top of page
Søk

Interpellasjon – Status for oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak

Politiske råd og utvalg fatter en rekke vedtak. I henhold til kommuneloven, skal kommunedirektøren påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte.


I 2018 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon som satte søkelys på admi­nistra­sjonens saksforberedelse og vedtaksoppfølging. En av problemstillingene som ble belyst, var om det var etablert rutiner for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak.

Revisjonen vurderte at Askøy kommune ikke har etablert rutiner for systematisk rapportering på vedtaksoppfølging til politisk nivå, herunder rutiner for å rappor­tere til politikerne om eventuelle uventende hendelser, avvik eller utfordringer som påvirker oppfølging og iverksettelse av vedtak.


Fra politisk side vurderes denne «mangelen» fortsatt å være til stede. Politisk nivå får ikke en systematisk tilbakemelding på status på oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak. Slik tilbakemelding eller rapportering, utgjør et viktig styrings­verktøy for oss politikere. I tillegg er informasjon om oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak et viktig intern­kontroll­moment som bør rappor­teres regelmessig til politisk nivå.


På denne bakgrunn stilles følgende spørsmål til ordfører:


  • Har administrasjonen etablert et tilfredsstillende og effektivt system for opp­følging og iverk­settelse av politiske vedtak?

  • Etterspør ordfører status på gjennomføring av politiske vedtak i sin løpende styringsdialog med kommunedirektøren?

  • Hvordan håndteres situasjoner hvor endringer og avvik bidrar til at gjennomføring av politiske vedtak påvirkes?

  • Vil ordfører bidra til at det etableres en rutine for oversiktlig og regelmessig rappor­tering på vedtaksoppfølging fra kommunedirektør til politisk nivå?

  • Vil ordfører bidra til at det etableres en rutine for at kommunedirektøren gjør folkevalgte organ oppmerksom på eventuelle faktiske eller rettslige forhold med sentral betydning for iverksettelsen av et vedtak?0 kommentarer

コメント


bottom of page