top of page
Søk

Interpellasjon - Hvordan står det til med kommunens tilfluktsrom?

For kort tid siden, diskuterte kommunestyret beredskapsplaner på kommunalt nivå. I denne sammen­heng er det også viktig å belyse hvilke muligheter vi har for å beskytte befolkningen i krig og kriser. I henhold til sivilforsvarsloven skal kommunen bygge, utstyre, innrede og vedlikeholde offentlige tilfluktsrom.

Selv om de fleste ikke ser trusler fra krigsutbrudd som overhengende, må Askøy, med sin beliggenhet nær en strategisk militærbase, være forberedt på at det uønskede kan skje. For å beskytte sivil­befolk­ningen i slike situasjoner, er det viktig at tilfluktsrom, eller vernerom, kan mobiliseres på relativt kort varsel. Disse rommene skal gi beskyttelse mot farlige stoffer, fallende gjenstander og trykkbølger.


Mange er ikke orientert om hvilke tilfluktsrom som vil være tilgjengelige dersom krisen skulle inntreffe. De fleste vil sikkert forvente at det vil være mulig å søke beskyttelse i funksjonelle tilfluktsrom dersom en krisesituasjon skulle oppstå.


Nylig gjennomførte Sivilforsvaret tilsyn med kommunens tilfluktsrom ved Kleppestø Barneskole. Tilsynet ble oppsummert slik: «Store mangler og avvik, tilfluktsrommet er ikke i henhold til forskrift». Ved en krise, ville ikke tilfluktsrommet vært funksjonelt tilgjengelig, og dette ville gitt svekket beskyttelse av sivilbefolkningen.


På bakgrunn av kommunens plikter knyttet til tilfluktsrom, samt det vesentlige tilstandsavviket avdekket ved tilsyn, rettes følgende spørsmål til ordfører:


· Har kommunen tilstrekkelig kapasitet i offentlige tilfluktsrom til å gi sivilbefolkningen beskyttelse i en krisesituasjon?

Svar:

Kommunen har ikke plikt til å bygge ut for å ha en tilstrekkelig kapasitet.

DSB har fått i oppdrag å utarbeide en ny modell for behov for og etablering av tilfluktsrom. Det antas at Løfjellet som er det eneste offentlige tilfluktsrommet ikke dekker behovet.


· Har kommunen etablert offentlige tilfluktsrom i alle deler av kommunen?

Svar:

Nei. Det er pr definisjon 1 offentlig tilfluktsrom på Askøy.


· Vil allmenheten ha muligheter til å bruke private tilfluktsrom i en krise?

Svar:

Private tilfluktsrom er i utgangspunktet beregnet for de som skal oppholde seg i bygget. Det gjelder offentlig eide private tilfluktsrom og privateide private tilfluktsrom.


· Har kommunen utarbeidet et sonekonsept for lokalisering av tilfluktsrom basert på oppdaterte ROS-analyser?

Svar:

Det er ikke kommunen som skal lage slike sonekonsept. Det er Sivilforsvarets

ansvar. Kommunen har fått opplyst at dette arbeidet pågår. Pr dags dato er det unntatt

offentlig. Vi vet ikke når arbeidet blir fullført.

Videre kan det også opplyses at Sivilforsvaret med jevne mellomrom har test av tyfon-varslingsanlegget i Kleppestø knyttet til at det er et offentlig tilfluktsrom i Løfjellet.

Kommunen har for øvrig et opplegg for «befolkningsvarsel» via SMS til bruk i fredstid. Dette systemet kan brukes f.eks. ved alvorlige ulykker. Mer om dette vil bli beskrevet i «Helhetlig ROS» når den foreligger.


· Hvem i kommunen har ansvaret for vedlikeholdet av offentlige tilfluktsrom?

Svar:

Eiendomsavdelingen vedlikeholder offentlig og private tilfluktsrom eid av kommunen.


· Er det avsatt budsjettmidler til løpende oppgradering og vedlikehold av offentlige tilfluktsrom?

Svar:

Nei


· Hvorfor er ikke tilfluktsrommet ved Kleppestø Barneskole oppgradert og vedlikeholdt slik det stilles krav om i forskrift om tilfluktsrom?

Svar:

Det er Askøy kommune som har bedt om tilsynet fordi vi skal ferdigstille tilfluktsrommet som konsekvens av utbygging og rehabilitering av Kleppestø Barneskole. Arbeidet skal utføres i nær fremtid.


· Har kommunen oversikt over tilstanden til andre offentlige tilfluktsrom?

Svar:

Det er kun et offentlig tilfluktsrom på Askøy. Løfjellet er nylig oppgradert med frikjøpsmidler. I tillegg har vi Florvåg skole som er privat/offentlig.


Vi har følgende private tilfluktsrom i kommunal eie:

Florvåg skole, offentlig/privat – brukes til skolekjøkken, dusjer, toaletter etc og lager til skolen, krigsventilasjon (usikker stand)

Follese skole - lager som skolekorps bruker til utstyr

Hanøy skole - lager som skolen bruker til utstyr

Ramsøy barnehage - fjellanlegg vis a vis barnehagen

Kleppestø U - lager til skole og flere skolekorps – kan mest sannsynlig klargjøres på 72 timer – tilsyn for få år siden.

Hop skole - brukes til garderobe og lager samt ventilasjon

Tveit skole - er i 79 bygget – brukes til lager av skolen

Kleppestø barneskole - ikke i funksjon enda.

Ravnanger U - undervisningsrom, ikke mulig i bruk i løpet av 72 timer.

Davanger skole - Brukt til lager av skolen og skolekorps.

Erdal B - Ikke mulig bruk i løpet av 72 timer

Helsetunet - Brukt til garderobe og toalett. Det er dusjmulighet, en dusj er stengt av- mulig operativt innen 72 t

Strusshamn skole – lager som skolekorps og skolen bruker til utstyr

Løfjellet offentlig – begge etasjer er nesten tomme (valgutstyr) er grovrengjort- gjenstår noe utstyr som må byttes for å få det godkjent. Montert nytt ventilasjonsanlegg og luft avfukter, samt mye nytt sanitærutstyr, nye nødlys (sivilbelysning) ny brannsentral med mer.

Hetlevik skole – lager som brukes av skolen.


Ikke tilfluktsrom

Fauskanger skole - har ikke

Træet skole – har ikke


Pr. dags dato kan vi ikke si med sikkerhet at noen av tilfluktsrommene kan klargjøres til bruk innen 72 timer. Tilfluktsrommet i Løfjellet og på Florvåg skole har fremdeles en del mangler før de vil bli godkjent. Det finnes rapporter som beskriver mangler.


· Har private tiltakshavere «kjøpt» seg fri fra forpliktelsene til å etablere tilfluktsrom ved å betale inn «fritaksbeløp» til kommunen?

Svar:

Ja, vi har kr 566 356,76 på den kontoen p.t. Vi har tidligere fått godkjent å bruke av disse midlene til avvik i Løfjellet og Florvåg. På forespørsel har vi fått nei til å bruke av disse midlene til tilfluktsrom på Kleppestø B som pr definisjon er et privat tilfluktsrom.

Midlene kan kun brukes til større vedlikehold på offentlig tilfluktsrom, etter søknad.


· Hvis ja, hvordan forvalter kommunen disse midlene, og foreligger det planer for hvordan midlene vil bli brukt?

Svar:

Nei, vi har ikke flere tilfluktsrom som vi kan søke om å få bruke midlene på.

· Har kommunen planer om å informere befolkningen om hvilke tilfluktsrom som vil være tilgjengelige i en krisesituasjon?

Svar:

Nei, kommunen har ikke tenkt å informere om dette ut over at elever og ansatte i skoler med tilfluktsrom holdes orientert. Det er Sivilforsvaret som er ansvarlig for informasjon om offentlige tilfluktsrom.
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page