top of page
Søk

Interpellasjon - Kommunens praktisering av behandlingsfrister for byggesaker

Statsforvalteren i Vestland har nylig omgjort Askøy kommune sitt gebyrvedtak i byggesak 2020/1989. Statsforvalteren mener at Askøy kommune har beregnet 12 ukers fristen for behandling av byggesaken feil. Resultatet er at tiltakshaver har blitt ilagt et for høyt bygge­saksgebyr av kommunen.


Askøy kommune har beregnet behandlingsfristen fra tidspunktet når fullstendig søknad foreligger. Statsforvalteren fastslår at byggesaksforskriften, samt et statlig rundskriv (H-13/04 – «Tilbakebetaling av gebyr ved kommunens oversittelse av fristen for behandling av bygge­saker»), beskriver at en annen praksis skal brukes ved fristberegning for rene byggesaker som inneholder mindre feil eller mangler. Her fremkommer det at tidsfristen skal løpe fra tidspunkt­et byggesøknaden mottas, med et eventuelt tillegg for den perioden fra tiltakshaver varsles om mangler til utfyllende dokumentasjon foreligger.


Siden kommunen synes å ha anvendt en gal praksis for beregning av 12 ukers fristen for saksbehandling av rene byggesaker, kan det foreligge en risiko for at flere tiltakshavere har betalt for høye byggesaksgebyrer. Kommunen skal redusere byggesaksgebyret med 25% for hver uke behandlingsfristen oversittes. For å sikre riktig praktisering av 12 ukers fristen, forventes det at kommunene har et saksbehandlingssystem der det skal være etablert rutiner for å oppdage mangler eller feil ved byggesøknader kort tid etter mottak.

På bakgrunn av statsforvalterens vedtak i byggesak 2020/1989, samt at det kan være risiko for at flere tiltakshavere i kommunen kan være ilagt for høye byggesaksgebyrer, bes ordfører om å svare på følgende spørsmål:


· Vil ordfører sørge for at kommunen gjennomgår alle rene byggesaker for å undersøke om tiltakshavere har blitt ilagt for høye byggesaksgebyrer fordi kommunen har beregnet 12 ukers fristen feil?


· Kan ordfører anslå hvor mange byggesøknader de siste tre årene som har fått ilagt et for høyt byggesaksgebyr på grunn av feil praktisering av behandlingsfristen?


· Dersom det skulle vise seg at kommunen må tilbakebetale for høye ilagte gebyrer, hvordan vil denne eventuelle tilbakebetalingen finansieres?


· Har kommunen etablert et standardisert system for mottak av byggesøknader der det gjennom en mottakskontroll raskt kan avdekkes om søknader inneholder mindre feil eller mangler?


· Har kommunen rutiner for å varsle tiltakshavere så raskt som mulig om at byggesøknad­en inneholder mindre feil eller mangler, eller har det vært praksis at dette gjennomføres først mange uker inn i 12 ukers fristen?


· Vil kommunen gjennom sitt saksbehandlingssystem ha løpende oppdatering av når 12 ukers fristen er utløpt?


· Har kommunen på eget initiativ redusert pålagte byggesaksgebyr når det har blitt avdekket at 12 ukers fristen har blitt overskredet?

· Vil korrekt beregning av 12 ukers fristen påvirke styringen, oppfølgingen og kontrollen av den løpende byggesaksbehandlingen i byggesaksavdelingen?
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page