top of page
Søk

Interpellasjon - Lovfortolkning ved avtaleinngåelse

Denne interpellasjonen fremmes fordi kommunedirektøren ikke vil svare på spørsmålene som reises i interpellasjonen. Spørsmålene ble stilt til kommune­direktøren gjennom epost.


Under kommunestyremøtet avholdt 24. februar 2022, ble interpellanten, like i etterkant av behandling PS 7/22 – «Godkjenning av samarbeidsavtale – samfunns­sikkerhet og beredskap», kontaktet av kommunedirektørens saksbehandler som ga uttrykk for at interpellanten gjennom sitt innlegg fullstendig hadde misforstått norsk lov. Saksbehandler trakk fram følgende problemstilling fra innlegget som interpellanten holdt:


«Ett av spørsmålene var om avtalens punkt 10, der økonomisk ansvarsfraskrivelse for Bergen kommune er omtalt, kunne gi en uønsket risiko for Askøy kommune. En kunne eks.vis tenke seg at av en eller annen grunn kan samvirkesenteret glippe å varsle, slik at en skade får utvikle seg med derav følgende økonomisk tap for tredjepart. Selv om sannsynligheten for en slik «embetsforsømmelse» er svært liten, kan de økonomiske konsekvensene for kommunen bli store. Dette betyr at risikoen kan være betydelig. Vi registrerer at kommunedirektøren vurderer at denne type risiko ikke vil være relevant fordi kommunen har ansvaret uansett. Med den holdningen kan en jo spørre hvorfor avtalens punkt 10 i det hele tatt er tatt med?»


Saksbehandler hevdet at det ikke var tvil om at ved et tilfelle som omtalt over, ville Bergen kommune uansett stå ansvarlig, uavhengig av det som er avtalt i samarbeidsavtalen.


Selv om saksbehandler ikke spesifiserte lovgrunnlaget for sin bastante oppfatning, antar interpellanten at han legger til grunn skadeerstatningslovens § 2-1 (arbeids­givers ansvar for arbeidstaker). I motsetning til saksbehandler, legger interpellant­en til grunn at det ikke bare er skadeerstatningslovens § 2-1 som skal tas i betrakt­ning for å vurdere hvordan ansvaret for økonomisk tap for tredjeperson ved en «embetsfor­søm­­melse» skal håndteres. Interpellanten mener at avtalelov­en og kontraktsretten også vil måtte vurderes.


For å få en avklaring på hvordan en skal tolke virkningen av norsk lov på en situa­sjon som beskrevet i utdraget over fra interpellantens innlegg til behandling­en av K-sak 7/22, fremmes følgende spørsmål til ordfører:


  • Mener ordfører at samarbeidsavtalen som er inngått mellom Bergen kommune og Askøy kommune omfattes av avtaleloven og kontraktsretten? Hvis ikke, hvordan begrunnes dette?

  • Mener ordfører at avtaleforholdet mellom Bergen kommune og Askøy kommune, spesielt med hensyn på avtalens punkt 10 – Ansvarsfraskrivelse, vil kunne gi lemping av erstatningsansvaret som Bergen kommune vil kunne pådra seg etter skadeerstatningslovens § 2-1? Hvis ikke, hvordan begrunnes dette?

  • Dersom samarbeidsavtalen vil kunne gi lemping av Bergen kommune sitt mulige erstatningsansvar etter skadeerstatningslovens § 2-1, hvordan mener ordfører at kommunedirektøren bør informere om/korrigere saksbehandlers oppfatning av det motsatte?0 kommentarer

Comments


bottom of page