top of page
Søk

Amatørkulturlivet er viktig

I Askøy har det frem til i dag ikke vært en kulturpolitikk som samordner Askøys store og rikholdige kulturliv i et felles fora på lik linje med idrettsrådet. Dette har medført at kulturen i Askøy stort sett har jobbet hver for seg. Unntaket er ASM, (Askøy sang om musikkskipnad, som er en organisasjon for musikkorpsene og korene på Askøy). Alle andre kulturelle lag og organisasjoner har ikke hatt noe felles organisasjon hvor en kan finne støtte og hjelp til å fremme sin organisasjon i lokalsamfunnet.


Det etableres i disse dager flere Amatørkulturråd rundt omkring i Hordaland. Dette skjer fordi det er et ønske fra fylkeskommunen og kommunene om at kulturen samler seg i en sterk og bredt sammensatt organisasjon slik som idretten har gjort gjennom idrettsrådene.

På Askøy har politisk og administrativt nivå tilsluttet seg denne tenkingen, og rådmannen har igangsatt arbeid med å følge opp handlingsplanen i kommunedelplan kultur og idrett 2014 – 2023, hvor det blant annet står at «kulturavdelingen vil ta initiativ til å etablere et lokalt kulturråd».


Initiativet fra rådmannen har ført til at det ble etablert et interimsstyre i 2018, som skal arbeide med å etablere et permanent Amatørkulturråd på Askøy. Interimsstyret og status i arbeidet ble presentert på kulturkonferansen på Scandic Flesland Hotel den 15. og 16. mars 2019 hvor mange fra kulturlivet og politikere på Askøy var til stede.


Hvorfor tror vi det er fornuftig å etablere et kulturråd? Da kan vi se helheten, ha større påvirkningskraft mot administrasjon og politisk nivå, få flere ressurser i form av personer og økonomi. Dette vil gi større samhandling og forståelse mellom de ulike kulturformene. Da vil vi dra lasset sammen i hele kulturlivet.


Amatørkulturrådet i Askøy ble stiftet den 21.05.2019 og er et felles organ for amatørkulturlivet på Askøy. Amatørkulturrådet er et frivillig, partipolitisk nøytralt og uavhengig organ.

Amatørkulturrådet vil nå starte på jobben med å samordne kulturlivet på Askøy i en organisasjon. Medlemmene i rådet er vist på bildet til denne artikkelen.


Formål

Amatørkulturrådet skal:

  • være det frivillige kulturlivets felles talerør overfor politikere, offentlige myndigheter og kulturlivets organisasjoner.

  • arbeide for å styrke samarbeidet mellom alle frivillige lag og organisasjoner innenfor kulturområdet på Askøy,

  • preges av frivillighet, demokrati, likeverd og lojalitet,

  • bygge på grunnverdier som kulturglede, fellesskap, inkludering, mestring og opplevelse.

  • arbeide for å bedre rammebetingelsene for det frivillige kulturarbeidet på Askøy.


Sentralt i dette arbeidet står realiseringen av kulturhus. Offentlige vedtak og utarbeidet skisserapport skal legges til grunn for dette arbeidet.


Medlemskap

Alle frivillige lag, organisasjoner og enkeltpersoner som har sitt virke innenfor kulturlivet kan søke om medlemskap.Askøylisten og kultur


Askøylisten har programforpliktet seg i perioden 2019 – 2023 å jobbe for en mer helhetlig politikk innen kulturen.


Kulturaktiviteter er viktig for omdømmet og utviklingen til Askøy. Kultur skaper identitet, tilhørighet og noe å være stolte av. Askøylisten vil derfor støtte det lokale kulturlivet og det frivillige arbeidet til lag og foreninger. Aktiviteten som finner sted i foreningslivet er viktigere for det kulturelle mangfoldet enn det organiserte tilbudet fra kommunens side. Kommunens viktigste rolle er derfor å være en støttespiller for det frivillige arbeidet som utøves. Vi vil at kommunale bygg kan brukes kostnadsfritt til kulturaktiviteter.


Osmund Kringstad, nr. 6 på Askøylisten til valget, sitter i styret til det nyopprettede amatørkulturrådet og vil igjennom Askøylisten jobbe spesielt for kulturen på Askøy.

Trykk på linken under for å se hele Askøylistens program for kommende periode.


https://www.askoylisten.no/program


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page