top of page
Søk

I dag ble budsjettforslagene lagt fram

I forrige nyhetssak på denne siden, «Krevende budsjettprosess», skrev vi at rådmannens budsjettforslag ville ramme de svakeste sterkest. Når vi har jobbet med rådmannens utkast politisk, har vi i Askøylisten vært klare på hva vi ville prioritere:


· Styrke innsatsen for barn og unge, spesielt med fokus på tidlig innsats og tilbud til utsatte grupper


· Opprettholde skolestruktur


· Styrke forebyggende og habiliterende/rehabiliterende helsearbeid (i samsvar med samhandlingsreformen)


· Styrke vedlikehold av kommunale bygg og kontorer


I samarbeid med AP, MDG og Rødt har vi utarbeidet et forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. Vi har sett det nødvendig å budsjettere med eiendomsskatt med en god sosial innretning. Minstepensjonister og husholdninger med svak økonomi vil bli skjermet. Gjennom dette har vi økt inntektene med 30 millioner kroner i 2020, og 60 millioner de påfølgende årene. Slik kan vi motvirke de verste kuttforslagene og reduksjonene som ligger i rådmannens forslag.


Vi har styrket tilbudet til barn og unge med spesielle behov, vi har opprettholdt skolestruktur, vi har styrket bibliotek og ungdomskulturhus, kultur- og idrettsaktiviteter til alle grupper, vi har sikret stønaden til fattige barnefamilier og andre sosialhjelpsmottakere, vi har styrket barnevernet og familiehjelpstjenesten, vi opprettholder frisklivssentral, dagsenter og hukommelsesteam, vi satser på habilitering og rehabilitering av voksne og barn, vi opprettholder korttidsplassene på Kleppestø sykehjem, vi opprettholder kreftrehabiliterings- og hjertesviktprosjektene, vi vil rydde opp miljøgiftene i Skiftesvik, vi øker satsingen på velferdsteknologi, vi øker vedlikeholds- og driftsstøtten til Askøyhallene og vi satser på løpende vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. I tillegg har vi funnet midler også til andre viktige aktiviteter.


Vi la fram vårt forslag til budsjett og økonomiplan i formannskapsmøtet i dag. Flertallskoalisjonen (H, FrP, SP, PP, KrF og V) la også fram sitt forslag. Her brukes ikke eiendomsskatt som inntektsmulighet. Deres forslag er derfor på mange vesentlige områder identisk med rådmannens forslag. Dersom dette får flertall i kommunestyret, vil kommuneøkonomien gi utfordrende kutt både for kommunens innbyggere og ansatte. De to forslagene som ble presentert i formannskapet i dag representerer to ulike politiske veivalg. Vi i Askøylisten er bekymret for om kommunen vil være i stand til å levere alle lovpålagte tjenester med god kvalitet med den økonomiske kursen det politiske flertallet legger opp til i årene som kommer. Vi tror kortsiktige økonomiske kutt vil gi store kostnadsutfordringer på lengre sikt. En slik politikk vil vi i Askøylisten arbeide imot. Vi vil arbeide for en alternativ kurs.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page