top of page
Søk

Interpellasjon – Oppfølging av anbefalinger i granskningsrapporten fra SINTEF.

Som følge av kommunestyrets behandling av granskningsrapporten for hendelsen ved Kleppe vannverk i 2019, ble det gjort et vedtak som innebar at alle anbefalingene fra granskningsgruppen skulle gjennomføres. Disse anbefalingene, samt læring fra hendelsen, skulle bidra til at liknende situasjoner som den ved Kleppe vannverk ikke skulle skje igjen.


Det vekker derfor en viss oppmerksomhet at Mattilsynet, etter en revisjon av kommunens vannverk nå i mars, har funnet brudd på Drikkevannsforskriftens § 6 – Farekartlegging og farehåndtering. Siden brudd på drikkevannsforskriften var en vesentlig medvirkende årsak til hendelsen ved Kleppe vannverk, er det foruroligende at det fortsatt rapporteres om brudd på svært sentrale bestemmelser i forskriften.


Kommunestyrets vedtak i K-sak PS 31/21, innebar at ulike aktører skulle ta ansvar for at SINTEF sine anbefalinger ble fulgt opp og gjennomført. Kommunestyret har ikke blitt informert om fremdriften i gjennomføringen av de anbefalingene der det var forutsatt at kommunestyret skal holdes løpende oppdatert. Derfor stilles følgende spørsmål til ordfører for å få nærmere informasjon om status for noen av vedtakspunktene i K-sak PS 31/21:

  • Kommunestyret vedtok at politisk ledelse ved ordfører skulle følge opp anbefalingene om kommunal kriseledelse og holde kommunestyret løpende orientert. Kan ordfører redegjøre for hvordan anbefalingene har blitt fulgt opp? Spesielt viktig vil det være å bli informert om hvordan beredskaps­planer har blitt samordnet og oppdatert.

  • Kommunestyret vedtok at rådmannen/kommunedirektøren skulle følge opp anbefalingene for kommunens administrasjon og gi kommunestyret fortløpende orientering om beskrevne tiltak. Kan ordfører redegjøre for hvordan kommunedirektøren har fulgt opp dette punktet i vedtaket i K-sak PS 31/21, og hvordan kommunedirektøren har holdt kommunestyret løpende orientert?

  • En av anbefalingene som kommuneadministrasjonen fikk, var å styrke oppfølgingen av pliktene kommunen har som vannverkseier. Her ble kravene i Drikkevanns- og Internkontrollforskriften spesielt nevnt. Kan ordfører redegjøre for hvordan kommunedirektøren har organisert og systematisk utført internkontrollaktiviteter slik disse er spesifisert i kommuneloven og i Drikkevannsforskriften? Mener ordfører at internkontrollen som kommunedirektøren har etablert, er tilstrekkelig for å sikre at lover og forskrifter etterleves?

  • Kommunestyret vedtok i sak PS 31/21 at det skulle utarbeides et notat der det skulle gis en tidslinje for når alle påpekte avvik i SINTEF-rapporten ville bli lukket, samt når nødvendige oppgraderinger av VA anlegg ville bli gjennomført. Kostnadene for hvert prosjekt, og hvilke økninger disse eventuelt ville gi for VA-avgiften, skulle også angis. Kan ordfører redegjøre for status for dette notatet og når kommunestyret kan forvente å få første løypemelding?0 kommentarer

Comments


bottom of page