top of page
Søk

Dobbeltroller og habilitet

I denne perioden har kommunestyret brukt mye tid på å vurdere habiliteten til enkelte av kommunestyrets medlemmer. Dette skyldes i hovedsak at kommunestyrets flertall har sørget for å velge kommunestyremedlemmer til styret i Askøy Kommunale Eiendomsselskap AS (AKE). Når kommunestyret behandler saker der AKE er involvert, må kommunestyret ta stilling til om representantene som sitter i styret til AKE, er inhabile eller ei.

Askøylisten har vært kritisert for at vi bringer opp habilitetsspørsmålet i ulike saker. I etterkant av behandlingen av budsjett og økonomiplan på tampen av fjoråret, stilte en representant for ett av posisjonspartiene spørsmål ved om Askøylisten bruker habilitetslovverket som et ledd i et politisk spill i kommunestyret. Det kan vi avkrefte. Vi prøver å ha en prinsipiell tilnærming til utøvelse av dobbeltroller og habilitet. Vi ønsker derfor å gi en nærmere begrunnelse for vårt standpunkt.


Både kommunesektorens interesseorganisasjon, KS, og kommunens egne retningslinjer for eierstyring, anbefaler at folkevalgte ikke velges som styrerepresentanter i kommunale aksjeselskap. KS begrunner dette med at det ikke er hensiktsmessig å velge personer som stadig må fratre som inhabil fordi man kommer i en dobbeltrolle. Askøylisten mener også at ved å unngå dobbeltroller vil man bidra til å sikre lokalpolitikeres integritet og habilitet.


På denne bakgrunn er det naturlig å spørre hvorfor et knapt flertall i kommunestyret aktivt ønsket å velge sentrale kommunestyremedlemmer til styret i AKE. Det har ikke blitt gitt et klart svar på dette, men slik vi forstår det det, ønsker posisjonen en sterkere politisk styring av eiendomsselskapet. De mener tydeligvis at politisk representasjon i styret vil styrke den politiske styringen av den daglige driften i selskapet.


Askøylisten mener dette er en uheldig måte å styre kommunale aksjeselskaper på. Den politiske styringen må etter vår mening utøves gjennom vedtak i generalforsamling og ved å gi politiske signaler i eierstyringsmøter.

I forkant av kommunestyrets behandling av budsjett- og økonomiplan, hadde kommuneadvokaten gjort en vurdering av om styremedlemmene i AKE ville være habile som kommunestyrerepresentanter. Med utgangspunkt i de rettslige bestemmelsene i forvaltningsloven og kommuneloven, konkluderte vurderingen med at det ikke forelå grunner for inhabilitet. Dette ble i hovedsak begrunnet med at saken som skulle behandles var en «overordnet» sak der AKE ikke kan regnes som part. Kommuneadvokaten kunne heller ikke finne at det forelå «særegne forhold» som kunne gi grunnlag for inhabilitet etter forvaltningslovens bestemmelser.


Askøylisten anerkjenner kommuneadvokatens fagjuridiske begrunnelse for sine konklusjoner. Vi er imidlertid mer betenkt om han har gjort en like solid vurdering av om det foreligger «andre særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til den folkevalgte sin upartiskhet». Vi mener at denne bestemmelsen åpner for en mye bredere skjønnsmessig vurdering enn det kommuneadvokaten har lagt til grunn.


Da saken om budsjett og økonomiplan ble behandlet, måtte kommunestyret ta stilling til flere forhold som enten direkte eller indirekte påvirket kommunens grensesnitt til AKE. Dette gjaldt bl.a. bevilgninger av midler til formål som AKE hadde anmodet kommunen om støtte til, forslag om å starte en prosess om å avvikle AKE, forslag om å fremlegge en sak om nytt tjenestebygg på AKE sin eiendom på Haugland og forslag om at AKE skal involveres i å kartlegge kommunens eiendommer for å starte en prosess om mulig salg/videreutvikling. Spørsmålet blir da om disse viktige forholdene knyttet til AKE sine interesser kan ha påvirket upartiskheten til de kommunestyrerepresentantene som også er styremedlemmer i AKE. For å vurdere dette, skal det legges vekt på om omverdenen, på et saklig og objektivt grunnlag, kan sette spørsmålstegn ved de aktuelle kommunestyrerepresentantenes upartiskhet.


Askøylisten mener at det kan settes spørsmålstegn ved om sider av sakskomplekset som kommunestyret skulle ta stilling til under budsjettbehandlingen, kan innebære «særlig fordel, tap eller ulempe» for de kommunestyrerepresentantene som også er styremedlemmer i AKE. Forslaget om å starte en avviklingsprosess for AKE, vil kunne innebære en ulempe eller tap for selskapets styremedlemmer. Som styremedlem, kan det oppleves negativt om styreposisjonen forsvinner. På den annen side, vil det være positivt for AKE sine styremedlemmer om selskapet får utvidede arbeidsoppgaver og tilført budsjettmidler til de eiendommene en har forvaltningsansvaret for.


For å sikre at AKE fremstår som et selskap som kan vise resultater, kan det også settes spørsmålstegn ved om man som styremedlem prioriterer tilførsel av vedlikeholdsmidler til selskapet på bekostning av vedlikeholdsmidler til andre kommunale bygg og eiendommer som ligger utenfor AKE sitt ansvarsområde. En slik prioritering vil kunne gi AKE en omdømmegevinst, som kan anses som en fordel for selskapets styremedlemmer.


Det er også et faktum at styrerepresentantene i AKE, som også møter i kommunestyret, har hatt et sterkt forhåndsengasjement for å sikre AKE en mer sentral rolle i driften og forvaltningen av kommunens eiendommer. Det er derfor grunn til å spørre om dette engasjementet har farget styrerepresentantenes bidrag inn i den politiske prosessen som ligger bak de ulike forslagene til vedtak i saken om budsjett og økonomiplan.


Selv om det er vanskelig å vurdere om det er momenter som kan føre til at styremedlemmer i AKE vil være inhabile som kommunestyrerepresentanter, mener Askøylisten at det kan settes spørsmålstegn ved upartiskheten. Dette har også blitt gjort av innbyggere. Vi har fått spørsmål om hvilken hatt styremedlemmene i AKE forvalter når de skal ta stilling til om AKE skal avvikles, eller til om AKE skal få utvidede arbeidsoppgaver. Askøylisten kan ikke gi et klart svar på dette, og da mener vi at det er mest ryddig og korrekt at de folkevalgte som også er styrerepresentanter i AKE, fratrer under kommunestyrebehandlingen. Det vil motvirke de uheldige følgene av en vedvarende tilstand der kommunens politiske organ må forholde seg til enkeltrepresentanters dobbeltroller. Hvis ikke dobbeltrollene håndteres svært ryddig, kan det svekke tilliten til lokalpolitikken.


Askøylisten ønsker ikke et politisk spill om habilitetsspørsmål. Vårt engasjement i disse sakene skyldes utelukkende at vi ikke vil at omgivelsene skal kunne sette saklige og objektive spørsmålstegn ved politikeres upartiskhet og dobbeltroller. Da vil det noen ganger være nødvendig å vurdere habilitetsspørsmålet bredere enn bare rent fagjuridisk.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page