offisielle internettside, skal ha tilgang til all kommunal informasjon. Man må bruke flere kommunikasjonskanaler for å få tilgang til informasjonen som kommunen publiserer.

På bakgrunn av ovenstående beskrivelser, samt ønske om informasjon om hvordan kommunen ivaretar innbyggeres personvern, stilles følgende spørsmål til ordfører:


 • Er det mulig via kommunens nettsider å reservere seg mot bruk av digital postkasse i kommunikasjonen med kommunen?


 • Digital postkasse er normalt nødvendig for å sende vedtak og taushetsbelagte opp­lysninger digitalt til innbyggere. Dersom mottaker ønsker annen forsendelse, f.eks. epost, beskriver efvf. § 8 at dette kan gjøres på strenge betingelser. Dette er utdypet i veilederen til efvf. Gjør kommunen spesifikke bedømmelser i hver enkelt sak der innbygger ønsker bruk av epost, eller avslås dette generelt fordi en ikke anser epost som sikkert?


 • Hvem er personvernombud i virksomheten Askøy kommune?


 • Har kommunen gjennomført internkontroll for å sikre kommunens etterlevelse av personvernregelverket, og er interkontrollen evt. dokumentert?


 • Flere offentlige instanser har avsluttet sin bruk av Facebook i sitt kommunikasjonsarbeid fordi Facebook sin behandling av personopplysninger medfører en for høy risiko for brukernes rettigheter og friheter. Har Askøy kommune vurdert risikoen for personvernet når den aktivt bruker Facebook i sitt kommunikasjonsarbeid?


 • Mener kommunen at Facebook er en trygg, og kommersiell uavhengig, plattform for kommunikasjon med kommunens innbyggere?


 • Hvordan gjøres digitalisert kommunal informasjon og digital post tilgjengelig for innbyggere med nedsatt funksjonsevne og/eller manglende digitale ferdigheter?


 • Hvordan ligger kommunen an i tiltaksplanen i digitaliseringsstrategien i å følge opp strategiske føringer og i å realisere spesifiserte mål?


 • Når vil kommunens digitaliseringsstrategi bli revidert?

 • Er kommunen bekymret for at innbyggere i møtet med en digital kommune ikke vil være i stand til å ivareta sine rettigheter fordi de mangler digital kompetanse eller tilgang til digitale medier og systemer?


 • Er kommunen evt. opptatt av hvordan den skal motvirke at digitaliseringen kan skape rettslige ulikheter for kommunens innbyggere?0 kommentarer

コメント


bottom of page