top of page
Søk

Ny flertallskoalisjon – hvilken kurs?

Endelig har de seks partiene som har forhandlet siden valget, konkludert og signert en politisk plattform. Det at så mange partier, med svært ulike standpunkter i mange sentrale saker, har greid å sy sammen en politisk plattform, skal de ha anerkjennelse for. Derfor vil vi i Askøylisten gratulere med det.


Når en leser innholdet i plattformen, blir vi imidlertid mer betenkt. Innholdet preges av generelle og overfladiske formuleringer. En slik språkbruk har sikkert vært nødvendig for å dekke over det betydelige gapet i standpunkter som de ulike partiene har gått til valg på. Den nye varaordføreren Steinseide, sier at den politiske plattformen beskriver hvordan den nye koalisjonen skal få kommunen på rett spor igjen. De generelle politiske føringene gitt i dokumentet, gjør det ikke lett å forstå hvilket spor kommunen skal bringes inn på, og ikke minst, hvor dette sporet fører kommunen hen. Steinseide sier videre at kommunen må avpasse farten etter inntektene. Denne «nye» kommunale farten tror vi i Askøylisten vil kreve stadig nye utfordrende kutt i tjenestetilbudet til innbyggerne. I tillegg vil kursen som beskrives, gi mange utfordringer for kommunens ansatte. Vi skal heller ikke utelukke at kursen og sporet kommunen skal følge i neste valgperiode, vil bringe oss «bakover» til stasjonen ROBEK. Derfor er det vår mening at kursen den nye posisjonen har valgt, ikke bidrar til langsiktig, forutsigbar og god styring og utvikling av Askøy.


Kommunens nye ordfører, Siv Høgtun, maner til politisk samarbeid for å løse kommunens utfordringer og problemer. Det er vel bra, så lenge samarbeidsinvitten er åpen, inkluderende og kompromissvillig. Dessverre er det ikke en slik invitasjon Siv Høgtun sender ut. Når den skjøre flertallskoalisjonen har lagt konkrete føringer og begrensninger for bruk av et så sentralt, inntektsbringende virkemiddel som eiendomsskatten, så blir handlingsrommet for vesentlige kompromisser på tvers av politiske skillelinjer, svært begrenset. Derfor opplever vi i Askøylisten invitasjonen fra Siv Høgtun slik at samarbeid bare er ønskelig så lenge det skjer på hennes premisser. Slike samarbeidsinvitasjoner er vanskelige å akseptere.


Selv om Askøylisten har tapt kampen om posisjoner, er det viktigste for oss at vi på langt nær har tapt kampen om de politiske løsningene. Den politiske plattformen som ble offentliggjort i dag, er svært løs og lite konkret, slik at det vil være fullt mulig å påvirke utfallet i mange i saker. Det vil Askøylisten arbeide aktivt for. Vi gikk til valg på at vi ville kjempe for å opprettholde et godt tjenestetilbud til kommunens innbyggere, og da spesielt til dem som trenger kommunens tjenester mest. Dette vil være førende for arbeidet vårt i kommende kommunestyreperiode.


Askøylisten skal være et konstruktivt parti i de politiske organer vi er representert i. Våre standpunkter vil ta utgangspunkt i valgprogrammet vårt. Vi skal arbeide grundig og samvittighetsfullt med de sakene vi har til behandling. Vi ønsker å være et talerør for kommunens innbyggere, lag og organisasjoner. Vi ønsker å videreutvikle ombudsrollen vi har hatt for flere i inneværende periode. Selv om vi ikke lenger er i posisjon, vil vi oppfordre alle til å være med i våre politiske prosesser og bruke oss i politiske saker og spørsmål. Askøylisten vil kontinuerlig informere om politiske saker og politiske prosesser. Følg oss på facebook og på hjemmesiden vår.



0 kommentarer

Comments


bottom of page