top of page
Søk

Arbeidsgiverrollen og ytringsrett

I gårsdagens møte i administrasjonsutvalget, rettet varaordfører kritikk mot gruppeleder i Askøylisten fordi han hadde publisert et leserinnlegg i AV om kommunedirektørens ansvar for hendelsen ved Kleppe vannverk.


Varaordfører mener at Askøylistens gruppeleder i innlegget har krevd kommunedirektørens avgang, samtidig som en som kommunerepresentant har et arbeidsgiveransvar overfor kommunens ansatte. Dette er ifølge varaordfører svært kritikkverdig, og han vil derfor ha leserinnlegget opp som egen sak i administrasjonsutvalget.

Bortsett fra at varaordfører sitter i glasshus når han moraliserer over hva andre fremmer av kritikk mot administrasjonens øverste leder, så er det ikke korrekt at vi krever kommunedirektørens avgang i det aktuelle leserinnlegget. Vi påpeker hva som kan bli konsekvensen dersom kommunedirektøren ikke ivaretar oppgavene han har ansvaret for.


På tross av varaordførers feiltolkning av budskapet i leserinnlegget, er problematikken han tar opp interessant. Kan politikere rette kritikk mot kommunedirektøren når vi samtidig har et overordnet arbeidsgiveransvar for kommunens ansatte? Varaordfører mener tydeligvis nei. Vi oppfatter derfor at han i lys av arbeidsgiveransvaret vil begrense ytringsretten til kommunestyrerepresentanter.


Som folkevalgte har vi flere roller. Rollen som medlem av et folkevalgt organ, og rollen som ombud for innbyggerne, er for de fleste de viktigste.

Kommunestyret er tillagt funksjonen som overordnet arbeidsgiver i kommunen. Vi skal utøve denne oppgaven som kollegialt organ, ikke gjennom den enkelte folkevalgte. For Askøylisten er det kollegiale arbeidsgiveransvaret viktig. Vi er opptatt av at kommunestyret skal foreta prioriteringer og fatte vedtak som bidrar til et godt arbeidsmiljø for kommunens ansatte. Samtidig har vi et ansvar for å avdekke, rette opp og forebygge farer og belastninger i arbeidsmiljøet.


Som folkevalgte, er det også viktig å ta ombudsfunksjonen på alvor. Det betyr at vi skal være observante på hvordan innbyggere opplever at kommunen tar ansvar og løser sine oppgaver. Vi skal ivareta innbyggeres ulike interesser og behov. For Askøylisten er det også viktig at vi som lokalpolitikere bidrar til åpenhet om det som foregår i kommunen. Dette bidrar til at borgere kan ivareta sine interesser.

For oss folkevalgte, uavhengig av hvilken rolle vi utøver, skal det selvfølgelig være mulig å ta opp saker og tema som kan sette et kritisk søkelys på kommunedirektørens rolle og arbeid. Så lenge slik kritikk fremføres både saklig og begrunnet, må det selvsagt være adgang å ytre dette i det offentlige rom. Vi mener dette styrker både lokalpolitikken og lokaldemokratiet.


Det blir derfor spennende å se hvordan kommunens politiske ledelse skal legge grunnlaget for en sak der man skal diskutere Askøylistens leserinnlegg og synspunkter om kommunedirektørens ansvar for hendelsen ved Kleppe vannverk. Vi ser fram til å debattere temaet, og vil være påpasselig dersom grunnlaget for saken fra politisk ledelse vil være et forsøk på å innskrenke ytringsretten for oss som kommunestyrerepresentanter og lokalpolitikere.
0 kommentarer

Comments


bottom of page